در سمپوزیوم زنان در ML در 7 دسامبر شرکت کنید هم اکنون ثبت نام کنید

یک op ایجاد کنید

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

اگر می خواهید یک op ایجاد کنید که توسط کتابخانه موجود TensorFlow پوشش داده نشود، توصیه می کنیم ابتدا op را در پایتون به عنوان ترکیبی از عملیات یا توابع موجود پایتون بنویسید. اگر این امکان وجود ندارد، می توانید یک عملیات C++ سفارشی ایجاد کنید. دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است بخواهید یک عملیات سفارشی C++ ایجاد کنید:

 • بیان عملیات خود به عنوان ترکیبی از عملیات موجود آسان یا ممکن نیست.
 • این کارآمد نیست که عملکرد خود را به عنوان ترکیبی از موارد اولیه موجود بیان کنید.
 • شما می خواهید ترکیبی از ابتدایی ها را با دست ترکیب کنید که برای یک کامپایلر آینده ادغام آن دشوار خواهد بود.

به عنوان مثال، تصور کنید می‌خواهید چیزی مانند "تجمع میانی"، شبیه به عملگر "MaxPool" را پیاده‌سازی کنید، اما به جای مقادیر حداکثر، میانه‌ها را روی پنجره‌های کشویی محاسبه کنید. انجام این کار با استفاده از ترکیبی از عملیات ممکن است امکان پذیر باشد (مثلاً با استفاده از ExtractImagePatches و TopK)، اما ممکن است به اندازه یک عملیات بومی که در آن می توانید کار هوشمندانه تری را در یک عملیات واحد و ترکیبی انجام دهید، از نظر عملکرد یا حافظه کارآمد نباشد. مثل همیشه، ابتدا ارزش آن را دارد که آنچه را که می خواهید با استفاده از ترکیب اپراتور بیان کنید، فقط در صورتی که دشوار یا ناکارآمد است، یک عملیات جدید اضافه کنید.

برای ادغام عملیات سفارشی خود، باید:

 1. عملیات جدید را در یک فایل C++ ثبت کنید. ثبت عملیات یک رابط (مشخصات) برای عملکرد عملیات تعریف می کند که مستقل از اجرای عملیات است. به عنوان مثال، ثبت عملیات نام عملیات و ورودی ها و خروجی های عملیات را مشخص می کند. همچنین تابع شکلی را که برای استنتاج شکل تانسور استفاده می شود، تعریف می کند.
 2. عملیات را در C++ پیاده سازی کنید. پیاده‌سازی یک عملیات به عنوان هسته شناخته می‌شود، و اجرای دقیق مشخصاتی است که در مرحله 1 ثبت کرده‌اید. می‌تواند چندین هسته برای انواع یا معماری‌های ورودی/خروجی مختلف (به عنوان مثال، CPU، GPU) وجود داشته باشد.
 3. یک پوشش پایتون (اختیاری) ایجاد کنید. این wrapper API عمومی است که برای ایجاد op در پایتون استفاده می شود. یک پوشش پیش‌فرض از ثبت عملیات تولید می‌شود که می‌تواند مستقیماً استفاده شود یا به آن اضافه شود.
 4. یک تابع برای محاسبه گرادیان برای عملیات بنویسید (اختیاری).
 5. عملیات را تست کنید ما معمولاً این کار را در پایتون برای راحتی انجام می دهیم، اما می توانید عملیات را در C++ نیز آزمایش کنید. اگر گرادیان ها را تعریف می کنید، می توانید آنها را با tf.test.compute_gradient_error پایتون تأیید کنید. relu_op_test.py را به عنوان مثالی ببینید که توابع رو به جلو عملگرهای Relu مانند و گرادیان آنها را آزمایش می کند.

پیش نیازها

رابط op را تعریف کنید

شما رابط یک op را با ثبت آن در سیستم TensorFlow تعریف می کنید. در ثبت نام، نام عملیات خود، ورودی‌های آن (انواع و نام‌ها) و خروجی‌ها (انواع و نام‌ها)، و همچنین رشته‌های اسناد و هر گونه attr که ممکن است عملیات به آن نیاز داشته باشد را مشخص می‌کنید.

برای اینکه ببینید چگونه این کار می کند، فرض کنید می خواهید عملیاتی ایجاد کنید که یک تانسور int32 s را می گیرد و یک کپی از تانسور را خروجی می دهد و همه عنصر به جز اولین عنصر روی صفر تنظیم شده است. برای این کار فایلی با نام zero_out.cc ایجاد کنید. سپس یک تماس به ماکرو REGISTER_OP اضافه کنید که رابط عملیات شما را تعریف می کند:

#include "tensorflow/core/framework/op.h"
#include "tensorflow/core/framework/shape_inference.h"

using namespace tensorflow;

REGISTER_OP("ZeroOut")
  .Input("to_zero: int32")
  .Output("zeroed: int32")
  .SetShapeFn([](::tensorflow::shape_inference::InferenceContext* c) {
   c->set_output(0, c->input(0));
   return Status::OK();
  });

این عملیات ZeroOut یک تانسور به to_zero از اعداد صحیح 32 بیتی را به عنوان ورودی می گیرد و یک تانسور zeroed شده از اعداد صحیح 32 بیتی را خروجی می دهد. op همچنین از یک تابع شکل استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که تانسور خروجی همان شکل تانسور ورودی است. به عنوان مثال، اگر ورودی یک تانسور شکل [10، 20] باشد، این تابع شکل مشخص می کند که شکل خروجی نیز [10،20] باشد.

هسته را برای عملیات پیاده سازی کنید

پس از اینکه رابط را تعریف کردید، یک یا چند پیاده سازی از عملیات را ارائه دهید. برای ایجاد یکی از این هسته ها، کلاسی ایجاد کنید که OpKernel گسترش دهد و متد Compute را لغو کند. متد Compute یک آرگومان context از نوع OpKernelContext* را ارائه می‌کند که از آن می‌توانید به موارد مفیدی مانند تانسورهای ورودی و خروجی دسترسی داشته باشید.

هسته خود را به فایلی که در بالا ایجاد کردید اضافه کنید. هسته ممکن است چیزی شبیه به این باشد:

#include "tensorflow/core/framework/op_kernel.h"

using namespace tensorflow;

class ZeroOutOp : public OpKernel {
 public:
 explicit ZeroOutOp(OpKernelConstruction* context) : OpKernel(context) {}

 void Compute(OpKernelContext* context) override {
  // Grab the input tensor
  const Tensor& input_tensor = context->input(0);
  auto input = input_tensor.flat<int32>();

  // Create an output tensor
  Tensor* output_tensor = NULL;
  OP_REQUIRES_OK(context, context->allocate_output(0, input_tensor.shape(),
                           &output_tensor));
  auto output_flat = output_tensor->flat<int32>();

  // Set all but the first element of the output tensor to 0.
  const int N = input.size();
  for (int i = 1; i < N; i++) {
   output_flat(i) = 0;
  }

  // Preserve the first input value if possible.
  if (N > 0) output_flat(0) = input(0);
 }
};

پس از پیاده سازی هسته خود، آن را در سیستم TensorFlow ثبت می کنید. در ثبت نام، شما محدودیت های مختلفی را مشخص می کنید که این هسته تحت آن اجرا می شود. برای مثال، ممکن است یک هسته برای پردازنده‌های مرکزی و یک هسته جداگانه برای پردازنده‌های گرافیکی داشته باشید.

