StatefulUniformFullInt

کلاس نهایی عمومی StatefulUniformFullInt

خروجی اعداد صحیح تصادفی از یک توزیع یکنواخت.

مقادیر تولید شده اعداد صحیح یکنواخت هستند که کل محدوده "dtype" را پوشش می دهند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <U, T> StatefulUniformFullInt <U>
ایجاد (حوزه دامنه ، منبع عملوند <?>، الگوریتم عملوند <Long>، شکل عملوند <T>، نوع کلاس<U> d)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniformFullInt جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ایستا عمومی StatefulUniformFullInt <U> ( دامنه دامنه ، منبع عملوند <?>، الگوریتم عملوند <Long>، شکل عملوند <T>، نوع کلاس<U> d)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniformFullInt جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulUniformFullInt

خروجی عمومی <U> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.