บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การจัดลำดับกราฟสำหรับการจัดประเภทเอกสารโดยใช้กราฟธรรมชาติ

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub

ภาพรวม

การจัดลำดับกราฟเป็นเทคนิคเฉพาะภายใต้กระบวนทัศน์ที่กว้างขึ้นของการเรียนรู้กราฟประสาทเทียม ( Bui et al., 2018 ) แนวคิดหลักคือการฝึกโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมโดยมีวัตถุประสงค์ที่เป็นกราฟเป็นประจำโดยควบคุมข้อมูลทั้งที่มีป้ายกำกับและไม่มีป้ายกำกับ

ในบทช่วยสอนนี้เราจะสำรวจการใช้การจัดลำดับกราฟเพื่อจัดประเภทเอกสารที่เป็นกราฟธรรมชาติ (ทั่วไป)

สูตรทั่วไปสำหรับการสร้างแบบจำลองกราฟที่กำหนดโดยใช้เฟรมเวิร์ก Neural Structured Learning (NSL) มีดังนี้:

 1. สร้างข้อมูลการฝึกอบรมจากกราฟอินพุตและคุณสมบัติตัวอย่าง โหนดในกราฟสอดคล้องกับตัวอย่างและขอบในกราฟสอดคล้องกับความคล้ายคลึงกันระหว่างคู่ของตัวอย่าง ข้อมูลการฝึกอบรมที่ได้จะมีคุณสมบัติเพื่อนบ้านเพิ่มเติมจากคุณสมบัติโหนดเดิม
 2. สร้างโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบจำลองพื้นฐานโดยใช้ Keras sequential, functional หรือ subclass API
 3. ห่อโมเดลพื้นฐานด้วย GraphRegularization wrapper ซึ่งจัดเตรียมโดยเฟรมเวิร์ก NSL เพื่อสร้างโมเดล Keras กราฟใหม่ โมเดลใหม่นี้จะรวมการสูญเสียการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟเป็นเงื่อนไขการทำให้เป็นมาตรฐานในวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
 4. ฝึกอบรมและประเมินโมเดลกราฟ Keras

ติดตั้ง

ติดตั้งแพคเกจการเรียนรู้โครงสร้างประสาท

pip install --quiet neural-structured-learning

การพึ่งพาและการนำเข้า

import neural_structured_learning as nsl

import tensorflow as tf

# Resets notebook state
tf.keras.backend.clear_session()

print("Version: ", tf.__version__)
print("Eager mode: ", tf.executing_eagerly())
print(
  "GPU is",
  "available" if tf.config.list_physical_devices("GPU") else "NOT AVAILABLE")
Version: 2.2.0
Eager mode: True
GPU is NOT AVAILABLE

ชุดข้อมูล Cora

ชุดข้อมูล Cora เป็นกราฟการอ้างอิงที่โหนดแสดงเอกสารการเรียนรู้ของเครื่องและขอบแสดงการอ้างอิงระหว่างคู่ของเอกสาร งานที่เกี่ยวข้องคือการจัดประเภทเอกสารโดยมีเป้าหมายในการจัดหมวดหมู่กระดาษแต่ละชิ้นออกเป็น 7 ประเภท กล่าวอีกนัยหนึ่งนี่คือปัญหาการจำแนกหลายชั้นโดยมี 7 ชั้นเรียน

กราฟ

กราฟต้นฉบับถูกกำกับ อย่างไรก็ตามสำหรับจุดประสงค์ของตัวอย่างนี้เราจะพิจารณาเวอร์ชันที่ไม่ได้บอกทิศทางของกราฟนี้ ดังนั้นหากกระดาษ A อ้างอิงกระดาษ B เราก็ถือว่ากระดาษ B อ้างถึง A แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นจริง แต่ในตัวอย่างนี้เราถือว่าการอ้างอิงเป็นพร็อกซีสำหรับความคล้ายคลึงกันซึ่งโดยปกติจะเป็นคุณสมบัติการสับเปลี่ยน

คุณสมบัติ

กระดาษแต่ละชิ้นในอินพุตมีประสิทธิภาพ 2 คุณสมบัติ:

