DeviceIndex

عمومی DeviceIndex کلاس نهایی

فهرست دستگاهی را که عملیات اجرا می کند برگردانید.

با توجه به لیستی از نام دستگاه ها، این عملیات فهرست دستگاهی را که این عملیات اجرا می کند برمی گرداند. طول لیست در دو حالت برگردانده می شود: (1) دستگاه در لیست دستگاه داده شده وجود ندارد. (2) در کامپایل XLA است.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص DeviceIndex
ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <رشته> deviceNames)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DeviceIndex جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DeviceIndex ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <رشته> deviceNames)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DeviceIndex جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DeviceIndex

عمومی خروجی <صحیح> صفحه اول ()