برای انجام این کار برای عملیات ZeroOut ، موارد زیر را به zero_out.cc اضافه کنید:

REGISTER_KERNEL_BUILDER(Name("ZeroOut").Device(DEVICE_CPU), ZeroOutOp);

هسته های CPU چند رشته ای

برای نوشتن یک هسته CPU چند رشته ای، می توان از تابع Shard در work_sharder.h استفاده کرد. این تابع یک تابع محاسباتی را در سراسر رشته‌های پیکربندی شده برای استفاده برای threading درون عملیاتی تقسیم می‌کند (به intra_op_parallelism_threads در config.proto مراجعه کنید).

هسته های GPU

یک هسته GPU در دو بخش پیاده سازی می شود: OpKernel و هسته CUDA و کد راه اندازی آن.

گاهی اوقات اجرای OpKernel بین هسته CPU و GPU مشترک است، مانند بررسی ورودی ها و تخصیص خروجی ها. در آن صورت، یک پیاده سازی پیشنهادی به این صورت است:

 1. قالب OpKernel را روی Device و نوع اولیه تانسور را تعریف کنید.
 2. برای انجام محاسبات واقعی خروجی، تابع Compute یک ساختار تابع الگو را فراخوانی می کند.
 3. تخصص آن تابع برای CPUDevice در همان فایل تعریف شده است، اما تخصص برای GPUDevice در یک فایل cu.cc تعریف شده است، زیرا با کامپایلر CUDA کامپایل می شود.

در اینجا یک نمونه پیاده سازی است.

// kernel_example.h
#ifndef KERNEL_EXAMPLE_H_
#define KERNEL_EXAMPLE_H_

#include <unsupported/Eigen/CXX11/Tensor>

template <typename Device, typename T>
struct ExampleFunctor {
 void operator()(const Device& d, int size, const T* in, T* out);
};

#if GOOGLE_CUDA
// Partially specialize functor for GpuDevice.
template <typename T>
struct ExampleFunctor<Eigen::GpuDevice, T> {
 void operator()(const Eigen::GpuDevice& d, int size, const T* in, T* out);
};
#endif

#endif KERNEL_EXAMPLE_H_
// kernel_example.cc
#include "kernel_example.h"

#include "tensorflow/core/framework/op.h"
#include "tensorflow/core/framework/shape_inference.h"
#include "tensorflow/core/framework/op_kernel.h"

using namespace tensorflow;

using CPUDevice = Eigen::ThreadPoolDevice;
using GPUDevice = Eigen::GpuDevice;

REGISTER_OP("Example")
  .Attr("T: numbertype")
  .Input("input: T")
  .Output("input_times_two: T")
  .SetShapeFn([](::tensorflow::shape_inference::InferenceContext* c) {
   c->set_output(0, c->input(0));
   return Status::OK();
  });

// CPU specialization of actual computation.
template <typename T>
struct ExampleFunctor<CPUDevice, T> {
 void operator()(const CPUDevice& d, int size, const T* in, T* out) {
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
   out[i] = 2 * in[i];
  }
 }
};

// OpKernel definition.
// template parameter <T> is the datatype of the tensors.
template <typename Device, typename T>
class ExampleOp : public OpKernel {
 public:
 explicit ExampleOp(OpKernelConstruction* context) : OpKernel(context) {}

 void Compute(OpKernelContext* context) override {
  // Grab the input tensor
  const Tensor& input_tensor = context->input(0);

  // Create an output tensor
  Tensor* output_tensor = NULL;
  OP_REQUIRES_OK(context, context->allocate_output(0, input_tensor.shape(),
                           &output_tensor));

  // Do the computation.
  OP_REQUIRES(context, input_tensor.NumElements() <= tensorflow::kint32max,
        errors::InvalidArgument("Too many elements in tensor"));
  ExampleFunctor<Device, T>()(
    context->eigen_device<Device>(),
    static_cast<int>(input_tensor.NumElements()),
    input_tensor.flat<T>().data(),
    output_tensor->flat<T>().data());
 }
};

// Register the CPU kernels.
#define REGISTER_CPU(T)                     \
 REGISTER_KERNEL_BUILDER(                    \
   Name("Example").Device(DEVICE_CPU).TypeConstraint<T>("T"), \
   ExampleOp<CPUDevice, T>);
REGISTER_CPU(float);
REGISTER_CPU(int32);

// Register the GPU kernels.
#ifdef GOOGLE_CUDA
#define REGISTER_GPU(T)                     \
 /* Declare explicit instantiations in kernel_example.cu.cc. */ \
 extern template class ExampleFunctor<GPUDevice, T>;      \
 REGISTER_KERNEL_BUILDER(                    \
   Name("Example").Device(DEVICE_GPU).TypeConstraint<T>("T"), \
   ExampleOp<GPUDevice, T>);
REGISTER_GPU(float);
REGISTER_GPU(int32);
#endif // GOOGLE_CUDA
// kernel_example.cu.cc
#ifdef GOOGLE_CUDA
#define EIGEN_USE_GPU
#include "kernel_example.h"
#include "tensorflow/core/util/gpu_kernel_helper.h"

using namespace tensorflow;

using GPUDevice = Eigen::GpuDevice;

// Define the CUDA kernel.
template <typename T>
__global__ void ExampleCudaKernel(const int size, const T* in, T* out) {
 for (int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; i < size;
    i += blockDim.x * gridDim.x) {
  out[i] = 2 * __ldg(in + i);
 }
}

// Define the GPU implementation that launches the CUDA kernel.
template <typename T>
void ExampleFunctor<GPUDevice, T>::operator()(
  const GPUDevice& d, int size, const T* in, T* out) {
 // Launch the cuda kernel.
 //
 // See core/util/gpu_kernel_helper.h for example of computing
 // block count and thread_per_block count.
 int block_count = 1024;
 int thread_per_block = 20;
 ExampleCudaKernel<T>
   <<<block_count, thread_per_block, 0, d.stream()>>>(size, in, out);
}

// Explicitly instantiate functors for the types of OpKernels registered.
template struct ExampleFunctor<GPUDevice, float>;
template struct ExampleFunctor<GPUDevice, int32>;

#endif // GOOGLE_CUDA

کتابخانه op را بسازید

عملیات را با استفاده از کامپایلر سیستم خود کامپایل کنید (نصب باینری TensorFlow)

شما باید بتوانید zero_out.cc با یک کامپایلر C++ مانند g++ یا clang موجود در سیستم خود کامپایل کنید. بسته PIP باینری فایل‌های هدر و کتابخانه‌ای را که برای کامپایل کردن عملیات خود نیاز دارید در مکان‌هایی که مختص سیستم هستند نصب می‌کند. با این حال، کتابخانه پایتون get_include تابع get_include را برای دریافت دایرکتوری هدر فراهم می کند، و دایرکتوری get_lib دارای یک شی به اشتراک گذاشته شده برای پیوند دادن است. در اینجا خروجی های این توابع در یک ماشین اوبونتو آمده است.

$ python
>>> import tensorflow as tf
>>> tf.sysconfig.get_include()
'/usr/local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/include'
>>> tf.sysconfig.get_lib()
'/usr/local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow'

با فرض اینکه g++ را نصب کرده اید، در اینجا دنباله دستوراتی است که می توانید برای کامپایل کردن op خود در یک کتابخانه پویا استفاده کنید.

TF_CFLAGS=( $(python -c 'import tensorflow as tf; print(" ".join(tf.sysconfig.get_compile_flags()))') )
TF_LFLAGS=( $(python -c 'import tensorflow as tf; print(" ".join(tf.sysconfig.get_link_flags()))') )
g++ -std=c++14 -shared zero_out.cc -o zero_out.so -fPIC ${TF_CFLAGS[@]} ${TF_LFLAGS[@]} -O2

در macOS، هنگام ساخت فایل .so ، پرچم اضافی "-undefined dynamic_lookup" مورد نیاز است.

