Where

کلاس نهایی عمومی کجا

مکان هایی از مقادیر غیرصفر / واقعی را در یک تانسور برمی گرداند.

این عملیات مختصات عناصر واقعی را در "شرط" برمی گرداند. مختصات در یک تانسور دو بعدی بازگردانده می شوند که در آن بعد اول (ردیف ها) تعداد عناصر واقعی را نشان می دهد و بعد دوم (ستون ها) مختصات عناصر واقعی را نشان می دهد. به خاطر داشته باشید، شکل تانسور خروجی می تواند بسته به تعداد مقادیر واقعی در "شرط" متفاوت باشد. شاخص ها به ترتیب ردیف اصلی خروجی می شوند.

به عنوان مثال:

# 'input' tensor is [[True, False]
 #          [True, False]]
 # 'input' has two true values, so output has two coordinates.
 # 'input' has rank of 2, so coordinates have two indices.
 where(input) ==> [[0, 0],
          [1, 0]]
 
 # `condition` tensor is [[[True, False]
 #           [True, False]]
 #          [[False, True]
 #           [False, True]]
 #          [[False, False]
 #           [False, True]]]
 # 'input' has 5 true values, so output has 5 coordinates.
 # 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
 where(input) ==> [[0, 0, 0],
          [0, 1, 0],
          [1, 0, 1],
          [1, 1, 1],
          [2, 1, 1]]
 
 # `condition` tensor is [[[1.5, 0.0]
 #           [-0.5, 0.0]]
 #          [[0.0, 0.25]
 #           [0.0, 0.75]]
 #          [[0.0, 0.0]
 #           [0.0, 0.01]]]
 # 'input' has 5 nonzero values, so output has 5 coordinates.
 # 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
 where(input) ==> [[0, 0, 0],
          [0, 1, 0],
          [1, 0, 1],
          [1, 1, 1],
          [2, 1, 1]]
 
 # `condition` tensor is [[[1.5 + 0.0j, 0.0 + 0.0j]
 #           [0.0 + 0.5j, 0.0 + 0.0j]]
 #          [[0.0 + 0.0j, 0.25 + 1.5j]
 #           [0.0 + 0.0j, 0.75 + 0.0j]]
 #          [[0.0 + 0.0j, 0.0 + 0.0j]
 #           [0.0 + 0.0j, 0.01 + 0.0j]]]
 # 'input' has 5 nonzero magnitude values, so output has 5 coordinates.
 # 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
 where(input) ==> [[0, 0, 0],
          [0, 1, 0],
          [1, 0, 1],
          [1, 1, 1],
          [2, 1, 1]]
 

روش های عمومی

خروجی <Long>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
ساکن <T> کجا
ایجاد (حوزه دامنه ، شرط عملوند <T>)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Where جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Long>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Where create ( حوزه دامنه، شرط عملوند <T>)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Where جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از Where

نمایه خروجی عمومی <طولانی> ()