 1. คำ : การแทน คำที่ หนาแน่นและร้อนแรงของข้อความในกระดาษ คำศัพท์สำหรับชุดข้อมูล Cora มีคำศัพท์เฉพาะ 1433 คำ ดังนั้นความยาวของคุณสมบัตินี้คือ 1433 และค่าที่ตำแหน่ง 'i' คือ 0/1 เพื่อระบุว่ามีคำว่า 'i' ในคำศัพท์อยู่ในกระดาษที่กำหนดหรือไม่

 2. ป้ายกำกับ : จำนวนเต็มเดียวแทนรหัสคลาส (หมวดหมู่) ของกระดาษ

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล Cora

wget --quiet -P /tmp https://linqs-data.soe.ucsc.edu/public/lbc/cora.tgz
tar -C /tmp -xvzf /tmp/cora.tgz
cora/
cora/README
cora/cora.cites
cora/cora.content

แปลงข้อมูล Cora เป็นรูปแบบ NSL

ในการประมวลผลชุดข้อมูล Cora ล่วงหน้าและแปลงเป็นรูปแบบที่ต้องการโดย Neural Structured Learning เราจะเรียกใช้สคริปต์ 'preprocess_cora_dataset.py' ซึ่งรวมอยู่ในที่เก็บ NSL github สคริปต์นี้ทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. สร้างคุณลักษณะเพื่อนบ้านโดยใช้คุณลักษณะโหนดดั้งเดิมและกราฟ
 2. สร้างรถไฟและทดสอบแยกข้อมูลที่มีอินสแตนซ์ tf.train.Example
 3. คงอยู่ของข้อมูลการฝึกอบรมและการทดสอบที่เป็น TFRecord รูปแบบ TFRecord
!wget https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py

!python preprocess_cora_dataset.py \
--input_cora_content=/tmp/cora/cora.content \
--input_cora_graph=/tmp/cora/cora.cites \
--max_nbrs=5 \
--output_train_data=/tmp/cora/train_merged_examples.tfr \
--output_test_data=/tmp/cora/test_examples.tfr
--2020-07-01 11:15:33-- https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.192.133, 151.101.128.133, 151.101.64.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.192.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11640 (11K) [text/plain]
Saving to: ‘preprocess_cora_dataset.py’

preprocess_cora_dat 100%[===================>] 11.37K --.-KB/s  in 0s   

2020-07-01 11:15:33 (84.9 MB/s) - ‘preprocess_cora_dataset.py’ saved [11640/11640]

Reading graph file: /tmp/cora/cora.cites...
Done reading 5429 edges from: /tmp/cora/cora.cites (0.01 seconds).
Making all edges bi-directional...
Done (0.06 seconds). Total graph nodes: 2708
Joining seed and neighbor tf.train.Examples with graph edges...
Done creating and writing 2155 merged tf.train.Examples (1.38 seconds).
Out-degree histogram: [(1, 386), (2, 468), (3, 452), (4, 309), (5, 540)]
Output training data written to TFRecord file: /tmp/cora/train_merged_examples.tfr.
Output test data written to TFRecord file: /tmp/cora/test_examples.tfr.
Total running time: 0.04 minutes.

ตัวแปรส่วนกลาง

เส้นทางของไฟล์ไปยังรถไฟและข้อมูลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับค่าแฟล็กบรรทัดคำสั่งที่ใช้เพื่อเรียกใช้สคริปต์ "preprocess_cora_dataset.py" ด้านบน

### Experiment dataset
TRAIN_DATA_PATH = '/tmp/cora/train_merged_examples.tfr'
TEST_DATA_PATH = '/tmp/cora/test_examples.tfr'

### Constants used to identify neighbor features in the input.
NBR_FEATURE_PREFIX = 'NL_nbr_'
NBR_WEIGHT_SUFFIX = '_weight'

ไฮเปอร์พารามิเตอร์

เราจะใช้ตัวอย่าง HParams เพื่อรวม HParams และค่าคงที่ต่างๆที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมและการประเมินผล เราอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับแต่ละข้อด้านล่าง:

 • num_classes : มีทั้งหมด 7 คลาสที่แตกต่างกัน

 • max_seq_length : นี่คือขนาดของคำศัพท์และอินสแตนซ์ทั้งหมดในอินพุตมีการแสดงถุงคำหลายคำที่หนาแน่น กล่าวอีกนัยหนึ่งค่า 1 สำหรับคำหนึ่ง ๆ บ่งชี้ว่าคำนั้นมีอยู่ในอินพุตและค่า 0 แสดงว่าไม่ใช่

