CheckNumericsV2

عمومی CheckNumericsV2 کلاس نهایی

یک تانسور را برای مقادیر NaN، -Inf و +Inf بررسی می کند.

هنگامی که اجرا می‌شود، اگر «تانسور» مقادیری داشته باشد که عدد (NaN) یا بی‌نهایت (Inf) نباشد، خطای «InvalidArgument» را گزارش می‌کند. در غیر این صورت، تانسور ورودی را برمی گرداند. برخلاف CheckNumerics (V1)، CheckNumericsV2 -Inf و +Inf را در خطاهایی که می زند متمایز می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> CheckNumericsV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، پیام رشته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید CheckNumericsV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CheckNumericsV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، پیام رشته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید CheckNumericsV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
پیام پیشوند پیام خطا
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CheckNumericsV2

عمومی خروجی <T> خروجی ()