RiscAbs

کلاس نهایی عمومی RiscAbs

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T تعداد را گسترش می دهد> RiscAbs <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> x)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscAbs جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
y ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد RiscAbs استاتیک عمومی <T> ( دامنه دامنه ، عملوند <T> x)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscAbs جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscAbs

خروجی عمومی <T> y ()