ScatterNdAdd

کلاس نهایی عمومی ScatterNdAdd

اضافه کردن پراکنده را به مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

«ref» یک «تنسور» با رتبه «P» است و «شاخص‌ها» یک «تانسور» از رتبه «Q» است.

«شاخص‌ها» باید تانسور عدد صحیح باشند و شامل شاخص‌هایی به «ref» باشند. باید شکل «[d_0، ...، d_{Q-2}، K]» باشد که در آن «0 <K <= P» باشد.

درونی‌ترین بعد «شاخص‌ها» (با طول «K») مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر «K = P») یا برش‌هایی (اگر «K <P») در امتداد «K»مین بعد «ref» است.

«به‌روزرسانی‌ها» «تنسور» رتبه «Q-1+PK» با شکل:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]
 
است برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم 4 عنصر پراکنده را به تانسور رتبه-1 به 8 عنصر اضافه کنیم. در پایتون، این اضافه به این شکل خواهد بود:
ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
 indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
 updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
 add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
 with tf.Session() as sess:
   print sess.run(add)
 
به‌روزرسانی نتیجه به ref به این شکل است:

[1، 13، 3، 14، 14، 6، 7، 20]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها tf.scatter_nd را ببینید.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterNdAdd.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterNdAdd

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
ایستا <T، U گسترش شماره> ScatterNdAdd <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdAdd جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
همان رفر.
استاتیک ScatterNdAdd.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static ScatterNdAdd <T> create ( Scope scope, Operand <T> ref, Operand <U> indeks, Operand <T> updates, Options... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdAdd جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع یک تانسور قابل تغییر باید از یک گره متغیر باشد.
شاخص ها یک تانسور باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
به روز رسانی ها یک تانسور باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر به روز شده برای افزودن به مرجع.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScatterNdAdd

خروجی عمومی <T> outputRef ()

همان رفر. برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

عمومی ایستا ScatterNdAdd.Options useLocking (Locking استفاده بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن یک بوول اختیاری پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.