TensorArrayScatter

عمومی TensorArrayScatter کلاس نهایی

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر خاص TensorArray پراکنده کنید.

«شاخص‌ها» باید بردار باشند، طول آن باید با اولین کم نور «مقدار» مطابقت داشته باشد.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorArrayScatter
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <صحیح> شاخص ها، عملوند <T> ارزش، عملوند <شناور> flowIn)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayScatter جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
flowOut ()
یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorArrayScatter ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <صحیح> شاخص ها، عملوند <T> ارزش، عملوند <شناور> flowIn)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayScatter جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته یک TensorArray.
شاخص ها مکان هایی که در آن عناصر تانسور نوشته می شود.
ارزش تانسور الحاقی برای نوشتن به TensorArray.
جریان در یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArrayScatter

عمومی خروجی <شناور> flowOut ()

یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.