از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

org.tensorflow.lite.task.core

رابط ها

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Syntax sugar to get nativeHandle از لیست پارامتر خالی.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> syntax sugar to get nativeHandle از توصیف کننده فایل و گزینه ها.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider قند نحو به nativeHandle از آرایه ای از ByteBuffer است.

کلاس ها

BaseOptions گزینه هایی برای پیکربندی Task API به طور کلی.
BaseOptions.Builder Builder برای BaseOptions .
BaseTaskApi کلاس پایه برای Task API ، منطق مشترکی را برای بارگیری/تخلیه فایلهای بومی به همتای C ++ خود ارائه می دهد.
ComputeSettings گزینه هایی برای پیکربندی نحوه تسریع در نتیجه گیری مدل با استفاده از نمایندگان اختصاصی.
ComputeSettings.Builder Builder برای ComputeSettings .
TaskJniUtils JNI برای Task API مفید است.

enums

ComputeSettings.Delegate گزینه های نمایندگی شتاب دهنده TFLite.