 • distance_type : นี่คือเมตริกระยะทางที่ใช้ในการกำหนดตัวอย่างกับเพื่อนบ้าน

 • graph_regularization_multiplier : สิ่งนี้ควบคุมน้ำหนักสัมพัทธ์ของเงื่อนไขการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟในฟังก์ชันการสูญเสียโดยรวม

 • num_neighbors : จำนวนเพื่อนบ้านที่ใช้สำหรับการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟ ค่านี้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง max_nbrs ใช้ด้านบนเมื่อเรียกใช้ preprocess_cora_dataset.py

 • num_fc_units : จำนวนเลเยอร์ที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ในเครือข่ายประสาทเทียมของเรา

 • train_epochs : จำนวนครั้งของการฝึกอบรม

 • batch_size : ขนาดแบทช์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมและการประเมินผล

 • dropout_rate : ควบคุมอัตราการออกกลางคันตามแต่ละเลเยอร์ที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

 • eval_steps : จำนวนชุดงานที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะถือว่าการประเมินเสร็จสมบูรณ์ หากตั้งค่าเป็น None ระบบจะประเมินอินสแตนซ์ทั้งหมดในชุดทดสอบ

class HParams(object):
 """Hyperparameters used for training."""
 def __init__(self):
  ### dataset parameters
  self.num_classes = 7
  self.max_seq_length = 1433
  ### neural graph learning parameters
  self.distance_type = nsl.configs.DistanceType.L2
  self.graph_regularization_multiplier = 0.1
  self.num_neighbors = 1
  ### model architecture
  self.num_fc_units = [50, 50]
  ### training parameters
  self.train_epochs = 100
  self.batch_size = 128
  self.dropout_rate = 0.5
  ### eval parameters
  self.eval_steps = None # All instances in the test set are evaluated.

HPARAMS = HParams()

โหลดข้อมูลรถไฟและทดสอบ

ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในสมุดบันทึกนี้การฝึกป้อนข้อมูลและข้อมูลการทดสอบถูกสร้างขึ้นโดย "preprocess_cora_dataset.py" เราจะโหลดเป็นสองtf.data.Dataset objects - หนึ่งสำหรับ train และอีกอันสำหรับการทดสอบ

ในเลเยอร์อินพุตของแบบจำลองของเราเราจะไม่แยกเฉพาะคุณสมบัติ 'คำ' และ 'ป้ายกำกับ' จากแต่ละตัวอย่าง แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกันตามค่า hparams.num_neighbors อินสแตนซ์ที่มีเพื่อนบ้านน้อยกว่า hparams.num_neighbors จะได้รับการกำหนดค่าจำลองสำหรับคุณลักษณะเพื่อนบ้านที่ไม่มีอยู่จริง

def make_dataset(file_path, training=False):
 """Creates a `tf.data.TFRecordDataset`.

 Args:
  file_path: Name of the file in the `.tfrecord` format containing
   `tf.train.Example` objects.
  training: Boolean indicating if we are in training mode.

 Returns:
  An instance of `tf.data.TFRecordDataset` containing the `tf.train.Example`
  objects.
 """

 def parse_example(example_proto):
  """Extracts relevant fields from the `example_proto`.

  Args:
   example_proto: An instance of `tf.train.Example`.

  Returns:
   A pair whose first value is a dictionary containing relevant features
   and whose second value contains the ground truth label.
  """
  # The 'words' feature is a multi-hot, bag-of-words representation of the
  # original raw text. A default value is required for examples that don't
  # have the feature.
  feature_spec = {
    'words':
      tf.io.FixedLenFeature([HPARAMS.max_seq_length],
                 tf.int64,
                 default_value=tf.constant(
                   0,
                   dtype=tf.int64,
                   shape=[HPARAMS.max_seq_length])),
    'label':
      tf.io.FixedLenFeature((), tf.int64, default_value=-1),
  }
  # We also extract corresponding neighbor features in a similar manner to
  # the features above during training.
  if training:
   for i in range(HPARAMS.num_neighbors):
    nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'words')
    nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i,
                     NBR_WEIGHT_SUFFIX)
    feature_spec[nbr_feature_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [HPARAMS.max_seq_length],
      tf.int64,
      default_value=tf.constant(
        0, dtype=tf.int64, shape=[HPARAMS.max_seq_length]))

