חקר הטמעות סיבוב TF-Hub CORD-19

צפה ב- TensorFlow.org הפעל ב- Google Colab צפה ב- GitHub הורד מחברת ראה דגם TF Hub

הטקסט סיבוב טבורי 19 מודול שיבוץ מ TF-Hub (https: //tfhub.dev/ tensorflow / חוט-19 / המסתובב-128d / 1) היה נבנה כדי לתמוך בחוקרים בניתוח טקסט של שפות טבעיות הקשורות ל- COVID-19. שיבוצים אלה אומנו על כותרים, מחברים, תקצירים, טקסטים הגוף, וכותרות ההתייחסות של מאמרים במערך טבורי 19 .

בקולב זה נבצע:

 • לנתח מילים דומות סמנטית במרחב ההטבעה
 • הרכבת מסווג במערך הנתונים של SciCite באמצעות הטמעות CORD-19

להכין

import functools
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import pandas as pd

import tensorflow.compat.v1 as tf
tf.disable_eager_execution()
tf.logging.set_verbosity('ERROR')

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_hub as hub

try:
 from google.colab import data_table
 def display_df(df):
  return data_table.DataTable(df, include_index=False)
except ModuleNotFoundError:
 # If google-colab is not available, just display the raw DataFrame
 def display_df(df):
  return df
2021-07-29 12:19:40.655467: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0

נתח את ההטמעות

נתחיל בניתוח ההטמעה על ידי חישוב ותכנון מטריצת מתאם בין מונחים שונים. אם ההטבעה למדה ללכוד בהצלחה את משמעותן של מילים שונות, וקטורי ההטמעה של מילים דומות מבחינה סמנטית צריכות להיות צמודות זו לזו. הבה נבחן כמה מונחים הקשורים ל- COVID-19.

# Use the inner product between two embedding vectors as the similarity measure
def plot_correlation(labels, features):
 corr = np.inner(features, features)
 corr /= np.max(corr)
 sns.heatmap(corr, xticklabels=labels, yticklabels=labels)


with tf.Graph().as_default():
 # Load the module
 query_input = tf.placeholder(tf.string)
 module = hub.Module('https://tfhub.dev/tensorflow/cord-19/swivel-128d/1')
 embeddings = module(query_input)

 with tf.train.MonitoredTrainingSession() as sess:

  # Generate embeddings for some terms
  queries = [
    # Related viruses
    "coronavirus", "SARS", "MERS",
    # Regions
    "Italy", "Spain", "Europe",
    # Symptoms
    "cough", "fever", "throat"
  ]

  features = sess.run(embeddings, feed_dict={query_input: queries})
  plot_correlation(queries, features)
2021-07-29 12:19:44.649409: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:19:44.728855: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcuda.so.1
2021-07-29 12:19:45.457533: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:45.458586: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:19:45.458642: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-29 12:19:45.461472: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-07-29 12:19:45.461592: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
2021-07-29 12:19:45.462559: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcufft.so.10
2021-07-29 12:19:45.462901: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcurand.so.10
2021-07-29 12:19:45.463691: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusolver.so.11
2021-07-29 12:19:45.464428: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusparse.so.11
2021-07-29 12:19:45.464630: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-07-29 12:19:45.464746: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:45.465684: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:45.466576: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:19:45.467759: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operations: AVX2 AVX512F FMA
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2021-07-29 12:19:45.468258: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:45.469244: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:19:45.469366: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:45.470329: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:45.471234: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:19:45.471303: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-29 12:19:46.082108: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:19:46.082156: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:19:46.082166: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:19:46.082404: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:46.083486: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:46.084414: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:46.085326: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:19:46.091268: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:114] CPU Frequency: 2000179999 Hz

png

אנו יכולים לראות שההטמעה תפסה בהצלחה את המשמעות של המונחים השונים. כל מילה דומה למילים האחרות של האשכול שלה (כלומר "וירוס הקורונה" מתואם מאוד עם "SARS" ו- "MERS"), בעוד שהן שונות ממונחים של אשכולות אחרים (כלומר הדמיון בין "SARS" לבין "ספרד" הוא קרוב ל 0).

