BaseOptions

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ประชาชน BaseOptions ระดับนามธรรม

ตัวเลือกในการกำหนดค่า Task APIs โดยทั่วไป

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ BaseOptions.Builder Builder สำหรับ BaseOptions

ผู้สร้างสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

คง BaseOptions.Builder

วิธีการสืบทอด

ผู้สร้างสาธารณะ

BaseOptions สาธารณะ ()

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง BaseOptions.Builder สร้าง ()