TensorListScatterIntoExistingList

کلاس نهایی عمومی TensorListScatterIntoExistingList

تانسور پراکنده در شاخص های یک لیست ورودی.

هر عضو TensorList مربوط به یک ردیف از تانسور ورودی است که توسط شاخص داده شده مشخص شده است (به tf.gather مراجعه کنید).

input_handle: فهرستی که باید در آن پراکنده شود. تانسور: تانسور ورودی. شاخص ها: شاخص هایی که برای نمایه سازی در لیست استفاده می شوند. output_handle: TensorList.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorListScatterIntoExistingList
ایجاد (حوزه دامنه ، عملوند <?> inputHandle، عملوند <T> تانسور، شاخص عملوند <عدد صحیح>)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListScatterIntoExistingList جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی Static TensorListScatterIntoExistingList ( Scope scope، Operand <?> inputHandle، Operand <T> tensor، Operand <Integer> اندیس ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListScatterIntoExistingList جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListScatterIntoExistingList

خروجی عمومی <?> outputHandle ()