Recv

عمومی Recv کلاس نهایی

تانسور نامگذاری شده را از send_device در recv_device دریافت می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس Recv.Options ویژگی اختیاری برای Recv

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص Recv.Options
clientTerminated (بولی clientTerminated)
شخص <T> Recv <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> tensorType، رشته tensorName، رشته sendDevice، لانگ sendDeviceIncarnation، رشته recvDevice، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Recv جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
تانسور ()
تانسور برای دریافت.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Recv.Options clientTerminated (بولی clientTerminated)

مولفه های
مشتری خاتمه یافت اگر روی true تنظیم شود، این نشان می‌دهد که گره در نتیجه فید سمت کلاینت یا واکشی داده‌های Tensor به نمودار اضافه شده است، در این صورت انتظار می‌رود ارسال یا recv مربوطه به صورت محلی توسط تماس‌گیرنده مدیریت شود.

عمومی استاتیک Recv <T> ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> tensorType، رشته tensorName، رشته sendDevice، لانگ sendDeviceIncarnation، رشته recvDevice، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Recv جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
tensorname نام تانسور برای دریافت.
sendDevice نام دستگاهی که تانسور را ارسال می کند.
sendDeviceIncarnation تجسم فعلی send_device.
recvDevice نام دستگاهی که تانسور را دریافت می کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Recv

عمومی خروجی <T> تانسور ()

تانسور برای دریافت.