نکته در مورد نسخه gcc >=5 : gcc از C++ ABI جدید از نسخه 5 استفاده می کند. بسته‌های پیپ باینری موجود در وب‌سایت TensorFlow با gcc4 ساخته شده‌اند که از ABI قدیمی‌تر استفاده می‌کند. اگر کتابخانه op خود را با gcc>=5 کامپایل می‌کنید، -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0 را به خط فرمان اضافه کنید تا کتابخانه با abi قدیمی‌تر سازگار شود.

کامپایل عملیات با استفاده از bazel (نصب منبع TensorFlow)

اگر منابع TensorFlow را نصب کرده اید، می توانید از سیستم ساخت TensorFlow برای کامپایل عملیات خود استفاده کنید. یک فایل BUILD را با قانون ساخت Bazel در دایرکتوری tensorflow/core/user_ops قرار دهید.

load("//tensorflow:tensorflow.bzl", "tf_custom_op_library")

tf_custom_op_library(
  name = "zero_out.so",
  srcs = ["zero_out.cc"],
)

دستور زیر را برای ساخت zero_out.so کنید.

$ bazel build --config opt //tensorflow/core/user_ops:zero_out.so

برای کامپایل کردن عملیات Example ، با هسته CUDA، باید از پارامتر gpu_srcs tf_custom_op_library استفاده کنید. یک فایل BUILD با قانون ساخت Bazel زیر را در یک پوشه جدید در tensorflow/core/user_ops (مثلاً "example_gpu").

load("//tensorflow:tensorflow.bzl", "tf_custom_op_library")

tf_custom_op_library(
  # kernel_example.cc kernel_example.cu.cc kernel_example.h
  name = "kernel_example.so",
  srcs = ["kernel_example.h", "kernel_example.cc"],
  gpu_srcs = ["kernel_example.cu.cc", "kernel_example.h"],
)

دستور زیر را برای ساخت kernel_example.so کنید.

$ bazel build --config opt //tensorflow/core/user_ops/example_gpu:kernel_example.so

از op در پایتون استفاده کنید

TensorFlow Python API تابع tf.load_op_library را برای بارگذاری کتابخانه پویا و ثبت عملیات با چارچوب TensorFlow فراهم می کند. load_op_library یک ماژول پایتون را برمی‌گرداند که شامل پوشه‌های پایتون برای op و هسته است. بنابراین، هنگامی که عملیات را ساختید، می توانید برای اجرای آن از پایتون کارهای زیر را انجام دهید:

import tensorflow as tf
zero_out_module = tf.load_op_library('./zero_out.so')
print(zero_out_module.zero_out([[1, 2], [3, 4]]).numpy())

# Prints
array([[1, 0], [0, 0]], dtype=int32)

به خاطر داشته باشید که تابع تولید شده یک نام snake_case داده می شود (برای مطابقت با PEP8 ). بنابراین، اگر عملیات شما ZeroOut در فایل های C++ نامیده شود، تابع پایتون zero_out نامیده می شود.

برای در دسترس قرار دادن op به عنوان یک تابع معمولی import -able از یک ماژول پایتون، شاید مفید باشد که load_op_library را در یک فایل منبع پایتون به صورت زیر داشته باشید:

import tensorflow as tf

zero_out_module = tf.load_op_library('./zero_out.so')
zero_out = zero_out_module.zero_out

بررسی کنید که عملیات کار می کند

یک راه خوب برای تأیید اینکه عملیات خود را با موفقیت اجرا کرده اید، نوشتن یک آزمایش برای آن است. فایل zero_out_op_test.py را با محتویات ایجاد کنید:

import tensorflow as tf

class ZeroOutTest(tf.test.TestCase):
 def testZeroOut(self):
  zero_out_module = tf.load_op_library('./zero_out.so')
  with self.test_session():
   result = zero_out_module.zero_out([5, 4, 3, 2, 1])
   self.assertAllEqual(result.eval(), [5, 0, 0, 0, 0])

if __name__ == "__main__":
 tf.test.main()

سپس تست خود را اجرا کنید (با فرض اینکه تنسورفلو را نصب کرده اید):

$ python zero_out_op_test.py

ویژگی های پیشرفته را در عملیات خود بسازید

اکنون که می‌دانید چگونه یک عملیات اساسی (و تا حدودی محدود) بسازید و پیاده‌سازی کنید، ما به برخی از موارد پیچیده‌تر که معمولاً باید در عملیات خود بسازید، نگاه می‌کنیم. این شامل:

بررسی های مشروط و اعتبارسنجی

در مثال بالا فرض شد که عملیات به تانسوری با هر شکلی اعمال می شود. اگر فقط برای بردارها اعمال شود چه؟ این به معنای افزودن یک چک به اجرای OpKernel بالا است.

 void Compute(OpKernelContext* context) override {
  // Grab the input tensor
  const Tensor& input_tensor = context->input(0);

  OP_REQUIRES(context, TensorShapeUtils::IsVector(input_tensor.shape()),
        errors::InvalidArgument("ZeroOut expects a 1-D vector."));
  // ...
 }

این نشان می‌دهد که ورودی یک بردار است و اگر اینطور نباشد، وضعیت InvalidArgument را تنظیم می‌کند. ماکرو OP_REQUIRES سه آرگومان می گیرد:

از طرف دیگر، اگر می‌خواهید آزمایش کنید که آیا یک شی Status برگردانده شده از یک تابع خطا است یا خیر، و اگر چنین است آن را برگردانید، از OP_REQUIRES_OK استفاده کنید. هر دوی این ماکروها از تابع در خطا برمی گردند.

ثبت نام عملیات

Attrs

Ops می تواند دارای attrs باشد که مقادیر آنها زمانی که op به یک نمودار اضافه می شود تنظیم می شود. اینها برای پیکربندی op استفاده می‌شوند و مقادیر آنها هم در پیاده‌سازی هسته و هم در انواع ورودی‌ها و خروجی‌ها در ثبت عملیات قابل دسترسی است. در صورت امکان از ورودی به جای attr استفاده کنید، زیرا ورودی ها انعطاف پذیرتر هستند. این به این دلیل است که attr ها ثابت هستند و باید در زمان ساخت گراف تعریف شوند. در مقابل، ورودی ها تانسورهایی هستند که مقادیر آنها می تواند پویا باشد. یعنی ورودی‌ها می‌توانند در هر مرحله تغییر کنند، با استفاده از فید تنظیم شوند، و غیره. Attrها برای کارهایی استفاده می‌شوند که با ورودی‌ها نمی‌توان انجام داد: هر پیکربندی که بر امضا تأثیر می‌گذارد (تعداد یا نوع ورودی‌ها یا خروجی‌ها) یا می‌تواند. گام به گام تغییر کند.

زمانی که op را ثبت می کنید، یک attr را با تعیین نام و نوع آن با استفاده از Attr تعریف می کنید، که انتظار مشخصات فرم را دارد:

<name>: <attr-type-expr>

که در آن <name> با یک حرف شروع می‌شود و می‌تواند از نویسه‌های الفبایی عددی و زیرخط تشکیل شود، و <attr-type-expr> یک نوع عبارت از شکلی است که در زیر توضیح داده شده است.

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید عملیات ZeroOut یک نمایه مشخص شده توسط کاربر را حفظ کند، به جای عنصر 0، می‌توانید عملیات را به این صورت ثبت کنید:

REGISTER_OP("ZeroOut")
  .Attr("preserve_index: int")
  .Input("to_zero: int32")
  .Output("zeroed: int32");

(توجه داشته باشید که مجموعه انواع ویژگی با tf.DType که برای ورودی ها و خروجی ها استفاده می شود متفاوت است.)

