XlaRecvFromHost

عمومی XlaRecvFromHost کلاس نهایی

یک عملیات برای دریافت تانسور از میزبان.

خروجی: تانسوری که از میزبان دریافت می شود. Toutput: نوع عنصر برای خروجی. شکل: شکل برای خروجی. کلید: یک شناسه منحصر به فرد برای این منطقه که برای مطابقت با انتقال میزبان استفاده می شود.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> XlaRecvFromHost <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> Toutput، شکل شکل، کلید رشته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید XlaRecvFromHost را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک XlaRecvFromHost <T> ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> Toutput، شکل شکل، کلید رشته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید XlaRecvFromHost را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از XlaRecvFromHost

عمومی خروجی <T> خروجی ()