AutoShardDataset

عمومی AutoShardDataset کلاس نهایی

مجموعه داده ای ایجاد می کند که مجموعه داده ورودی را خرد می کند.

مجموعه داده ای ایجاد می کند که مجموعه داده ورودی را توسط num_workers خرد می کند، و یک مجموعه داده خرد شده را برای کارگر شاخص برمی گرداند. این تلاش می‌کند تا با بررسی نمودار مجموعه داده‌ها و قرار دادن یک عملیات خرد قبل از ورودی‌های یک مجموعه داده خواننده (مثلاً CSVDataset، TFRecordDataset) به طور خودکار یک مجموعه داده را تقسیم کند.

اگر نتوانیم مجموعه داده را به طور خودکار تقسیم کنیم، این مجموعه داده یک خطای NotFound ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس AutoShardDataset.Options ویژگی اختیاری برای AutoShardDataset

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص AutoShardDataset.Options
autoShardPolicy (بلند autoShardPolicy)
شخص AutoShardDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numWorkers، عملوند <طولانی> شاخص، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AutoShardDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص AutoShardDataset.Options
numReplicas (بلند numReplicas)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک AutoShardDataset.Options autoShardPolicy (بلند autoShardPolicy)

عمومی استاتیک AutoShardDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> numWorkers، عملوند <طولانی> شاخص، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات AutoShardDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
numWorkers یک اسکالر نشان دهنده تعداد کارگرانی که این مجموعه داده را در سراسر توزیع می کنند.
فهرست مطالب یک اسکالر که نمایانگر شاخص کارگر فعلی از num_workers است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AutoShardDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک AutoShardDataset.Options numReplicas (بلند numReplicas)