RiscShape

کلاس نهایی عمومی RiscShape

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <U عدد را گسترش می دهد، T عدد را گسترش می دهد> RiscShape <U>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، Class<U> outType)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscShape جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک <T تعداد را گسترش می دهد> RiscShape <Integer>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscShape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.
خروجی <U>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی RiscShape <U> ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، کلاس<U> outType)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscShape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscShape

ایجاد عمومی Static RiscShape <Integer> ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscShape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscShape

خروجی عمومی <U> خروجی ()