در فرآیند تکراری سفارشی از بهینه سازهای TFF استفاده کنید

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این یک جایگزین برای است ساخت خود الگوریتم یادگیری فدرال شما آموزش و simple_fedavg عنوان مثال برای ساخت یک فرآیند تکرار شونده سفارشی برای میانگین گیری فدرال الگوریتم. این آموزش به استفاده بهینه TFF به جای بهینه Keras. انتزاع بهینه ساز TFF به این صورت است که حالت به حالت خارج است تا بتوان در فرآیند تکراری TFF راحت تر گنجانید. tff.learning رابط های برنامه کاربردی همچنین بهینه TFF به عنوان آرگومان ورودی را بپذیرید.

قبل از اینکه شروع کنیم

قبل از شروع ، لطفاً موارد زیر را اجرا کنید تا مطمئن شوید که محیط شما به درستی تنظیم شده است. اگر شما یک تبریک نمی بینم، لطفا به مراجعه نصب و راه اندازی راهنمای دستورالعمل.

!pip install --quiet --upgrade tensorflow-federated-nightly
!pip install --quiet --upgrade nest-asyncio

import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()
import functools
import attr
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_federated as tff

آماده سازی داده ها و مدل

پردازش داده ها EMNIST و مدل بسیار شبیه به می simple_fedavg به عنوان مثال.

only_digits=True

# Load dataset.
emnist_train, emnist_test = tff.simulation.datasets.emnist.load_data(only_digits)

# Define preprocessing functions.
def preprocess_fn(dataset, batch_size=16):

 def batch_format_fn(element):
  return (tf.expand_dims(element['pixels'], -1), element['label'])

 return dataset.batch(batch_size).map(batch_format_fn)

# Preprocess and sample clients for prototyping.
train_client_ids = sorted(emnist_train.client_ids)
train_data = emnist_train.preprocess(preprocess_fn)
central_test_data = preprocess_fn(
  emnist_train.create_tf_dataset_for_client(train_client_ids[0]))

# Define model.
def create_keras_model():
 """The CNN model used in https://arxiv.org/abs/1602.05629."""
 data_format = 'channels_last'
 input_shape = [28, 28, 1]

 max_pool = functools.partial(
   tf.keras.layers.MaxPooling2D,
   pool_size=(2, 2),
   padding='same',
   data_format=data_format)
 conv2d = functools.partial(
   tf.keras.layers.Conv2D,
   kernel_size=5,
   padding='same',
   data_format=data_format,
   activation=tf.nn.relu)

 model = tf.keras.models.Sequential([
   conv2d(filters=32, input_shape=input_shape),
   max_pool(),
   conv2d(filters=64),
   max_pool(),
   tf.keras.layers.Flatten(),
   tf.keras.layers.Dense(512, activation=tf.nn.relu),
   tf.keras.layers.Dense(10 if only_digits else 62),
 ])

 return model

# Wrap as `tff.learning.Model`.
def model_fn():
 keras_model = create_keras_model()
 return tff.learning.from_keras_model(
   keras_model,
   input_spec=central_test_data.element_spec,
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True))

فرایند تکراری سفارشی

در بسیاری از موارد ، الگوریتم های فدرال دارای 4 جزء اصلی هستند:

 1. یک مرحله پخش سرور به مشتری.
 2. یک مرحله به روز رسانی سرویس گیرنده محلی.
 3. مرحله بارگذاری مشتری به سرور.
 4. یک مرحله به روز رسانی سرور.

در TFF، ما به طور کلی نشان دهنده الگوریتم فدرال به عنوان یک tff.templates.IterativeProcess (که ما آن را فقط برای اشاره IterativeProcess در سراسر). این یک کلاس است که شامل initialize و next توابع. در اینجا، initialize استفاده می شود برای مقداردهی اولیه سرور، و next خواهد یک دور ارتباطات از الگوریتم فدرال انجام دهد.

ما م componentsلفه های مختلفی را برای ساخت الگوریتم میانگین یابی فدرال (FedAvg) معرفی می کنیم که از یک بهینه ساز در مرحله به روز رسانی سرویس گیرنده و یک بهینه ساز دیگر در مرحله به روز رسانی سرور استفاده می کند. منطق اصلی به روز رسانی سرویس گیرنده و سرور را می توان به عنوان بلوک های TF خالص بیان کرد.