עכשיו בואו נראה כיצד נוכל להשתמש בהטמעה זו כדי לפתור משימה מסוימת.

SciCite: סיווג כוונת ציטוט

חלק זה מראה כיצד ניתן להשתמש בהטמעה למשימות במורד הזרם כגון סיווג טקסט. אנו נשתמש במערך SciCite מן TensorFlow מערכי נתונים כדי דבר הציטוט לסווג מאמרים אקדמיים. בהינתן משפט עם ציטוט ממאמר אקדמי, סווג אם הכוונה העיקרית של הציטוט היא כמידע רקע, שימוש בשיטות או השוואת תוצאות.

הגדר את מערך הנתונים מ- TFDS

בואו נסתכל על כמה דוגמאות מתויגות ממערך האימונים

2021-07-29 12:19:52.636150: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:52.636634: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:19:52.636909: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:52.637386: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:52.637740: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:19:52.637797: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:19:52.637819: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:19:52.637830: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:19:52.638003: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:52.638428: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:52.638792: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:19:53.012420: I tensorflow/compiler/mlir/mlir_graph_optimization_pass.cc:176] None of the MLIR Optimization Passes are enabled (registered 2)

הכשרת מסווג כוונות ציטוט

נצטרך להכשיר מסווג על בסיס נתון SciCite באמצעות הערכה. בואו להגדיר את input_fns כדי לקרוא את מערך הנתונים לתוך המודל

def preprocessed_input_fn(for_eval):
 data = THE_DATASET.get_data(for_eval=for_eval)
 data = data.map(THE_DATASET.example_fn, num_parallel_calls=1)
 return data


def input_fn_train(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=False)
 data = data.repeat(None)
 data = data.shuffle(1024)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data


def input_fn_eval(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=True)
 data = data.repeat(1)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data


def input_fn_predict(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=True)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data

בואו לבנות מודל שמשתמש בטביעות CORD-19 עם שכבת סיווג למעלה.

def model_fn(features, labels, mode, params):
 # Embed the text
 embed = hub.Module(params['module_name'], trainable=params['trainable_module'])
 embeddings = embed(features['feature'])

 # Add a linear layer on top
 logits = tf.layers.dense(
   embeddings, units=THE_DATASET.num_classes(), activation=None)
 predictions = tf.argmax(input=logits, axis=1)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.PREDICT:
  return tf.estimator.EstimatorSpec(
    mode=mode,
    predictions={
      'logits': logits,
      'predictions': predictions,
      'features': features['feature'],
      'labels': features['label']
    })

 # Set up a multi-class classification head
 loss = tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(
   labels=labels, logits=logits)
 loss = tf.reduce_mean(loss)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN:
  optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=params['learning_rate'])
  train_op = optimizer.minimize(loss, global_step=tf.train.get_or_create_global_step())
  return tf.estimator.EstimatorSpec(mode=mode, loss=loss, train_op=train_op)

 elif mode == tf.estimator.ModeKeys.EVAL:
  accuracy = tf.metrics.accuracy(labels=labels, predictions=predictions)
  precision = tf.metrics.precision(labels=labels, predictions=predictions)
  recall = tf.metrics.recall(labels=labels, predictions=predictions)

  return tf.estimator.EstimatorSpec(
    mode=mode,
    loss=loss,
    eval_metric_ops={
      'accuracy': accuracy,
      'precision': precision,
      'recall': recall,
    })

