PrivateThreadPoolDataset

عمومی PrivateThreadPoolDataset کلاس نهایی

مجموعه داده‌ای ایجاد می‌کند که از یک مجموعه رشته سفارشی برای محاسبه «مجموعه داده‌های ورودی» استفاده می‌کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص PrivateThreadPoolDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numThreads، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات PrivateThreadPoolDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک PrivateThreadPoolDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numThreads، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات PrivateThreadPoolDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
numThreads تعداد رشته‌هایی را که برای threadpool خصوصی استفاده می‌شود، مشخص می‌کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از PrivateThreadPoolDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()