سپس هسته شما می تواند از طریق پارامتر context به این attr در سازنده خود دسترسی داشته باشد:

class ZeroOutOp : public OpKernel {
 public:
 explicit ZeroOutOp(OpKernelConstruction* context) : OpKernel(context) {
  // Get the index of the value to preserve
  OP_REQUIRES_OK(context,
          context->GetAttr("preserve_index", &preserve_index_));
  // Check that preserve_index is positive
  OP_REQUIRES(context, preserve_index_ >= 0,
        errors::InvalidArgument("Need preserve_index >= 0, got ",
                    preserve_index_));
 }
 void Compute(OpKernelContext* context) override {
  // ...
 }
 private:
 int preserve_index_;
};

که سپس می تواند در روش Compute استفاده شود:

 void Compute(OpKernelContext* context) override {
  // ...

  // We're using saved attr to validate potentially dynamic input
  // So we check that preserve_index is in range
  OP_REQUIRES(context, preserve_index_ < input.dimension(0),
        errors::InvalidArgument("preserve_index out of range"));

  // Set all the elements of the output tensor to 0
  const int N = input.size();
  for (int i = 0; i < N; i++) {
   output_flat(i) = 0;
  }

  // Preserve the requested input value
  output_flat(preserve_index_) = input(preserve_index_);
 }

انواع Attr

انواع زیر در attr پشتیبانی می شوند:

 • string : هر دنباله ای از بایت ها (لازم نیست UTF8 باشد).
 • int : یک عدد صحیح امضا شده.
 • float : یک عدد ممیز شناور.
 • bool : درست یا نادرست.
 • type : یکی از مقادیر (غیر رفرنس) DataType .
 • shape : یک TensorShapeProto .
 • list(<type>) : لیستی از <type> که در آن <type> یکی از انواع بالا است. توجه داشته باشید که list(list(<type>)) نامعتبر است.

برای فهرست قطعی به: op_def_builder.cc:FinalizeAttr نیز مراجعه کنید.

مقادیر و محدودیت های پیش فرض

Attr ها ممکن است مقادیر پیش فرض داشته باشند و برخی از انواع attr ها می توانند محدودیت هایی داشته باشند. برای تعریف یک attr با محدودیت ها، می توانید از <attr-type-expr> های زیر استفاده کنید:

{'<string1>', '<string2>'} : مقدار باید رشته ای باشد که دارای مقدار <string1> یا <string2> باشد. هنگامی که از این نحو استفاده می کنید، نام نوع، string ، مشخص می شود. این یک enum را شبیه سازی می کند:

REGISTER_OP("EnumExample")
  .Attr("e: {'apple', 'orange'}");

{<type1>, <type2>} : مقدار از نوع type است و باید یکی از <type1> یا <type2> باشد، جایی که <type1> و <type2> tf.DType پشتیبانی می‌شوند. شما مشخص نمی کنید که نوع attr type باشد. هنگامی که شما لیستی از انواع در {...} دارید، این امر به طور ضمنی نشان داده می شود. برای مثال، در این مورد attr t نوعی است که باید int32 ، float یا bool باشد:

REGISTER_OP("RestrictedTypeExample")
  .Attr("t: {int32, float, bool}");

میانبرهایی برای محدودیت های نوع رایج وجود دارد:

 • numbertype : نوع type محدود به انواع عددی (غیر رشته ای و غیر bool).
 • realnumbertype : مانند numbertype بدون انواع پیچیده.
 • quantizedtype : مانند numbertype اما فقط انواع quantized اعداد.

لیست‌های خاص انواع مجاز توسط اینها با توابع (مانند NumberTypes() ) در tensorflow/core/framework/types.h . در این مثال attr t باید یکی از انواع عددی باشد:

REGISTER_OP("NumberType")
  .Attr("t: numbertype");

برای این عملیات:

tf.number_type(t=tf.int32) # Valid
tf.number_type(t=tf.bool)  # Invalid

لیست ها را می توان با لیست های دیگر و انواع تک ترکیب کرد. عملیات زیر به attr t اجازه می دهد تا هر یک از انواع عددی یا نوع bool باشد:

REGISTER_OP("NumberOrBooleanType")
  .Attr("t: {numbertype, bool}");

برای این عملیات:

tf.number_or_boolean_type(t=tf.int32) # Valid
tf.number_or_boolean_type(t=tf.bool)  # Valid
tf.number_or_boolean_type(t=tf.string) # Invalid

int >= <n> : مقدار باید int باشد که مقدار آن بزرگتر یا مساوی <n> ، که در آن <n> یک عدد طبیعی است. به عنوان مثال، ثبت عملیات زیر مشخص می کند که attr a باید مقداری حداقل 2 داشته باشد:

REGISTER_OP("MinIntExample")
  .Attr("a: int >= 2");

list(<type>) >= <n> : لیستی از نوع <type> که طول آن بزرگتر یا مساوی <n> است. به عنوان مثال، ثبت عملیات زیر مشخص می کند که attr a لیستی از انواع (اعم از int32 یا float ) است و باید حداقل 3 مورد از آنها وجود داشته باشد:

REGISTER_OP("TypeListExample")
  .Attr("a: list({int32, float}) >= 3");

برای تنظیم یک مقدار پیش فرض برای attr (که آن را در کد تولید شده اختیاری می کند)، = <default> را به انتها اضافه کنید، مانند:

REGISTER_OP("AttrDefaultExample")
  .Attr("i: int = 0");

علاوه بر این، هم یک محدودیت و هم یک مقدار پیش‌فرض می‌تواند مشخص شود:

REGISTER_OP("AttrConstraintAndDefaultExample")
  .Attr("i: int >= 1 = 1");

نحو پشتیبانی شده از مقدار پیش فرض همان چیزی است که در نمایش اولیه تعریف GraphDef حاصل استفاده می شود.

در اینجا مثال هایی برای نحوه تعیین یک پیش فرض برای همه انواع آورده شده است:

REGISTER_OP("AttrDefaultExampleForAllTypes")
  .Attr("s: string = 'foo'")
  .Attr("i: int = 0")
  .Attr("f: float = 1.0")
  .Attr("b: bool = true")
  .Attr("ty: type = DT_INT32")
  .Attr("sh: shape = { dim { size: 1 } dim { size: 2 } }")
  .Attr("te: tensor = { dtype: DT_INT32 int_val: 5 }")
  .Attr("l_empty: list(int) = []")
  .Attr("l_int: list(int) = [2, 3, 5, 7]");

به ویژه توجه داشته باشید که مقادیر نوع type از tf.DType استفاده می کند.

پلی مورفیسم

پلی مورفیسم نوع

برای عملیات هایی که می توانند انواع مختلفی را به عنوان ورودی دریافت کنند یا انواع خروجی های مختلفی تولید کنند، می توانید یک attr را در یک نوع ورودی یا خروجی در ثبت عملیات تعیین کنید. معمولاً برای هر نوع پشتیبانی شده یک OpKernel ثبت می کنید.

به عنوان مثال، اگر می خواهید که ZeroOut op علاوه بر int32 روی float s نیز کار کند، ثبت عملیات شما ممکن است به شکل زیر باشد:

REGISTER_OP("ZeroOut")
  .Attr("T: {float, int32}")
  .Input("to_zero: T")
  .Output("zeroed: T");

ثبت عملیات شما اکنون مشخص می کند که نوع ورودی باید float یا int32 باشد و خروجی آن از نوع T باشد.

نامگذاری

ورودی ها، خروجی ها و attr ها عموماً باید نام snake_case داده شوند. یک استثنا، attr ها هستند که به عنوان نوع ورودی یا در نوع خروجی استفاده می شوند. وقتی op به نمودار اضافه می شود، می توان آن attr ها را استنباط کرد و بنابراین در تابع op ظاهر نمی شوند. به عنوان مثال، این آخرین تعریف ZeroOut یک تابع پایتون ایجاد می کند که به نظر می رسد:

def zero_out(to_zero, name=None):
 """...
 Args:
  to_zero: A `Tensor`. Must be one of the following types:
    `float32`, `int32`.
  name: A name for the operation (optional).