היפרפרמטרים

לאמן ולהעריך את המודל

בואו לאמן ולהעריך את המודל כדי לראות את הביצועים במשימת SciCite

estimator = tf.estimator.Estimator(functools.partial(model_fn, params=params))
metrics = []

for step in range(0, STEPS, EVAL_EVERY):
 estimator.train(input_fn=functools.partial(input_fn_train, params=params), steps=EVAL_EVERY)
 step_metrics = estimator.evaluate(input_fn=functools.partial(input_fn_eval, params=params))
 print('Global step {}: loss {:.3f}, accuracy {:.3f}'.format(step, step_metrics['loss'], step_metrics['accuracy']))
 metrics.append(step_metrics)
2021-07-29 12:19:54.373846: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/keras/legacy_tf_layers/core.py:171: UserWarning: `tf.layers.dense` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `tf.keras.layers.Dense` instead.
 warnings.warn('`tf.layers.dense` is deprecated and '
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/base_layer_v1.py:1692: UserWarning: `layer.apply` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.__call__` method instead.
 warnings.warn('`layer.apply` is deprecated and '
2021-07-29 12:19:54.530753: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:54.531226: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:19:54.531452: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:54.531903: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:54.532269: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:19:54.532325: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:19:54.532339: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:19:54.532348: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:19:54.532524: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:54.532991: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:54.533353: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:19:55.306543: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-07-29 12:19:55.740108: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
2021-07-29 12:19:56.583271: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:19:56.889118: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:56.889523: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:19:56.889659: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:56.889997: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:56.890301: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:19:56.890342: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:19:56.890350: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:19:56.890356: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:19:56.890467: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:56.890820: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:56.891119: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 0: loss 0.802, accuracy 0.659
2021-07-29 12:19:58.414062: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:19:58.533731: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:58.534141: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:19:58.534289: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:58.534643: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:58.534929: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:19:58.534970: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:19:58.534977: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:19:58.534984: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:19:58.535094: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:58.535463: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:19:58.535765: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:00.535588: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:00.713035: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:00.713521: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:00.713729: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:00.714207: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:00.714560: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:00.714615: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:00.714625: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:00.714634: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:00.714805: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:00.715274: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:00.715669: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 200: loss 0.712, accuracy 0.718
2021-07-29 12:20:01.818527: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:01.936879: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:01.937303: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:01.937437: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:01.937835: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:01.938127: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:01.938170: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:01.938177: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:01.938184: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:01.938292: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:01.938628: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:01.938936: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:03.600207: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:03.770474: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:03.770894: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:03.771023: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:03.771368: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:03.771703: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:03.771755: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:03.771762: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:03.771769: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:03.771901: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:03.772364: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:03.772779: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 400: loss 0.679, accuracy 0.729
2021-07-29 12:20:04.884298: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:04.999000: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:04.999421: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:04.999627: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:04.999998: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:05.000279: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:05.000322: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:05.000329: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:05.000335: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:05.000439: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:05.000777: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:05.001156: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:07.307218: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:07.484346: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:07.484759: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:07.484891: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:07.485214: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:07.485493: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:07.485534: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:07.485541: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:07.485547: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:07.485652: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:07.485989: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:07.486281: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 600: loss 0.647, accuracy 0.754
2021-07-29 12:20:08.639663: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:08.759174: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:08.759647: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:08.759834: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:08.760187: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:08.760631: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:08.760696: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:08.760738: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:08.760757: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:08.760891: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:08.761231: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:08.761531: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:10.410939: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:10.583254: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:10.583696: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:10.583846: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:10.584182: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:10.584467: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:10.584509: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:10.584516: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:10.584523: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:10.584631: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:10.584963: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:10.585241: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 800: loss 0.627, accuracy 0.758
2021-07-29 12:20:11.728271: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:11.844200: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:11.844649: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:11.844793: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:11.845122: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:11.845401: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:11.845444: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:11.845452: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:11.845458: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:11.845566: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:11.845918: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:11.846210: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:13.711629: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:13.887411: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:13.887904: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:13.888119: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:13.888564: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:13.888922: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:13.888976: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:13.888991: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:13.889000: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:13.889173: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:13.889612: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:13.889971: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 1000: loss 0.604, accuracy 0.778
2021-07-29 12:20:15.050972: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:15.169917: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:15.170397: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:15.170651: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:15.171131: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:15.171513: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:15.171566: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:15.171577: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:15.171586: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:15.171772: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:15.172257: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:15.172651: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:16.826459: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:16.995422: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:16.995861: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:16.996006: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:16.996341: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:16.996619: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:16.996660: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:16.996667: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:16.996673: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:16.996787: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:16.997137: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:16.997448: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 1200: loss 0.605, accuracy 0.771
