ApplyAdagradV2

کلاس نهایی عمومی ApplyAdagradV2

"*var" را طبق طرح adagrad به روز کنید.

accum += grad * grad var -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))

کلاس های تو در تو

کلاس ApplyAdagradV2.Options ویژگی های اختیاری برای ApplyAdagradV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> ApplyAdagradV2 <T>
ایجاد ( Scope scope، Operand <T> var، Operand <T> accum، Operand <T> lr، Operand <T> epsilon، Operand <T> grad، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ApplyAdagradV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
بیرون ()
همان "var".
استاتیک ApplyAdagradV2.Options
UpdateSlots (Bolean updateSlots)
استاتیک ApplyAdagradV2.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی ApplyAdagradV2 <T> ایجاد ( Scope scope، Operand <T> var، Operand <T> accum، Operand <T> lr، Operand <T> epsilon، Operand <T> grad، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ApplyAdagradV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
var باید از یک متغیر () باشد.
تجمع باید از یک متغیر () باشد.
lr ضریب پوسته پوسته شدن باید اسکالر باشد.
اپسیلون عامل ثابت. باید اسکالر باشد.
درجه گرادیان.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ApplyAdagradV2

خروجی عمومی <T> خارج ()

همان "var".

عمومی استاتیک ApplyAdagradV2.Options updateSlots (Slots update Boolean)

عمومی استاتیک ApplyAdagradV2. Options useLocking (useLocking بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر «درست» باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.