RefSelect

عمومی RefSelect کلاس نهایی

عنصر «نمایه» «ورودی ها» را به «خروجی» می فرستد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> RefSelect <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> شاخص، Iterable < عملوند <T >> ورودی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefSelect جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور فوروارد شده

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RefSelect <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> شاخص، Iterable < عملوند <T >> ورودی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefSelect جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فهرست مطالب یک اسکالر که ورودی انتخاب شده را تعیین می کند.
ورودی ها فهرستی از تانسورهای مرجع، که یکی از آنها به "خروجی" ارسال می شود.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RefSelect

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسور فوروارد شده