LookupTableFind

عمومی LookupTableFind کلاس نهایی

کلیدها را در جدول جستجو می کند، مقادیر مربوطه را خروجی می کند.

«کلیدهای» تانسور باید از نوع کلیدهای جدول باشد. «مقدار» خروجی از نوع مقادیر جدول است.

اسکالر «default_value» مقدار خروجی کلیدهایی است که در جدول وجود ندارند. همچنین باید از همان نوع مقادیر جدول باشد.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T> LookupTableFind <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> tableHandle، عملوند <T> کلید، عملوند <U> defaultValue)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LookupTableFind جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
ارزش ()
همان شکل «کلیدها».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک LookupTableFind <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> tableHandle، عملوند <T> کلید، عملوند <U> defaultValue)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LookupTableFind جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
دسته میز دسته به میز.
کلیدها هر شکلی کلیدهایی برای جستجو
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از LookupTableFind

عمومی خروجی <U> ارزش ()

همان شکل «کلیدها». مقادیر یافت شده در جدول، یا «مقادیر_پیش‌فرض» برای کلیدهای از دست رفته.