بلوک های TF: به روز رسانی سرویس گیرنده و سرور

در هر مشتری، یک محلی client_optimizer مقداردهی اولیه و مورد استفاده برای به روز رسانی وزن مدل مشتری. بر روی سرور، server_optimizer خواهد دولت از دور قبلی استفاده کنید، و به روز رسانی دولت برای دور بعدی.

@tf.function
def client_update(model, dataset, server_weights, client_optimizer):
 """Performs local training on the client's dataset."""
 # Initialize the client model with the current server weights.
 client_weights = model.trainable_variables
 # Assign the server weights to the client model.
 tf.nest.map_structure(lambda x, y: x.assign(y),
            client_weights, server_weights)
 # Initialize the client optimizer.
 trainable_tensor_specs = tf.nest.map_structure(
     lambda v: tf.TensorSpec(v.shape, v.dtype), client_weights)
 optimizer_state = client_optimizer.initialize(trainable_tensor_specs)
 # Use the client_optimizer to update the local model.
 for batch in iter(dataset):
  with tf.GradientTape() as tape:
   # Compute a forward pass on the batch of data.
   outputs = model.forward_pass(batch)
  # Compute the corresponding gradient.
  grads = tape.gradient(outputs.loss, client_weights)
  # Apply the gradient using a client optimizer.
  optimizer_state, updated_weights = client_optimizer.next(
    optimizer_state, client_weights, grads)
  tf.nest.map_structure(lambda a, b: a.assign(b), 
             client_weights, updated_weights)
 # Return model deltas.
 return tf.nest.map_structure(tf.subtract, client_weights, server_weights)
@attr.s(eq=False, frozen=True, slots=True)
class ServerState(object):
 trainable_weights = attr.ib()
 optimizer_state = attr.ib()

@tf.function
def server_update(server_state, mean_model_delta, server_optimizer):
 """Updates the server model weights."""
 # Use aggregated negative model delta as pseudo gradient. 
 negative_weights_delta = tf.nest.map_structure(
   lambda w: -1.0 * w, mean_model_delta)
 new_optimizer_state, updated_weights = server_optimizer.next(
   server_state.optimizer_state, server_state.trainable_weights, 
   negative_weights_delta)
 return tff.structure.update_struct(
   server_state,
   trainable_weights=updated_weights,
   optimizer_state=new_optimizer_state)

بلوک TFF: tff.tf_computation و tff.federated_computation

ما اکنون از TFF برای ارکستراسیون استفاده می کنیم و فرایند تکراری را برای FedAvg ایجاد می کنیم. ما باید به قرار دادن بلوک های TF در بالا تعریف شده با tff.tf_computation ، و روش های استفاده از TFF tff.federated_broadcast ، tff.federated_map ، tff.federated_mean در یک tff.federated_computation تابع. این آسان برای استفاده است tff.learning.optimizers.Optimizer رابط های برنامه کاربردی با initialize و next توابع زمانی که تعریف یک فرآیند تکرار شونده سفارشی.

# 1. Server and client optimizer to be used.
server_optimizer = tff.learning.optimizers.build_sgdm(
  learning_rate=0.05, momentum=0.9)
client_optimizer = tff.learning.optimizers.build_sgdm(
  learning_rate=0.01)

# 2. Functions return initial state on server. 
@tff.tf_computation
def server_init():
 model = model_fn()
 trainable_tensor_specs = tf.nest.map_structure(
    lambda v: tf.TensorSpec(v.shape, v.dtype), model.trainable_variables)
 optimizer_state = server_optimizer.initialize(trainable_tensor_specs)
 return ServerState(
   trainable_weights=model.trainable_variables,
   optimizer_state=optimizer_state)

@tff.federated_computation
def server_init_tff():
 return tff.federated_value(server_init(), tff.SERVER)

# 3. One round of computation and communication.
server_state_type = server_init.type_signature.result
print('server_state_type:\n', 
   server_state_type.formatted_representation())
trainable_weights_type = server_state_type.trainable_weights
print('trainable_weights_type:\n', 
   trainable_weights_type.formatted_representation())