2021-07-29 12:20:18.121902: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:18.232324: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:18.232773: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:18.232946: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:18.233311: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:18.233595: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:18.233636: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:18.233643: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:18.233648: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:18.233757: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:18.234070: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:18.234348: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:20.564919: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:20.744225: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:20.744679: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:20.744894: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:20.745350: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:20.745670: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:20.745726: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:20.745739: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:20.745749: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:20.745933: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:20.746376: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:20.746733: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 1400: loss 0.594, accuracy 0.776
2021-07-29 12:20:21.862812: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:21.981634: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:21.982069: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:21.982211: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:21.982543: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:21.982838: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:21.982883: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:21.982890: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:21.982897: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:21.983018: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:21.983345: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:21.983664: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:23.903483: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:24.077645: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:24.078128: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:24.078317: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:24.078801: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:24.079136: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:24.079186: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:24.079194: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:24.079200: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:24.079379: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:24.079859: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:24.080176: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 1600: loss 0.582, accuracy 0.782
2021-07-29 12:20:25.207508: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:25.320190: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:25.320635: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:25.320841: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:25.321345: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:25.321679: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:25.321739: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:25.321753: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:25.321762: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:25.321932: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:25.322341: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:25.322675: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:27.161125: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:27.337919: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:27.338360: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:27.338562: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:27.339010: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:27.339320: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:27.339373: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:27.339386: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:27.339396: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:27.339601: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:27.340037: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:27.340402: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 1800: loss 0.582, accuracy 0.782
2021-07-29 12:20:28.453136: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:28.572553: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:28.573021: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:28.573238: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:28.573715: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:28.574039: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:28.574095: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:28.574109: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:28.574119: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:28.574290: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:28.574726: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:28.575062: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:30.199560: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:30.375521: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:30.375969: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:30.376157: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:30.376544: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:30.376856: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:30.376921: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:30.376930: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:30.376939: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:30.377071: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:30.377442: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:30.377788: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 2000: loss 0.578, accuracy 0.785
2021-07-29 12:20:31.527468: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:31.641788: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:31.642227: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:31.642402: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:31.642801: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:31.643113: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:31.643158: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:31.643165: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:31.643172: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:31.643343: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:31.643785: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:31.644110: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:33.455538: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:33.635948: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:33.636391: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:33.636586: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:33.636993: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:33.637299: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:33.637346: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:33.637354: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:33.637360: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:33.637497: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:33.637946: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:33.638275: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 2200: loss 0.575, accuracy 0.784
2021-07-29 12:20:34.769148: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:34.884923: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:34.885366: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:34.885552: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:34.886026: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:34.886335: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:34.886383: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:34.886391: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:34.886397: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:34.886545: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:34.886941: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:34.887276: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:36.597206: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:36.769153: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:36.769553: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:36.769687: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:36.770038: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:36.770325: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:36.770366: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:36.770373: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:36.770379: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:36.770485: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:36.770831: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:36.771148: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 2400: loss 0.567, accuracy 0.787
2021-07-29 12:20:37.892678: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:38.009212: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:38.009656: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:38.009805: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:38.010126: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:38.010421: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:38.010462: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:38.010469: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:38.010475: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:38.010580: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:38.010931: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:38.011250: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:39.867506: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:40.042669: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:40.043150: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:40.043395: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:40.043911: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:40.044257: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:40.044311: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:40.044322: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:40.044331: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:40.044501: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:40.044968: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:40.045327: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 2600: loss 0.561, accuracy 0.790
2021-07-29 12:20:41.183757: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:41.300344: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:41.300764: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:41.300901: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:41.301243: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:41.301535: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:41.301578: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:41.301586: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:41.301592: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:41.301713: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:41.302056: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:41.302360: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:42.984688: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:43.165100: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:43.165537: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:43.165725: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:43.166080: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:43.166369: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:43.166415: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:43.166423: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:43.166429: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:43.166542: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:43.166900: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:43.167199: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 2800: loss 0.561, accuracy 0.784
2021-07-29 12:20:44.297292: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:44.416383: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:44.416839: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:44.417074: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:44.417579: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:44.417980: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:44.418036: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:44.418048: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:44.418057: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:44.418232: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:44.418732: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:44.419128: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:46.294324: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:46.488177: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:46.488654: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:46.488889: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:46.489356: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:46.489706: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:46.489761: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:46.489775: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:46.489784: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:46.489969: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:46.490426: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:46.490814: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 3000: loss 0.558, accuracy 0.790