 Returns:
  A `Tensor`. Has the same type as `to_zero`.
 """

اگر to_zero از یک تانسور int32 عبور داده شود، T به طور خودکار روی int32 تنظیم می شود (خوب، در واقع DT_INT32 ). آن عبارات استنباط شده با حروف بزرگ یا CamelCase نامیده می شود.

این را با یک op مقایسه کنید که دارای یک نوع attr است که نوع خروجی را تعیین می کند:

REGISTER_OP("StringToNumber")
  .Input("string_tensor: string")
  .Output("output: out_type")
  .Attr("out_type: {float, int32} = DT_FLOAT");
  .Doc(R"doc(
Converts each string in the input Tensor to the specified numeric type.
)doc");

در این مورد، کاربر باید نوع خروجی را مانند پایتون تولید شده مشخص کند:

def string_to_number(string_tensor, out_type=None, name=None):
 """Converts each string in the input Tensor to the specified numeric type.

 Args:
  string_tensor: A `Tensor` of type `string`.
  out_type: An optional `tf.DType` from: `tf.float32, tf.int32`.
   Defaults to `tf.float32`.
  name: A name for the operation (optional).

 Returns:
  A `Tensor` of type `out_type`.
 """
نمونه چندشکلی نوع
#include "tensorflow/core/framework/op_kernel.h"

class ZeroOutInt32Op : public OpKernel {
 // as before
};

class ZeroOutFloatOp : public OpKernel {
 public:
 explicit ZeroOutFloatOp(OpKernelConstruction* context)
   : OpKernel(context) {}

 void Compute(OpKernelContext* context) override {
  // Grab the input tensor
  const Tensor& input_tensor = context->input(0);
  auto input = input_tensor.flat<float>();

  // Create an output tensor
  Tensor* output = NULL;
  OP_REQUIRES_OK(context,
          context->allocate_output(0, input_tensor.shape(), &output));
  auto output_flat = output->template flat<float>();

  // Set all the elements of the output tensor to 0
  const int N = input.size();
  for (int i = 0; i < N; i++) {
   output_flat(i) = 0;
  }

  // Preserve the first input value
  if (N > 0) output_flat(0) = input(0);
 }
};

// Note that TypeConstraint<int32>("T") means that attr "T" (defined
// in the op registration above) must be "int32" to use this template
// instantiation.
REGISTER_KERNEL_BUILDER(
  Name("ZeroOut")
  .Device(DEVICE_CPU)
  .TypeConstraint<int32>("T"),
  ZeroOutInt32Op);
REGISTER_KERNEL_BUILDER(
  Name("ZeroOut")
  .Device(DEVICE_CPU)
  .TypeConstraint<float>("T"),
  ZeroOutFloatOp);

برای حفظ سازگاری به عقب ، باید یک مقدار پیش‌فرض را هنگام افزودن attr به یک عملیات موجود مشخص کنید:

REGISTER_OP("ZeroOut")
 .Attr("T: {float, int32} = DT_INT32")
 .Input("to_zero: T")
 .Output("zeroed: T")

فرض کنید می‌خواهید انواع بیشتری اضافه کنید، بگویید double :

REGISTER_OP("ZeroOut")
  .Attr("T: {float, double, int32}")
  .Input("to_zero: T")
  .Output("zeroed: T");

به جای نوشتن OpKernel دیگر با کد اضافی مانند بالا، اغلب می توانید به جای آن از یک الگوی C++ استفاده کنید. شما همچنان یک ثبت هسته ( تماس REGISTER_KERNEL_BUILDER ) در هر بار اضافه خواهید داشت.

template <typename T>
class ZeroOutOp : public OpKernel {
 public:
 explicit ZeroOutOp(OpKernelConstruction* context) : OpKernel(context) {}

 void Compute(OpKernelContext* context) override {
  // Grab the input tensor
  const Tensor& input_tensor = context->input(0);
  auto input = input_tensor.flat<T>();

  // Create an output tensor
  Tensor* output = NULL;
  OP_REQUIRES_OK(context,
          context->allocate_output(0, input_tensor.shape(), &output));
  auto output_flat = output->template flat<T>();

  // Set all the elements of the output tensor to 0
  const int N = input.size();
  for (int i = 0; i < N; i++) {
   output_flat(i) = 0;
  }

  // Preserve the first input value
  if (N > 0) output_flat(0) = input(0);
 }
};

// Note that TypeConstraint<int32>("T") means that attr "T" (defined
// in the op registration above) must be "int32" to use this template
// instantiation.
REGISTER_KERNEL_BUILDER(
  Name("ZeroOut")
  .Device(DEVICE_CPU)
  .TypeConstraint<int32>("T"),
  ZeroOutOp<int32>);
REGISTER_KERNEL_BUILDER(
  Name("ZeroOut")
  .Device(DEVICE_CPU)
  .TypeConstraint<float>("T"),
  ZeroOutOp<float>);
REGISTER_KERNEL_BUILDER(
  Name("ZeroOut")
  .Device(DEVICE_CPU)
  .TypeConstraint<double>("T"),
  ZeroOutOp<double>);

اگر بیش از دو بار اضافه بار دارید، می توانید ثبت نام را در یک ماکرو قرار دهید.

#include "tensorflow/core/framework/op_kernel.h"

#define REGISTER_KERNEL(type)                    \
 REGISTER_KERNEL_BUILDER(                     \
   Name("ZeroOut").Device(DEVICE_CPU).TypeConstraint<type>("T"), \
   ZeroOutOp<type>)

REGISTER_KERNEL(int32);
REGISTER_KERNEL(float);
REGISTER_KERNEL(double);

#undef REGISTER_KERNEL

بسته به لیست انواعی که هسته را برای آنها ثبت می کنید، ممکن است بتوانید از یک ماکرو ارائه شده توسط tensorflow/core/framework/register_types.h استفاده کنید:

#include "tensorflow/core/framework/op_kernel.h"
#include "tensorflow/core/framework/register_types.h"

REGISTER_OP("ZeroOut")
  .Attr("T: realnumbertype")
  .Input("to_zero: T")
  .Output("zeroed: T");

template <typename T>
class ZeroOutOp : public OpKernel { ... };

#define REGISTER_KERNEL(type)                    \
 REGISTER_KERNEL_BUILDER(                     \
   Name("ZeroOut").Device(DEVICE_CPU).TypeConstraint<type>("T"), \
   ZeroOutOp<type>)

TF_CALL_REAL_NUMBER_TYPES(REGISTER_KERNEL);

#undef REGISTER_KERNEL
ورودی ها و خروجی ها را فهرست کنید

علاوه بر اینکه ops می تواند انواع مختلف را بپذیرد یا تولید کند، می تواند تعداد متغیری از تانسورها را مصرف یا تولید کند.

در مثال بعدی، attr T لیستی از انواع را in خود دارد و به عنوان نوع ورودی و خروجی out . ورودی و خروجی لیستی از تانسورهای آن نوع هستند (و تعداد و انواع تانسورها در خروجی با ورودی یکسان است، زیرا هر دو دارای نوع T هستند).

REGISTER_OP("PolymorphicListExample")
  .Attr("T: list(type)")
  .Input("in: T")
  .Output("out: T");

همچنین می‌توانید محدودیت‌هایی در مورد انواعی که می‌توان در لیست مشخص کرد، اعمال کنید. در این مورد بعدی، ورودی فهرستی از تانسورهای float و double است. عملیات به عنوان مثال، انواع ورودی (float, double, float) را می پذیرد و در آن صورت نوع خروجی نیز خواهد بود (float, double, float) .

