ShuffleDatasetV3.Options

کلاس استاتیک عمومی ShuffleDatasetV3.Options

ویژگی های اختیاری برای ShuffleDatasetV3

روش های عمومی

ShuffleDatasetV3.Options
فراداده (فراداده رشته ای)
ShuffleDatasetV3.Options
reshuffleEachIteration (بولی reshuffleEachIteration)

روش های ارثی

روش های عمومی

فراداده عمومی ShuffleDatasetV3.Options (فراداده رشته)

عمومی ShuffleDatasetV3.Options reshuffleEachIteration (بولی reshuffleEachIteration)