# 3-1. Wrap server and client TF blocks with `tff.tf_computation`.
@tff.tf_computation(server_state_type, trainable_weights_type)
def server_update_fn(server_state, model_delta):
 return server_update(server_state, model_delta, server_optimizer)

whimsy_model = model_fn()
tf_dataset_type = tff.SequenceType(whimsy_model.input_spec)
print('tf_dataset_type:\n', 
   tf_dataset_type.formatted_representation())
@tff.tf_computation(tf_dataset_type, trainable_weights_type)
def client_update_fn(dataset, server_weights):
 model = model_fn()
 return client_update(model, dataset, server_weights, client_optimizer)

# 3-2. Orchestration with `tff.federated_computation`.
federated_server_type = tff.FederatedType(server_state_type, tff.SERVER)
federated_dataset_type = tff.FederatedType(tf_dataset_type, tff.CLIENTS)
@tff.federated_computation(federated_server_type, federated_dataset_type)
def run_one_round(server_state, federated_dataset):
 # Server-to-client broadcast.
 server_weights_at_client = tff.federated_broadcast(
   server_state.trainable_weights)
 # Local client update.
 model_deltas = tff.federated_map(
   client_update_fn, (federated_dataset, server_weights_at_client))
 # Client-to-server upload and aggregation.
 mean_model_delta = tff.federated_mean(model_deltas)
 # Server update.
 server_state = tff.federated_map(
   server_update_fn, (server_state, mean_model_delta))
 return server_state

# 4. Build the iterative process for FedAvg.
fedavg_process = tff.templates.IterativeProcess(
  initialize_fn=server_init_tff, next_fn=run_one_round)
print('type signature of `initialize`:\n', 
   fedavg_process.initialize.type_signature.formatted_representation())
print('type signature of `next`:\n', 
   fedavg_process.next.type_signature.formatted_representation())
server_state_type:
 <
 trainable_weights=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >,
 optimizer_state=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >
>
trainable_weights_type:
 <
 float32[5,5,1,32],
 float32[32],
 float32[5,5,32,64],
 float32[64],
 float32[3136,512],
 float32[512],
 float32[512,10],
 float32[10]
>
tf_dataset_type:
 <
 float32[?,28,28,1],
 int32[?]
>*
type signature of `initialize`:
 ( -> <
 trainable_weights=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >,
 optimizer_state=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >
>@SERVER)
type signature of `next`:
 (<
 server_state=<
  trainable_weights=<
   float32[5,5,1,32],
   float32[32],
   float32[5,5,32,64],
   float32[64],
   float32[3136,512],
   float32[512],
   float32[512,10],
   float32[10]
  >,
  optimizer_state=<
   float32[5,5,1,32],
   float32[32],
   float32[5,5,32,64],
   float32[64],
   float32[3136,512],
   float32[512],
   float32[512,10],
   float32[10]
  >
 >@SERVER,
 federated_dataset={<
  float32[?,28,28,1],
  int32[?]
 >*}@CLIENTS
> -> <
 trainable_weights=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >,
 optimizer_state=<
  float32[5,5,1,32],
  float32[32],
  float32[5,5,32,64],
  float32[64],
  float32[3136,512],
  float32[512],
  float32[512,10],
  float32[10]
 >
>@SERVER)

ارزیابی الگوریتم

ما عملکرد را بر روی یک مجموعه داده ارزیابی متمرکز ارزیابی می کنیم.

def evaluate(server_state):
 keras_model = create_keras_model()
 tf.nest.map_structure(
   lambda var, t: var.assign(t),
   keras_model.trainable_weights, server_state.trainable_weights)
 metric = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()
 for batch in iter(central_test_data):
  preds = keras_model(batch[0], training=False)
  metric.update_state(y_true=batch[1], y_pred=preds)
 return metric.result().numpy()
server_state = fedavg_process.initialize()
acc = evaluate(server_state)
print('Initial test accuracy', acc)

# Evaluate after a few rounds
CLIENTS_PER_ROUND=2
sampled_clients = train_client_ids[:CLIENTS_PER_ROUND]
sampled_train_data = [
  train_data.create_tf_dataset_for_client(client)
  for client in sampled_clients]
for round in range(20):
 server_state = fedavg_process.next(server_state, sampled_train_data)
acc = evaluate(server_state)
print('Test accuracy', acc)
Initial test accuracy 0.09677419
Test accuracy 0.13978495