REGISTER_OP("ListTypeRestrictionExample")
  .Attr("T: list({float, double})")
  .Input("in: T")
  .Output("out: T");

اگر می‌خواهید همه تانسورهای یک لیست از یک نوع باشند، می‌توانید کاری مانند:

REGISTER_OP("IntListInputExample")
  .Attr("N: int")
  .Input("in: N * int32")
  .Output("out: int32");

این لیستی از تانسورهای int32 را می پذیرد و از یک int attr N برای تعیین طول لیست استفاده می کند.

این را می توان از نوع چند شکلی نیز ساخت. در مثال بعدی، ورودی فهرستی از تانسورها (با طول "N" ) از نوع مشابه (اما نامشخص) ( "T" ) است، و خروجی یک تانسور منفرد از نوع منطبق است:

REGISTER_OP("SameListInputExample")
  .Attr("N: int")
  .Attr("T: type")
  .Input("in: N * T")
  .Output("out: T");

به طور پیش‌فرض، لیست‌های تانسور دارای حداقل طول 1 هستند. می‌توانید این پیش‌فرض را با استفاده از یک محدودیت ">=" در attr مربوطه تغییر دهید. در این مثال بعدی، ورودی فهرستی از حداقل 2 تانسور int32 است:

REGISTER_OP("MinLengthIntListExample")
  .Attr("N: int >= 2")
  .Input("in: N * int32")
  .Output("out: int32");

همان نحو با attr های "list(type)" کار می کند:

REGISTER_OP("MinimumLengthPolymorphicListExample")
  .Attr("T: list(type) >= 3")
  .Input("in: T")
  .Output("out: T");

ورودی ها و خروجی ها

برای خلاصه کردن موارد فوق، یک ثبت عملیات می تواند چندین ورودی و خروجی داشته باشد:

REGISTER_OP("MultipleInsAndOuts")
  .Input("y: int32")
  .Input("z: float")
  .Output("a: string")
  .Output("b: int32");

هر مشخصات ورودی یا خروجی به این شکل است:

<name>: <io-type-expr>

جایی که <name> با یک حرف شروع می شود و می تواند از کاراکترهای الفبایی عددی و زیرخط تشکیل شود. <io-type-expr> یکی از عبارات نوع زیر است:

 • <type> ، که در آن <type> یک نوع ورودی پشتیبانی شده است (مثلاً float ، int32 ، string ). این یک تانسور منفرد از نوع داده شده را مشخص می کند.

  tf.DType را ببینید.

  REGISTER_OP("BuiltInTypesExample")
    .Input("integers: int32")
    .Input("complex_numbers: complex64");
  
 • <attr-type> ، که در آن <attr-type> نام یک Attr با نوع type یا list(type) (با محدودیت نوع احتمالی). این نحو اجازه می دهد تا عملیات چند شکلی .

  REGISTER_OP("PolymorphicSingleInput")
    .Attr("T: type")
    .Input("in: T");
  
  REGISTER_OP("RestrictedPolymorphicSingleInput")
    .Attr("T: {int32, int64}")
    .Input("in: T");
  

  ارجاع به attr از نوع list(type) به شما امکان می دهد دنباله ای از تانسورها را بپذیرید.

  REGISTER_OP("ArbitraryTensorSequenceExample")
    .Attr("T: list(type)")
    .Input("in: T")
    .Output("out: T");
  
  REGISTER_OP("RestrictedTensorSequenceExample")
    .Attr("T: list({int32, int64})")
    .Input("in: T")
    .Output("out: T");
  

  توجه داشته باشید که تعداد و انواع تانسورها در خروجی out مانند ورودی in است، زیرا هر دو از نوع T هستند.

 • برای دنباله ای از تانسورها با نوع مشابه: <number> * <type> ، که در آن <number> نام Attr با نوع int است. <type> می تواند یک tf.DType یا نام یک attr با نوع type باشد. به عنوان نمونه اول، این عملیات فهرستی از تانسورهای int32 را می پذیرد:

  REGISTER_OP("Int32SequenceExample")
    .Attr("NumTensors: int")
    .Input("in: NumTensors * int32")
  

  در حالی که این عملیات فهرستی از تانسورها از هر نوع را می پذیرد، تا زمانی که همه آنها یکسان باشند:

  REGISTER_OP("SameTypeSequenceExample")
    .Attr("NumTensors: int")
    .Attr("T: type")
    .Input("in: NumTensors * T")
  
 • برای ارجاع به تانسور: Ref(<type>) که در آن <type> یکی از انواع قبلی است.

هر attr استفاده شده در نوع ورودی استنباط می شود. طبق قرارداد آن عطف های استنباط شده از نام های بزرگ (مانند T یا N ) استفاده می کنند. در غیر این صورت ورودی ها، خروجی ها و attr ها دارای نام هایی مانند پارامترهای تابع هستند (به عنوان مثال num_outputs ). برای جزئیات بیشتر، بخش قبلی در مورد نامگذاری را ببینید.

برای جزئیات بیشتر، به tensorflow/core/framework/op_def_builder.h کنید.

سازگاری با عقب

بیایید فرض کنیم شما یک عملیات خوب و سفارشی نوشته‌اید و آن را با دیگران به اشتراک گذاشته‌اید، بنابراین مشتریان خوشحالی دارید که از عملیات خود استفاده می‌کنند. با این حال، شما می خواهید به طریقی تغییراتی در عملیات اعمال کنید.

به طور کلی، تغییرات در مشخصات موجود و بررسی‌شده باید با عقب‌نشینی سازگار باشد: تغییر مشخصات یک عملیات نباید بافرهای پروتکل سریال‌سازی GraphDef ساخته شده از مشخصات قدیمی‌تر را خراب کند. جزئیات سازگاری GraphDef در اینجا توضیح داده شده است .

راه های مختلفی برای حفظ سازگاری با عقب وجود دارد.

 1. هر attr جدید اضافه شده به یک عملیات باید دارای مقادیر پیش‌فرض تعریف شده باشد و با آن مقدار پیش‌فرض، op باید رفتار اصلی را داشته باشد. برای تغییر یک عملیات از غیر چند شکلی به چند شکلی، باید یک مقدار پیش فرض به نوع جدید attr بدهید تا امضای اصلی به طور پیش فرض حفظ شود. به عنوان مثال، اگر عمل شما این بود:

  REGISTER_OP("MyGeneralUnaryOp")
    .Input("in: float")
    .Output("out: float");
  

  با استفاده از موارد زیر می توانید آن را به روشی سازگار با عقب چندشکلی درآورید:

  REGISTER_OP("MyGeneralUnaryOp")
    .Input("in: T")
    .Output("out: T")
    .Attr("T: numerictype = DT_FLOAT");
  
 2. شما می توانید با خیال راحت محدودیتی را در attr کمتر محدود کنید. برای مثال، می‌توانید از {int32, int64} به {int32, int64, float} تغییر دهید یا type کنید. یا می توانید از {"apple", "orange"} به {"apple", "banana", "orange"} یا string تغییر دهید.

 3. می‌توانید ورودی‌ها/خروجی‌های منفرد را به ورودی/خروجی فهرست تغییر دهید، تا زمانی که پیش‌فرض نوع فهرست با امضای قدیمی مطابقت داشته باشد.

 4. اگر به طور پیش فرض خالی باشد، می توانید یک ورودی/خروجی لیست جدید اضافه کنید.

 5. هر عملیات جدیدی را که ایجاد می کنید، با پیشوند نام های عملیاتی با چیزی منحصر به فرد برای پروژه خود، فضای نامی ایجاد کنید. با این کار از برخورد عملیات شما با هر عملیاتی که ممکن است در نسخه های بعدی TensorFlow گنجانده شود، جلوگیری می کند.

