דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

כיצד להתאים תמונות באמצעות DELF ו- TensorFlow Hub

צפה ב TensorFlow.org הפעל ב- Google Colab צפה במקור ב- GitHub הורד מחברת

TensorFlow Hub (TF-Hub) היא פלטפורמה לחלוקת מומחיות למידת מכונה ארוזה במשאבים לשימוש חוזר, ובמיוחד מודולים שהוכנו מראש.

בקולאב זה נשתמש במודול האורז את הרשת העצבית וההיגיון של DELF לעיבוד תמונות לזיהוי נקודות מקשים ותיאוריהם . משקולות הרשת העצבית הוכשרו על תמונות של ציוני דרך כמתואר במאמר זה .

להכין

pip install -q scikit-image
from absl import logging

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from PIL import Image, ImageOps
from scipy.spatial import cKDTree
from skimage.feature import plot_matches
from skimage.measure import ransac
from skimage.transform import AffineTransform
from six import BytesIO

import tensorflow as tf

import tensorflow_hub as hub
from six.moves.urllib.request import urlopen

הנתונים

בתא הבא אנו מציינים את כתובות האתרים של שתי תמונות שנרצה לעבד עם DELF כדי להתאים ולהשוות ביניהן.


images = "Bridge of Sighs" 
if images == "Bridge of Sighs":
 # from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_of_Sighs,_Oxford.jpg
 # by: N.H. Fischer
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg'
 # from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre,_Oxford.jpg
 # by: Matthew Hoser
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg'
elif images == "Golden Gate":
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Golden_gate2.jpg'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/GoldenGateBridge.jpg'
elif images == "Acropolis":
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/ACROPOLIS_1969_-_panoramio_-_jean_melis.jpg'
else:
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Eiffel_Tower%2C_November_15%2C_2011.jpg'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Eiffel_Tower_from_immediately_beside_it%2C_Paris_May_2008.jpg'

הורד, שנה את גודל, שמור והציג את התמונות.

def download_and_resize(name, url, new_width=256, new_height=256):
 path = tf.keras.utils.get_file(url.split('/')[-1], url)
 image = Image.open(path)
 image = ImageOps.fit(image, (new_width, new_height), Image.ANTIALIAS)
 return image
image1 = download_and_resize('image_1.jpg', IMAGE_1_URL)
image2 = download_and_resize('image_2.jpg', IMAGE_2_URL)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(image1)
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(image2)
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg
7020544/7013850 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg
14172160/14164194 [==============================] - 2s 0us/step

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fac456e3b70>

png

החל את מודול DELF על הנתונים

מודול DELF מצלם תמונה כקלט ומתאר נקודות ראויות לציון עם וקטורים. התא הבא מכיל את ליבת ההיגיון של הקולאב הזה.

delf = hub.load('https://tfhub.dev/google/delf/1').signatures['default']
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1817: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1817: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.

def run_delf(image):
 np_image = np.array(image)
 float_image = tf.image.convert_image_dtype(np_image, tf.float32)

 return delf(
   image=float_image,
   score_threshold=tf.constant(100.0),
   image_scales=tf.constant([0.25, 0.3536, 0.5, 0.7071, 1.0, 1.4142, 2.0]),
   max_feature_num=tf.constant(1000))
result1 = run_delf(image1)
result2 = run_delf(image2)

השתמש במיקומים ובווקטורי התיאור כדי להתאים לתמונות


def match_images(image1, image2, result1, result2):
 distance_threshold = 0.8

 # Read features.
 num_features_1 = result1['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 1's %d features" % num_features_1)
 
 num_features_2 = result2['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 2's %d features" % num_features_2)

 # Find nearest-neighbor matches using a KD tree.
 d1_tree = cKDTree(result1['descriptors'])
 _, indices = d1_tree.query(
   result2['descriptors'],
   distance_upper_bound=distance_threshold)

 # Select feature locations for putative matches.
 locations_2_to_use = np.array([
   result2['locations'][i,]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])
 locations_1_to_use = np.array([
   result1['locations'][indices[i],]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])

 # Perform geometric verification using RANSAC.
 _, inliers = ransac(
   (locations_1_to_use, locations_2_to_use),
   AffineTransform,
   min_samples=3,
   residual_threshold=20,
   max_trials=1000)

 print('Found %d inliers' % sum(inliers))

 # Visualize correspondences.
 _, ax = plt.subplots()
 inlier_idxs = np.nonzero(inliers)[0]
 plot_matches(
   ax,
   image1,
   image2,
   locations_1_to_use,
   locations_2_to_use,
   np.column_stack((inlier_idxs, inlier_idxs)),
   matches_color='b')
 ax.axis('off')
 ax.set_title('DELF correspondences')match_images(image1, image2, result1, result2)
Loaded image 1's 233 features
Loaded image 2's 262 features
Found 51 inliers

png