PrelinearizeTuple

عمومی PrelinearizeTuple کلاس نهایی

عملیاتی که چندین مقدار تانسور را به یک تانسور نوع مات خطی می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس PrelinearizeTuple.Options ویژگی اختیاری برای PrelinearizeTuple

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص PrelinearizeTuple
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> ورودی، فهرست < شکل > اشکال، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات PrelinearizeTuple جدید را بسته بندی می کند.
شخص PrelinearizeTuple.Options
طرح بندی (فهرست <طولانی> طرح بندی)
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک PrelinearizeTuple ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> ورودی، فهرست < شکل > اشکال، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات PrelinearizeTuple جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ها لیستی از تانسورهایی که با استفاده از مکانیسم تغذیه ارائه می شود.
شکل ها اشکال هر تانسور در "ورودی ها".
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از PrelinearizeTuple

عمومی استاتیک PrelinearizeTuple.Options طرح بندی (فهرست <طولانی> طرح بندی)

مولفه های
طرح بندی ها برداری که چیدمان درخواستی را به ترتیب مینور به ماژور برای تمام اشکال تاپیک به ترتیب ظاهر شدن اشکال در ورودی "شکل" نگه می دارد. عناصر چیدمان برای یک شکل فرعی را می توان روی -1 تنظیم کرد که در این صورت چیدمان مربوطه توسط عملیات ورودی محاسبه می شود.

عمومی خروجی <؟> خروجی ()