2021-07-29 12:20:47.622707: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:47.744419: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:47.744860: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:47.745009: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:47.745341: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:47.745627: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:47.745670: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:47.745677: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:47.745684: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:47.745795: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:47.746139: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:47.746441: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:49.413346: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:49.829536: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:49.829941: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:49.830096: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:49.830416: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:49.830713: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:49.830755: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:49.830762: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:49.830768: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:49.830878: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:49.831208: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:49.831534: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 3200: loss 0.563, accuracy 0.784
2021-07-29 12:20:50.955314: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:51.069090: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:51.069668: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:51.069895: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:51.070396: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:51.070767: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:51.070821: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:51.070830: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:51.070838: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:51.071031: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:51.071539: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:51.071917: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:52.940863: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:53.110899: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:53.111312: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:53.111486: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:53.111863: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:53.112147: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:53.112201: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:53.112208: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:53.112214: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:53.112323: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:53.112684: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:53.112997: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 3400: loss 0.560, accuracy 0.786
2021-07-29 12:20:54.246701: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:54.363143: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:54.363607: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:54.363807: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:54.364160: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:54.364462: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:54.364505: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:54.364512: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:54.364518: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:54.364623: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:54.364949: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:54.365244: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:56.036587: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:56.214980: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:56.215384: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:56.215559: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:56.215989: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:56.216281: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:56.216331: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:56.216339: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:56.216345: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:56.216472: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:56.216830: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:56.217129: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 3600: loss 0.558, accuracy 0.786
2021-07-29 12:20:57.427020: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:57.542562: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:57.542978: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:57.543124: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:57.543503: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:57.543793: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:57.543836: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:57.543844: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:57.543850: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:57.543964: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:57.544307: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:57.544607: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:20:59.385218: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:20:59.562963: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:59.563380: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:20:59.563545: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:59.563895: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:59.564194: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:20:59.564238: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:20:59.564245: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:20:59.564251: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:20:59.564356: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:59.564682: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:20:59.564986: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 3800: loss 0.557, accuracy 0.783
2021-07-29 12:21:00.713568: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:00.831743: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:00.832165: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:00.832341: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:00.832737: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:00.833039: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:00.833087: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:00.833112: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:00.833120: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:00.833259: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:00.833663: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:00.833990: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:02.503975: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:02.676590: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:02.677000: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:02.677132: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:02.677455: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:02.677772: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:02.677816: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:02.677829: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:02.677835: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:02.677957: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:02.678305: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:02.678612: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 4000: loss 0.546, accuracy 0.794
2021-07-29 12:21:04.188280: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:04.307757: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:04.308175: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:04.308325: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:04.308670: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:04.308957: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:04.309000: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:04.309008: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:04.309014: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:04.309127: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:04.309478: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:04.309831: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:06.146176: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:06.325410: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:06.325861: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:06.326045: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:06.326403: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:06.326691: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:06.326734: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:06.326741: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:06.326748: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:06.326865: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:06.327215: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:06.327531: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 4200: loss 0.557, accuracy 0.784
2021-07-29 12:21:07.497495: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:07.616844: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:07.617253: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:07.617390: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:07.617756: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:07.618051: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:07.618095: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:07.618102: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:07.618109: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:07.618226: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:07.618576: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:07.618884: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:09.315189: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:09.496276: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:09.496716: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:09.496850: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:09.497172: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:09.497479: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:09.497523: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:09.497531: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:09.497537: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:09.497646: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:09.498012: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:09.498325: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 4400: loss 0.547, accuracy 0.792
2021-07-29 12:21:10.657299: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:10.776834: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:10.777263: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:10.777414: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:10.777804: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:10.778093: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:10.778138: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:10.778145: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:10.778151: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:10.778265: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:10.778609: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:10.778917: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:12.657463: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:12.840339: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:12.840772: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:12.840977: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:12.841377: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:12.841708: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:12.841763: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:12.841777: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:12.841786: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:12.841947: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:12.842400: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:12.842788: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 4600: loss 0.547, accuracy 0.793