    # We assign a default value of 0.0 for the neighbor weight so that
    # graph regularization is done on samples based on their exact number
    # of neighbors. In other words, non-existent neighbors are discounted.
    feature_spec[nbr_weight_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [1], tf.float32, default_value=tf.constant([0.0]))

  features = tf.io.parse_single_example(example_proto, feature_spec)

  label = features.pop('label')
  return features, label

 dataset = tf.data.TFRecordDataset([file_path])
 if training:
  dataset = dataset.shuffle(10000)
 dataset = dataset.map(parse_example)
 dataset = dataset.batch(HPARAMS.batch_size)
 return dataset


train_dataset = make_dataset(TRAIN_DATA_PATH, training=True)
test_dataset = make_dataset(TEST_DATA_PATH)

มาดูชุดข้อมูลรถไฟเพื่อดูเนื้อหาของมัน

for feature_batch, label_batch in train_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, 'words')
 nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, NBR_WEIGHT_SUFFIX)
 print('Batch of neighbor inputs:', feature_batch[nbr_feature_key])
 print('Batch of neighbor weights:',
    tf.reshape(feature_batch[nbr_weight_key], [-1]))
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['NL_nbr_0_weight', 'NL_nbr_0_words', 'words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor weights: tf.Tensor(
[1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.], shape=(128,), dtype=float32)
Batch of labels: tf.Tensor(
[4 3 1 2 1 6 2 5 6 2 2 6 5 0 2 2 1 6 2 2 2 2 5 4 2 0 2 1 1 2 0 5 2 2 2 0 2
 2 0 6 1 1 0 2 1 2 3 2 0 0 0 4 1 3 3 1 2 5 3 3 1 1 6 0 0 4 6 5 6 0 3 4 2 2
 2 3 3 2 4 0 2 3 2 2 3 1 2 2 1 0 6 1 2 1 6 2 1 0 4 3 2 5 2 3 1 0 3 4 3 4 1
 0 5 6 4 2 1 1 2 5 3 4 3 1 3 2 6 3], shape=(128,), dtype=int64)

มาดูชุดข้อมูลทดสอบเพื่อดูเนื้อหา

for feature_batch, label_batch in test_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of labels: tf.Tensor(
[5 2 2 2 1 2 6 3 2 3 6 1 3 6 4 4 2 3 3 0 2 0 5 2 1 0 6 3 6 4 2 2 3 0 4 2 2
 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 3 4 0 2 6 2 1 4 2 0 0 1 4 2 6 0 5 2 2 3 2 5 2 5
 2 3 2 2 2 2 2 6 6 3 2 4 2 6 3 2 2 6 2 4 2 2 1 3 4 6 0 0 2 4 2 1 3 6 6 2 6
 6 6 1 4 6 4 3 6 6 0 0 2 6 2 4 0 0], shape=(128,), dtype=int64)

นิยามโมเดล

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้การจัดลำดับกราฟเราสร้างแบบจำลองพื้นฐานสำหรับปัญหานี้ก่อน เราจะใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบฟีดฟอร์เวิร์ดที่มีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่ 2 เลเยอร์และออกกลางคัน เราแสดงให้เห็นถึงการสร้างโมเดลพื้นฐานโดยใช้โมเดลทั้งหมดที่รองรับโดยเฟรมเวิร์ก tf.Keras - ลำดับการทำงานและคลาสย่อย

แบบจำลองฐานตามลำดับ

def make_mlp_sequential_model(hparams):
 """Creates a sequential multi-layer perceptron model."""
 model = tf.keras.Sequential()
 model.add(
   tf.keras.layers.InputLayer(
     input_shape=(hparams.max_seq_length,), name='words'))
 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 model.add(
   tf.keras.layers.Lambda(lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32)))
 for num_units in hparams.num_fc_units:
  model.add(tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu'))
  # For sequential models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  model.add(tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate))
 model.add(tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes, activation='softmax'))
 return model

แบบจำลองฐานการทำงาน

def make_mlp_functional_model(hparams):
 """Creates a functional API-based multi-layer perceptron model."""
 inputs = tf.keras.Input(
   shape=(hparams.max_seq_length,), dtype='int64', name='words')

