DeviceIndex

کلاس نهایی عمومی DeviceIndex

فهرست دستگاهی را که عملیات اجرا می کند برگردانید.

با توجه به لیستی از نام دستگاه ها، این عملیات فهرست دستگاهی را که این عملیات اجرا می کند برمی گرداند. طول لیست در دو حالت برگردانده می شود: (1) دستگاه در لیست دستگاه داده شده وجود ندارد. (2) در کامپایل XLA است.

روش های عمومی

خروجی <عدد صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک DeviceIndex
ایجاد ( محدوده دامنه ، لیست<رشته> نام های دستگاه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات DeviceIndex جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <عدد صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Integer> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد DeviceIndex استاتیک عمومی ( حوزه دامنه ، لیست<رشته> نامهای دستگاه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات DeviceIndex جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DeviceIndex

نمایه خروجی عمومی <Integer> ()