2021-07-29 12:21:13.996055: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:14.116339: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:14.116816: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:14.117031: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:14.117502: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:14.117869: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:14.117928: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:14.117942: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:14.117951: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:14.118147: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:14.118599: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:14.118971: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:15.759163: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:15.939817: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:15.940253: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:15.940443: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:15.940860: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:15.941175: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:15.941226: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:15.941233: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:15.941240: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:15.941396: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:15.941830: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:15.942164: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 4800: loss 0.544, accuracy 0.794
2021-07-29 12:21:17.074110: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:17.429815: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:17.430306: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:17.430533: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:17.430979: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:17.431317: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:17.431372: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:17.431385: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:17.431395: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:17.431573: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:17.431937: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:17.432257: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:19.296810: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:19.474126: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:19.474595: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:19.474812: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:19.475249: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:19.475627: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:19.475683: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:19.475697: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:19.475707: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:19.475878: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:19.476308: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:19.476675: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 5000: loss 0.542, accuracy 0.789
2021-07-29 12:21:20.599952: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:20.716042: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:20.716485: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:20.716617: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:20.716967: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:20.717254: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:20.717299: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:20.717306: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:20.717313: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:20.717420: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:20.717796: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:20.718102: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:22.308086: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:22.474762: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:22.475229: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:22.475407: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:22.475847: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:22.476158: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:22.476220: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:22.476228: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:22.476234: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:22.476371: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:22.476778: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:22.477111: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 5200: loss 0.549, accuracy 0.787
2021-07-29 12:21:23.589986: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:23.700303: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:23.700687: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:23.700805: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:23.701112: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:23.701427: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:23.701467: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:23.701473: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:23.701479: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:23.701586: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:23.701896: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:23.702185: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:25.457209: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:25.623984: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:25.624384: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:25.624520: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:25.624839: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:25.625106: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:25.625148: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:25.625155: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:25.625160: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:25.625270: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:25.625727: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:25.626039: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 5400: loss 0.542, accuracy 0.791
2021-07-29 12:21:26.712604: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:26.823405: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:26.823792: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:26.823925: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:26.824252: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:26.824539: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:26.824581: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:26.824588: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:26.824594: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:26.824706: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:26.825033: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:26.825343: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:28.475526: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:28.649025: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:28.649454: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:28.649601: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:28.649946: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:28.650225: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:28.650268: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:28.650275: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:28.650281: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:28.650388: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:28.650712: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:28.651020: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 5600: loss 0.543, accuracy 0.789
2021-07-29 12:21:29.754401: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:29.869486: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:29.869888: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:29.870027: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:29.870363: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:29.870672: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:29.870715: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:29.870722: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:29.870728: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:29.870847: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:29.871207: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:29.871753: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:31.696052: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:31.871367: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:31.871813: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:31.871990: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:31.872333: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:31.872628: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:31.872670: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:31.872678: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:31.872683: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:31.872806: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:31.873138: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:31.873433: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 5800: loss 0.538, accuracy 0.797
2021-07-29 12:21:32.998930: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:33.113249: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:33.113656: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:33.113810: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:33.114154: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:33.114440: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:33.114483: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:33.114490: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:33.114496: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:33.114603: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:33.114950: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:33.115250: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:34.738356: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:34.910673: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:34.911089: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:34.911244: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:34.911853: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:34.912164: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:34.912208: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:34.912215: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:34.912222: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:34.912345: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:34.912704: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:34.913003: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 6000: loss 0.544, accuracy 0.789
2021-07-29 12:21:36.051975: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:36.165942: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:36.166348: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:36.166516: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:36.166867: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:36.167155: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:36.167195: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:36.167202: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:36.167208: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:36.167314: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:36.167706: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:36.168014: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:38.022676: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:38.196277: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:38.196723: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:38.196929: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:38.197414: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:38.197784: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:38.197840: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:38.197855: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:38.197864: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:38.198053: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:38.198523: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:38.198897: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 6200: loss 0.537, accuracy 0.796