 6. از پیش برنامه ریزی! سعی کنید کاربردهای آتی این عملیات را پیش بینی کنید. برخی از تغییرات امضا را نمی توان به روشی سازگار انجام داد (به عنوان مثال، ایجاد یک لیست از همان نوع به لیستی از انواع مختلف).

فهرست کامل تغییرات ایمن و ناایمن را می‌توانید در tensorflow/core/framework/op_compatibility_test.cc . اگر نمی توانید تغییر خود را به یک عملیات سازگار با معکوس کنید، یک عملیات جدید با نام جدید با معنای جدید ایجاد کنید.

همچنین توجه داشته باشید که اگرچه این تغییرات می تواند سازگاری GraphDef را حفظ کند، کد پایتون تولید شده ممکن است به گونه ای تغییر کند که با تماس گیرندگان قدیمی سازگار نباشد. API پایتون را می‌توان با تغییرات دقیق در بسته‌بندی دست‌نویس پایتون، با حفظ امضای قدیمی به جز افزودن آرگومان‌های اختیاری جدید به انتها، سازگار نگه داشت. معمولاً تغییرات ناسازگار تنها زمانی ممکن است ایجاد شوند که TensorFlow نسخه‌های اصلی را تغییر دهد و باید با معنایی نسخه GraphDef مطابقت داشته باشد.

پشتیبانی از پردازنده گرافیکی

می‌توانید OpKernel‌های مختلفی را پیاده‌سازی کنید و یکی را برای CPU و دیگری را برای GPU ثبت کنید، همانطور که می‌توانید کرنل‌ها را برای انواع مختلف ثبت کنید. چندین نمونه از هسته هایی با پشتیبانی از GPU در tensorflow/core/kernels/ وجود دارد. توجه داشته باشید که برخی از کرنل ها دارای یک نسخه CPU در یک فایل .cc ، یک نسخه GPU در یک فایل با پایان _gpu.cu.cc و برخی کدهای مشترک در یک فایل .h هستند.

به عنوان مثال، tf.pad همه چیز دارد به جز هسته GPU در tensorflow/core/kernels/pad_op.cc . هسته GPU در tensorflow/core/kernels/pad_op_gpu.cu.cc است و کد مشترک یک کلاس قالبی است که در tensorflow/core/kernels/pad_op.h شده است. ما کد را به دو دلیل به این ترتیب سازماندهی می کنیم: به شما امکان می دهد کدهای مشترک را بین پیاده سازی های CPU و GPU به اشتراک بگذارید و اجرای GPU را در یک فایل جداگانه قرار می دهد تا فقط توسط کامپایلر GPU کامپایل شود.

نکته ای که باید به آن توجه داشت، حتی زمانی که از نسخه هسته GPU pad استفاده می شود، همچنان به ورودی "paddings" خود در حافظه CPU نیاز دارد. برای مشخص کردن اینکه ورودی ها یا خروجی ها روی CPU نگه داشته می شوند، یک HostMemory() به ثبت هسته اضافه کنید، به عنوان مثال:

#define REGISTER_GPU_KERNEL(T)             \
 REGISTER_KERNEL_BUILDER(Name("Pad")         \
               .Device(DEVICE_GPU)   \
               .TypeConstraint<T>("T") \
               .HostMemory("paddings"), \
             PadOp<GPUDevice, T>)

کامپایل کرنل برای دستگاه GPU

برای مثال به cuda_op_kernel.cu.cc نگاه کنید که از هسته CUDA برای پیاده سازی یک op استفاده می کند. tf_custom_op_library یک آرگومان gpu_srcs را می‌پذیرد که در آن فهرست فایل‌های منبع حاوی هسته‌های CUDA (فایل‌های *.cu.cc ) را می‌توان مشخص کرد. برای استفاده با نصب باینری TensorFlow، هسته های CUDA باید با کامپایلر nvcc انویدیا کامپایل شوند. در اینجا دنباله ای از دستورات است که می توانید از آنها برای کامپایل cuda_op_kernel.cu.cc و cuda_op_kernel.cc در یک کتابخانه واحد به صورت پویا استفاده کنید:

nvcc -std=c++14 -c -o cuda_op_kernel.cu.o cuda_op_kernel.cu.cc \
 ${TF_CFLAGS[@]} -D GOOGLE_CUDA=1 -x cu -Xcompiler -fPIC

g++ -std=c++14 -shared -o cuda_op_kernel.so cuda_op_kernel.cc \
 cuda_op_kernel.cu.o ${TF_CFLAGS[@]} -fPIC -lcudart ${TF_LFLAGS[@]}

cuda_op_kernel.so تولید شده در بالا را می توان طبق معمول در پایتون با استفاده از تابع tf.load_op_library کرد.

توجه داشته باشید که اگر کتابخانه های CUDA شما در /usr/local/lib64 نصب نشده باشند، باید مسیر را به صراحت در دستور دوم (g++) بالا مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر CUDA شما در /usr/local/cuda-8.0 نصب شده است، -L /usr/local/cuda-8.0/lib64/ را اضافه کنید.

گرادیان را در پایتون پیاده کنید

با توجه به نموداری از عملیات، TensorFlow از تمایز خودکار (پس انتشار) برای اضافه کردن عملیات جدید که نشان دهنده گرادیان ها با توجه به عملیات های موجود است، استفاده می کند. برای اینکه تمایز خودکار برای عملیات‌های جدید کار کند، باید یک تابع گرادیان ثبت کنید که گرادیان‌ها را با توجه به ورودی‌های عملیات، گرادیان‌های داده‌شده با توجه به خروجی‌های عملیات محاسبه می‌کند.

از نظر ریاضی، اگر یک عملیات \(y = f(x)\) را محاسبه کند، عملیات گرادیان ثبت شده، گرادیان \(\partial L/ \partial y\) از دست دادن \(L\) با توجه به\(y\) به گرادیان \(\partial L/ \partial x\) با توجه به قانون \(x\) تبدیل می کند:

\[\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}.\]

در مورد ZeroOut ، تنها یک ورودی در ورودی بر خروجی تأثیر می‌گذارد، بنابراین گرادیان نسبت به ورودی یک تانسور «یک داغ» پراکنده است. این به صورت زیر بیان می شود:

from tensorflow.python.framework import ops
from tensorflow.python.ops import array_ops
from tensorflow.python.ops import sparse_ops

@ops.RegisterGradient("ZeroOut")
def _zero_out_grad(op, grad):
 """The gradients for `zero_out`.

 Args:
  op: The `zero_out` `Operation` that we are differentiating, which we can use
   to find the inputs and outputs of the original op.
  grad: Gradient with respect to the output of the `zero_out` op.

 Returns:
  Gradients with respect to the input of `zero_out`.
 """
 to_zero = op.inputs[0]
 shape = array_ops.shape(to_zero)
 index = array_ops.zeros_like(shape)
 first_grad = array_ops.reshape(grad, [-1])[0]
 to_zero_grad = sparse_ops.sparse_to_dense([index], shape, first_grad, 0)
 return [to_zero_grad] # List of one Tensor, since we have one input

جزئیات در مورد ثبت توابع گرادیان با tf.RegisterGradient :

 • برای عملیاتی با یک خروجی، تابع گرادیان یک درجه tf.Operation ، op ، و یک tf.Tensor را می گیرد و از تانسورهای op.inputs[i] ، op.outputs[i] و grad ، عملیات جدید می grad . اطلاعات مربوط به هر attr را می توان از طریق tf.Operation.get_attr یافت.

