UniformQuantizedDot.Options

کلاس استاتیک عمومی UniformQuantizedDot.Options

ویژگی های اختیاری برای UniformQuantizedDot

روش های عمومی

UniformQuantizedDot.Options
lhsQuantizationAxis (Long lhsQuantizationAxis)
UniformQuantizedDot.Options
outputQuantizationAxis (محور خروجی طولانی مدت)
UniformQuantizedDot.Options
rhsQuantizationAxis (Long rhsQuantizationAxis)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی UniformQuantizedDot.Options lhsQuantizationAxis (Long lhsQuantizationAxis)

مولفه های
lhsQuantizationAxis شاخص بعد تانسور را نشان می دهد که در آن کوانتیزاسیون هر محور برای برش های امتداد آن بعد اعمال می شود. اگر روی -1 تنظیم شود (پیش‌فرض)، این نشان‌دهنده کوانتیزاسیون هر تانسور است. برای dot op lhs، فقط کوانتیزاسیون هر تانسور پشتیبانی می شود. بنابراین، این ویژگی باید روی -1 تنظیم شود. سایر مقادیر رد می شوند.

عمومی UniformQuantizedDot.Options outputQuantizationAxis (Long outputQuantizationAxis)

مولفه های
خروجی QuantizationAxis شاخص بعد تانسور را نشان می دهد که در آن کوانتیزاسیون هر محور برای برش های امتداد آن بعد اعمال می شود. اگر روی -1 تنظیم شود (پیش‌فرض)، این نشان‌دهنده کوانتیزاسیون هر تانسور است. برای خروجی نقطه‌ای، فقط کوانتیزاسیون هر تانسور یا کوانتیزاسیون هر کانال در امتداد بعد 1 پشتیبانی می‌شود. بنابراین، این ویژگی باید روی -1 یا 1 تنظیم شود. سایر مقادیر رد می شوند.

عمومی UniformQuantizedDot.Options rhsQuantizationAxis (Long rhsQuantizationAxis)

مولفه های
rhsQuantizationAxis شاخص بعد تانسور را نشان می دهد که در آن کوانتیزاسیون هر محور برای برش های امتداد آن بعد اعمال می شود. اگر روی -1 تنظیم شود (پیش‌فرض)، این نشان‌دهنده کوانتیزاسیون هر تانسور است. برای عملیات نقطه‌ای، فقط کوانتیزاسیون هر تانسور یا کوانتیزاسیون هر کانال در امتداد بعد 1 پشتیبانی می‌شود. بنابراین، این ویژگی باید روی -1 یا 1 تنظیم شود. سایر مقادیر رد می شوند.