2021-07-29 12:21:39.301012: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:39.429075: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:39.429493: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:39.429646: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:39.429981: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:39.430261: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:39.430303: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:39.430310: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:39.430316: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:39.430423: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:39.430760: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:39.431055: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:41.053246: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:41.230454: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:41.230878: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:41.231009: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:41.231383: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:41.231725: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:41.231775: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:41.231783: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:41.231790: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:41.231918: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:41.232269: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:41.232572: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 6400: loss 0.545, accuracy 0.788
2021-07-29 12:21:42.356747: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:42.470684: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:42.471111: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:42.471260: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:42.471633: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:42.471920: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:42.471962: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:42.471968: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:42.471974: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:42.472106: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:42.472447: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:42.472738: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:44.308162: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:44.729220: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:44.729710: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:44.729942: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:44.730387: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:44.730753: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:44.730810: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:44.730825: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:44.730834: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:44.731004: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:44.731475: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:44.731831: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 6600: loss 0.538, accuracy 0.793
2021-07-29 12:21:45.858261: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:45.975479: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:45.975895: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:45.976035: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:45.976386: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:45.976673: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:45.976715: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:45.976722: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:45.976729: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:45.976848: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:45.977194: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:45.977503: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:47.668907: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:47.843785: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:47.844235: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:47.844445: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:47.844891: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:47.845217: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:47.845271: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:47.845286: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:47.845295: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:47.845463: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:47.845895: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:47.846255: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 6800: loss 0.536, accuracy 0.792
2021-07-29 12:21:49.013660: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:49.129997: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:49.130506: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:49.130745: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:49.131387: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:49.131818: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:49.131878: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:49.131911: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:49.131923: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:49.132127: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:49.132663: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:49.133112: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:50.957625: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:51.133684: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:51.134160: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:51.134381: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:51.134845: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:51.135191: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:51.135246: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:51.135261: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:51.135270: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:51.135460: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:51.135922: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:51.136292: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 7000: loss 0.539, accuracy 0.789
2021-07-29 12:21:52.258228: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:52.372618: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:52.373046: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:52.373222: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:52.373590: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:52.373877: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:52.373918: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:52.373925: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:52.373931: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:52.374059: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:52.374403: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:52.374695: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:53.990636: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:54.162990: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:54.163388: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:54.163545: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:54.163884: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:54.164166: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:54.164207: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:54.164214: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:54.164221: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:54.164331: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:54.164656: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:54.164957: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 7200: loss 0.534, accuracy 0.799
2021-07-29 12:21:55.278755: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:55.394020: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:55.394445: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:55.394608: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:55.395000: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:55.395310: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:55.395354: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:55.395361: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:55.395369: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:55.395521: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:55.395928: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:55.396254: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:21:57.213524: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:57.380616: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:57.381025: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:57.381164: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:57.381495: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:57.381798: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:57.381866: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:57.381874: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:57.381879: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:57.381990: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:57.382332: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:57.382623: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 7400: loss 0.536, accuracy 0.794
2021-07-29 12:21:58.478292: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:21:58.589628: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:58.590066: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:21:58.590292: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:58.590743: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:58.591103: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:21:58.591155: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:21:58.591164: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:21:58.591172: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:21:58.591355: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:58.591865: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:21:58.592229: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:22:00.323276: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:22:00.489515: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:00.489995: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:22:00.490173: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:00.490583: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:00.490895: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:22:00.490943: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:22:00.490951: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:22:00.490960: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:22:00.491094: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:00.491496: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:00.491823: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 7600: loss 0.538, accuracy 0.794
2021-07-29 12:22:01.601428: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:22:01.712506: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:01.712970: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:22:01.713151: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:01.713530: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:01.713863: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:22:01.713914: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:22:01.713922: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:22:01.713931: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:22:01.714074: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:01.714482: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:01.714824: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:22:03.587060: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:22:03.761630: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:03.762038: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:22:03.762164: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:03.762509: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:03.762796: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:22:03.762835: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:22:03.762842: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:22:03.762848: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:22:03.762951: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:03.763291: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:03.763613: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
Global step 7800: loss 0.538, accuracy 0.794
global_steps = [x['global_step'] for x in metrics]
fig, axes = plt.subplots(ncols=2, figsize=(20,8))