 • اگر عملیات چند خروجی داشته باشد، تابع گرادیان op و grads را می گیرد، جایی که grads لیستی از گرادیان ها با توجه به هر خروجی است. نتیجه تابع گرادیان باید لیستی از اشیاء Tensor باشد که گرادیان ها را با توجه به هر ورودی نشان می دهد.

 • اگر برای برخی از ورودی‌ها، گرادیان کاملاً تعریف‌شده‌ای وجود نداشته باشد، مانند ورودی‌های عدد صحیح که به‌عنوان شاخص استفاده می‌شوند، گرادیان بازگشتی مربوطه باید None باشد. برای مثال، برای عملیاتی که یک تانسور ممیز شناور x و یک اندیس صحیح i را می گیرد، تابع گرادیان return [x_grad, None] .

 • اگر اصلاً گرادیان معنی‌داری برای op وجود نداشته باشد، اغلب مجبور نیستید هیچ گرادیانی را ثبت کنید، و تا زمانی که گرادیان عملیات هرگز مورد نیاز نباشد، خوب خواهید بود. در برخی موارد، یک عملیات شیب مشخصی ندارد اما می تواند در محاسبه گرادیان دخالت داشته باشد. در اینجا می توانید از ops.NotDifferentiable برای انتشار خودکار صفرها به عقب استفاده کنید.

توجه داشته باشید که در زمانی که تابع گرادیان فراخوانی می شود، فقط نمودار جریان داده عملیات در دسترس است، نه خود داده تانسور. بنابراین، تمام محاسبات باید با استفاده از سایر عملیات‌های tensorflow انجام شوند تا در زمان اجرای نمودار اجرا شوند.

توابع شکل در C++

TensorFlow API دارای قابلیتی به نام «استنتاج شکل» است که اطلاعاتی در مورد اشکال تانسورها بدون نیاز به اجرای نمودار ارائه می دهد. استنتاج شکل توسط «توابع شکل» پشتیبانی می‌شود که برای هر نوع عملیات در اعلان C++ REGISTER_OP می‌شوند و دو نقش را انجام می‌دهند: بیان اینکه اشکال ورودی‌ها در طول ساخت نمودار با هم سازگار هستند، و مشخص کردن اشکال برای خروجی‌ها.

توابع شکل به عنوان عملیات روی کلاس shape_inference::InferenceContext تعریف می شوند. به عنوان مثال، در تابع شکل برای ZeroOut:

  .SetShapeFn([](::tensorflow::shape_inference::InferenceContext* c) {
   c->set_output(0, c->input(0));
   return Status::OK();
  });

c->set_output(0, c->input(0)); اعلام می کند که شکل اولین خروجی باید به شکل اولین ورودی تنظیم شود. اگر خروجی با شاخص خود مانند مثال بالا انتخاب شود، دومین پارامتر set_output باید یک شی ShapeHandle باشد. شما می توانید یک شی ShapeHandle خالی توسط سازنده پیش فرض آن ایجاد کنید. شی ShapeHandle برای ورودی با شاخص idx را می توان با c->input(idx) به دست آورد.

تعدادی از توابع شکل رایج وجود دارد که برای بسیاری از عملیات ها اعمال می شود، مانند shape_inference::UnchangedShape که در common_shape_fns.h یافت می شود و به صورت زیر استفاده می شود:

REGISTER_OP("ZeroOut")
  .Input("to_zero: int32")
  .Output("zeroed: int32")
  .SetShapeFn(::tensorflow::shape_inference::UnchangedShape);

یک تابع شکل همچنین می تواند شکل یک ورودی را محدود کند. برای نسخه ZeroOut با محدودیت شکل برداری ، تابع شکل به صورت زیر خواهد بود:

  .SetShapeFn([](::tensorflow::shape_inference::InferenceContext* c) {
   ::tensorflow::shape_inference::ShapeHandle input;
   TF_RETURN_IF_ERROR(c->WithRank(c->input(0), 1, &input));
   c->set_output(0, input);
   return Status::OK();
  });

WithRank تأیید می کند که شکل ورودی c->input(0) دارای شکلی با یک بعد است (یا اگر شکل ورودی ناشناخته باشد، شکل خروجی یک بردار با یک بعد مجهول خواهد بود).

اگر عملیات شما چند شکلی با ورودی های متعدد است ، می توانید از اعضای InferenceContext برای تعیین تعداد اشکال برای بررسی، و از Merge برای تأیید صحت سازگاری اشکال استفاده کنید (به طور متناوب، به ویژگی هایی که طول ها را نشان می دهند، با InferenceContext::GetAttr ، که دسترسی به ویژگی های op را فراهم می کند).

  .SetShapeFn([](::tensorflow::shape_inference::InferenceContext* c) {
   ::tensorflow::shape_inference::ShapeHandle input;
   ::tensorflow::shape_inference::ShapeHandle output;
   for (size_t i = 0; i < c->num_inputs(); ++i) {
    TF_RETURN_IF_ERROR(c->WithRank(c->input(i), 2, &input));
    TF_RETURN_IF_ERROR(c->Merge(output, input, &output));
   }
   c->set_output(0, output);
   return Status::OK();
  });

از آنجایی که استنتاج شکل یک ویژگی اختیاری است، و شکل تانسورها ممکن است به صورت دینامیکی متفاوت باشد، توابع شکل باید نسبت به اطلاعات شکل ناقص برای هر یک از ورودی ها قوی باشند. متد Merge در InferenceContext به تماس گیرنده اجازه می دهد تا ادعا کند که دو شکل یکسان هستند، حتی اگر هر دو یا هر کدام اطلاعات کاملی نداشته باشند. توابع شکل برای تمام عملیات‌های اصلی TensorFlow تعریف شده‌اند و مثال‌های مختلف استفاده را ارائه می‌کنند.

کلاس InferenceContext تعدادی توابع دارد که می توان از آنها برای تعریف دستکاری تابع شکل استفاده کرد. برای مثال، می‌توانید با استفاده از InferenceContext::Dim و InferenceContext::WithValue تأیید کنید که یک بعد خاص دارای یک مقدار بسیار خاص است. با استفاده از InferenceContext::Add و InferenceContext::Multiply می توانید مشخص کنید که یک بعد خروجی حاصل جمع / حاصلضرب دو بعد ورودی است. کلاس InferenceContext را برای همه دستکاری‌های شکلی که می‌توانید مشخص کنید، ببینید. مثال زیر شکل اولین خروجی را بر روی (n، 3) قرار می دهد، که در آن ورودی اول دارای شکل (n، ...) است.

.SetShapeFn([](::tensorflow::shape_inference::InferenceContext* c) {
  c->set_output(0, c->Matrix(c->Dim(c->input(0), 0), 3));
  return Status::OK();
});

اگر تابع شکل پیچیده ای دارید، باید آزمایشی اضافه کنید تا تأیید کنید که ترکیبات شکل ورودی مختلف، ترکیبات شکل خروجی مورد انتظار را تولید می کنند. شما می توانید نمونه هایی از نحوه نوشتن این تست ها را در برخی از تست های عملیات اصلی ما مشاهده کنید. (سینتکس INFER_OK و INFER_ERROR کمی مرموز است، اما سعی کنید در نمایش مشخصات شکل ورودی و خروجی در تست ها فشرده باشید. در حال حاضر، نظرات اطراف را در آن تست ها ببینید تا متوجه مشخصات رشته شکل شوید).

یک بسته پیپ برای عملیات سفارشی خود بسازید

برای ساختن یک بسته pip برای عملیات خود، به مثال tensorflow/custom-op مراجعه کنید. این راهنما نشان می دهد که چگونه به جای ساخت TensorFlow از منبع، عملیات سفارشی را از بسته پیپ TensorFlow بسازید.