CrossReplicaSum

عمومی CrossReplicaSum کلاس نهایی

یک عملیات برای جمع ورودی ها در نمونه های تکراری TPU.

هر نمونه ورودی خود را ارائه می کند.

برای مثال، فرض کنید 8 نمونه TPU وجود دارد: «[A، B، C، D، E، F، G، H]». عبور از group_assignment=`[[0,2,4,6],[1,3,5,7]]` «A، C، E، G» را به عنوان گروه 0، و «B، D، F، H» قرار می‌دهد. به عنوان گروه 1. بنابراین ما خروجی ها را دریافت می کنیم: `[A+C+E+G, B+D+F+H, A+C+E+G, B+D+F+H, A+C+E+ G، B+D+F+H، A+C+E+G، B+D+F+H]`.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> CrossReplicaSum <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupAssignment)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CrossReplicaSum جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
مجموع تمام ورودی های توزیع شده

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CrossReplicaSum <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <صحیح> groupAssignment)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CrossReplicaSum جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ورودی محلی به جمع.
گروه انتساب یک تانسور int32 با شکل [num_groups, num_replicas_per_group]. «group_assignment[i]» نشان‌دهنده شناسه‌های مشابه در زیرگروه i است.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CrossReplicaSum

عمومی خروجی <T> خروجی ()

مجموع تمام ورودی های توزیع شده