for axes_index, metric_names in enumerate([['accuracy', 'precision', 'recall'],
                      ['loss']]):
 for metric_name in metric_names:
  axes[axes_index].plot(global_steps, [x[metric_name] for x in metrics], label=metric_name)
 axes[axes_index].legend()
 axes[axes_index].set_xlabel("Global Step")

png

אנו יכולים לראות שההפסד פוחת במהירות ואילו במיוחד הדיוק גדל במהירות. בואו נשרטט כמה דוגמאות כדי לבדוק כיצד התחזית מתייחסת לתוויות האמיתיות:

predictions = estimator.predict(functools.partial(input_fn_predict, params))
first_10_predictions = list(itertools.islice(predictions, 10))

display_df(
 pd.DataFrame({
   TEXT_FEATURE_NAME: [pred['features'].decode('utf8') for pred in first_10_predictions],
   LABEL_NAME: [THE_DATASET.class_names()[pred['labels']] for pred in first_10_predictions],
   'prediction': [THE_DATASET.class_names()[pred['predictions']] for pred in first_10_predictions]
 }))
2021-07-29 12:22:05.199472: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1529] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 716. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-07-29 12:22:05.292747: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:05.293136: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:22:05.293269: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:05.293599: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:05.293883: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:22:05.293925: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:22:05.293932: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:22:05.293938: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:22:05.294046: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:05.294370: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:22:05.294661: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)

אנו יכולים לראות כי עבור מדגם אקראי זה, המודל מנבא את התווית הנכונה ברוב הפעמים, מה שמצביע על כך שהוא יכול להטביע משפטים מדעיים די טוב.

מה הלאה?

כעת, לאחר שלמדת קצת יותר על הטמעת CORD-19 סיבוב מ- TF-Hub, אנו מעודדים אותך להשתתף בתחרות CAG-19 Kaggle כדי לתרום להשגת תובנות מדעיות מטקסטים אקדמיים הקשורים ל- COVID-19.