ShuffleAndRepeatDatasetV2

کلاس نهایی عمومی ShuffleAndRepeatDatasetV2

کلاس های تو در تو

کلاس ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای ShuffleAndRepeatDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک ShuffleAndRepeatDatasetV2
ایجاد ( Scope scope, Operand <?> inputDataset, Operand <Long> bufferSize, Operand <Long> seed, Operand <Long> seed2, Operand <Long> count, Operand <?> seedGenerator, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes, Options... option)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید ShuffleAndRepeatDatasetV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options
فراداده (فراداده رشته ای)
استاتیک ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options
reshuffleEachIteration (بولی reshuffleEachIteration)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد استاتیک عمومی ShuffleAndRepeatDatasetV2 ( دامنه دامنه ، Operand <?> مجموعه داده ورودی، Operand <Long> bufferSize، عملوند <Long> seed، عملوند <Long> seed2، تعداد عملوند <Long>، عملوند <?> seedGenerator، List<Class<?> > outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... option)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید ShuffleAndRepeatDatasetV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ShuffleAndRepeatDatasetV2

دسته عمومی خروجی <?> ()

فراداده عمومی ایستا ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options (فراداده رشته)

عمومی ایستا ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options reshuffleEachIteration (بولی reshuffleEachIteration)