CollectiveBcastSendV2

عمومی CollectiveBcastSendV2 کلاس نهایی

یک مقدار تانسور را به یک یا چند دستگاه دیگر پخش می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveBcastSendV2.Options ویژگی اختیاری برای CollectiveBcastSendV2

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص CollectiveBcastSendV2.Options
communicationHint (رشته communicationHint)
شخص <T> CollectiveBcastSendV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveBcastSendV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص CollectiveBcastSendV2.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectiveBcastSendV2.Options communicationHint (رشته communicationHint)

عمومی استاتیک CollectiveBcastSendV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupSize، عملوند <صحیح> groupKey، عملوند <صحیح> instanceKey، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveBcastSendV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveBcastSendV2

عمومی خروجی <T> داده ها ()

عمومی استاتیک CollectiveBcastSendV2.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)