ToBool

عمومی ToBool کلاس نهایی

یک تانسور را به یک محمول اسکالر تبدیل می کند.

با قوانین زیر یک تانسور را به یک محمول اسکالر تبدیل می کند:

- برای تانسورهای 0D، صحت با مقایسه با مقدار "صفر" تعیین می شود. برای انواع عددی، صفر آشکار است. برای رشته ها، رشته خالی است.

- برای تانسورهای >0D، صداقت با نگاه کردن به تعداد عناصر تعیین می شود. اگر عناصر صفر داشته باشد، نتیجه نادرست است. در غیر این صورت نتیجه درست است.

این با رفتار If و while برای تعیین اینکه آیا یک تانسور درست/نادرست برای یک شرط شاخه محسوب می شود مطابقت دارد.

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> ToBool
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ToBool جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ToBool ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ToBool جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ToBool

عمومی خروجی <بولی> خروجی ()