ExperimentalSlidingWindowDataset

عمومی ExperimentalSlidingWindowDataset کلاس نهایی

مجموعه داده ای ایجاد می کند که یک پنجره کشویی را روی «مجموعه داده های ورودی» عبور می دهد.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExperimentalSlidingWindowDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> windowSize، عملوند <طولانی> windowShift، عملوند <طولانی> windowStride، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalSlidingWindowDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalSlidingWindowDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> windowSize، عملوند <طولانی> windowShift، عملوند <طولانی> windowStride، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalSlidingWindowDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
اندازه پنجره یک اسکالر که تعداد عناصر موجود در پنجره کشویی را نشان می دهد.
windowShift یک اسکالر نشان دهنده مراحل حرکت پنجره کشویی به جلو در یک تکرار. باید مثبت باشد.
windowStride یک اسکالر نشان دهنده گام عناصر ورودی پنجره کشویی. باید مثبت باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalSlidingWindowDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()