 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 cur_layer = tf.keras.layers.Lambda(
   lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))(
     inputs)

 for num_units in hparams.num_fc_units:
  cur_layer = tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')(cur_layer)
  # For functional models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  cur_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)(cur_layer)

 outputs = tf.keras.layers.Dense(
   hparams.num_classes, activation='softmax')(
     cur_layer)

 model = tf.keras.Model(inputs, outputs=outputs)
 return model

แบบจำลองฐานย่อย

def make_mlp_subclass_model(hparams):
 """Creates a multi-layer perceptron subclass model in Keras."""

 class MLP(tf.keras.Model):
  """Subclass model defining a multi-layer perceptron."""

  def __init__(self):
   super(MLP, self).__init__()
   # Input is already one-hot encoded in the integer format. We create a
   # layer to cast it to floating point format here.
   self.cast_to_float_layer = tf.keras.layers.Lambda(
     lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))
   self.dense_layers = [
     tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')
     for num_units in hparams.num_fc_units
   ]
   self.dropout_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)
   self.output_layer = tf.keras.layers.Dense(
     hparams.num_classes, activation='softmax')

  def call(self, inputs, training=False):
   cur_layer = self.cast_to_float_layer(inputs['words'])
   for dense_layer in self.dense_layers:
    cur_layer = dense_layer(cur_layer)
    cur_layer = self.dropout_layer(cur_layer, training=training)

   outputs = self.output_layer(cur_layer)

   return outputs

 return MLP()

สร้างแบบจำลองพื้นฐาน

# Create a base MLP model using the functional API.
# Alternatively, you can also create a sequential or subclass base model using
# the make_mlp_sequential_model() or make_mlp_subclass_model() functions
# respectively, defined above. Note that if a subclass model is used, its
# summary cannot be generated until it is built.
base_model_tag, base_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(HPARAMS)
base_model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
words (InputLayer)      [(None, 1433)]      0     
_________________________________________________________________
lambda (Lambda)       (None, 1433)       0     
_________________________________________________________________
dense (Dense)        (None, 50)        71700   
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 50)        0     
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 50)        2550   
_________________________________________________________________
dropout_1 (Dropout)     (None, 50)        0     
_________________________________________________________________
dense_2 (Dense)       (None, 7)         357    
=================================================================
Total params: 74,607
Trainable params: 74,607
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

