هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BesselI1

کلاس نهایی عمومی BesselI1

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T تعداد را گسترش می دهد> BesselI1 <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BesselI1 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
y ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ثابت BesselI1 <T> ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BesselI1 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BesselI1

خروجی عمومی <T> y ()