CountUpTo

عمومی CountUpTo کلاس نهایی

"ref" را تا رسیدن به "حد" افزایش می دهد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> CountUpTo <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> کد عکس، حد طولانی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CountUpTo جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک کپی از ورودی قبل از افزایش.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CountUpTo <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> کد عکس، حد طولانی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CountUpTo جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» اسکالر باشد.
حد اگر افزایش ref آن را به بالاتر از حد می رساند، در عوض یک خطای "OutOfRange" ایجاد می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CountUpTo

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک کپی از ورودی قبل از افزایش. اگر هیچ چیز دیگری ورودی را تغییر ندهد، مقادیر تولید شده همگی متمایز خواهند بود.