ClipByValue

کلاس نهایی عمومی ClipByValue

مقادیر تانسور را به حداقل و حداکثر مشخص می کند.

با توجه به تانسور «t»، این عملیات تانسوری از همان نوع و شکل «t» را با مقادیر آن بر روی «clip_value_min» و «clip_value_max» برمی‌گرداند. هر مقدار کمتر از «clip_value_min» روی «clip_value_min» تنظیم می‌شود. هر مقدار بیشتر از «clip_value_max» روی «clip_value_max» تنظیم می‌شود.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> ClipByValue <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> t، عملوند <T> clipValueMin، عملوند <T> clipValueMax)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ClipByValue را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
«Tensor» بریده شده با همان شکل ورودی «t».

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا ClipByValue <T> ایجاد ( scope scope, Operand <T> t, Operand <T> clipValueMin, Operand <T> clipValueMax)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ClipByValue را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تی یک "تنسور".
clipValueMin یک «تنسور» 0-D (اسکالار)، یا «تنسور» با همان شکل «t». حداقل مقدار برای کلیپ کردن.
clipValueMax یک «تنسور» 0-D (اسکالار)، یا «تنسور» با همان شکل «t». حداکثر مقدار برای کلیپ کردن.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ClipByValue

خروجی عمومی <T> خروجی ()

«Tensor» بریده شده با همان شکل ورودی «t».