โมเดลฐานรถไฟ MLP

# Compile and train the base MLP model
base_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss='sparse_categorical_crossentropy',
  metrics=['accuracy'])
base_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
17/17 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 1.9256 - accuracy: 0.1870
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.8410 - accuracy: 0.2835
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.7479 - accuracy: 0.3374
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.6384 - accuracy: 0.3884
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.5086 - accuracy: 0.4390
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.3606 - accuracy: 0.5016
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.2165 - accuracy: 0.5791
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.0783 - accuracy: 0.6311
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.9552 - accuracy: 0.6947
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.8680 - accuracy: 0.7090
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.7915 - accuracy: 0.7425
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.7124 - accuracy: 0.7773
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.6582 - accuracy: 0.7907
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.6021 - accuracy: 0.8065
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5416 - accuracy: 0.8325
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5042 - accuracy: 0.8473
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4433 - accuracy: 0.8761
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4310 - accuracy: 0.8640
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3894 - accuracy: 0.8840
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3676 - accuracy: 0.8891
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3576 - accuracy: 0.8812
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3132 - accuracy: 0.9067
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3058 - accuracy: 0.9142
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2924 - accuracy: 0.9155
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2769 - accuracy: 0.9197
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2636 - accuracy: 0.9244
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2429 - accuracy: 0.9313
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2324 - accuracy: 0.9323
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2285 - accuracy: 0.9346
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2039 - accuracy: 0.9374
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1943 - accuracy: 0.9471
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1898 - accuracy: 0.9439
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1879 - accuracy: 0.9425
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1828 - accuracy: 0.9443
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1635 - accuracy: 0.9541
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1648 - accuracy: 0.9476
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1603 - accuracy: 0.9499
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1428 - accuracy: 0.9624
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1483 - accuracy: 0.9601
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1352 - accuracy: 0.9582
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1379 - accuracy: 0.9555
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1410 - accuracy: 0.9582
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1198 - accuracy: 0.9684
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1148 - accuracy: 0.9731
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1228 - accuracy: 0.9657
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1135 - accuracy: 0.9703
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1134 - accuracy: 0.9661
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1175 - accuracy: 0.9619
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1002 - accuracy: 0.9703
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1143 - accuracy: 0.9671
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0923 - accuracy: 0.9777
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1068 - accuracy: 0.9731
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0972 - accuracy: 0.9712
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0828 - accuracy: 0.9796
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1036 - accuracy: 0.9703
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0954 - accuracy: 0.9745
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0883 - accuracy: 0.9768
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0859 - accuracy: 0.9777
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0856 - accuracy: 0.9759
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0858 - accuracy: 0.9754
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0848 - accuracy: 0.9726
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0840 - accuracy: 0.9763
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0770 - accuracy: 0.9805
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0823 - accuracy: 0.9745
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0665 - accuracy: 0.9828
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0788 - accuracy: 0.9777
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0690 - accuracy: 0.9800
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0683 - accuracy: 0.9805
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0615 - accuracy: 0.9838
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0618 - accuracy: 0.9833
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0659 - accuracy: 0.9810
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0704 - accuracy: 0.9800
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0645 - accuracy: 0.9814
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0645 - accuracy: 0.9791
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0638 - accuracy: 0.9791
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0648 - accuracy: 0.9814
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0591 - accuracy: 0.9838
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0606 - accuracy: 0.9861
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0699 - accuracy: 0.9814
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0603 - accuracy: 0.9828
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0629 - accuracy: 0.9828
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0596 - accuracy: 0.9828
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0542 - accuracy: 0.9828
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0452 - accuracy: 0.9893
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0551 - accuracy: 0.9838
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0555 - accuracy: 0.9842
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0514 - accuracy: 0.9824
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0553 - accuracy: 0.9847
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0475 - accuracy: 0.9884
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0476 - accuracy: 0.9893
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0427 - accuracy: 0.9903
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0475 - accuracy: 0.9847
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0423 - accuracy: 0.9893
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0473 - accuracy: 0.9865
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0560 - accuracy: 0.9819
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0547 - accuracy: 0.9810
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0576 - accuracy: 0.9814
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0429 - accuracy: 0.9893
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0440 - accuracy: 0.9875
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0513 - accuracy: 0.9838
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fc47a3c78d0>

ประเมินแบบจำลอง MLP พื้นฐาน

# Helper function to print evaluation metrics.
def print_metrics(model_desc, eval_metrics):
 """Prints evaluation metrics.

 Args:
  model_desc: A description of the model.
  eval_metrics: A dictionary mapping metric names to corresponding values. It
   must contain the loss and accuracy metrics.
 """
 print('\n')
 print('Eval accuracy for ', model_desc, ': ', eval_metrics['accuracy'])
 print('Eval loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['loss'])
 if 'graph_loss' in eval_metrics:
  print('Eval graph loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['graph_loss'])
eval_results = dict(
  zip(base_model.metrics_names,
    base_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('Base MLP model', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.3380 - accuracy: 0.7740


Eval accuracy for Base MLP model : 0.7739602327346802
Eval loss for Base MLP model : 1.3379606008529663

ฝึกโมเดล MLP ด้วยการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟ

รวมการจัดลำดับกราฟเข้ากับเงื่อนไขการสูญเสียของ tf.Keras.Model ที่มีอยู่ tf.Keras.Model ต้องการ tf.Keras.Model เพียงไม่กี่บรรทัด โมเดลพื้นฐานถูกรวมไว้เพื่อสร้างโมเดลคลาสย่อย tf.Keras ใหม่ซึ่งการสูญเสียรวมถึงการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟ

เพื่อประเมินประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟเราจะสร้างอินสแตนซ์แบบจำลองพื้นฐานใหม่ เนื่องจาก base_model ได้รับการฝึกฝนมาแล้วสำหรับการทำซ้ำสองสามครั้งและการนำโมเดลที่ได้รับการฝึกอบรมนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างโมเดลที่เป็นกราฟสม่ำเสมอจะไม่เป็นการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมสำหรับ base_model

# Build a new base MLP model.
base_reg_model_tag, base_reg_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(
  HPARAMS)
# Wrap the base MLP model with graph regularization.
graph_reg_config = nsl.configs.make_graph_reg_config(
  max_neighbors=HPARAMS.num_neighbors,
  multiplier=HPARAMS.graph_regularization_multiplier,
  distance_type=HPARAMS.distance_type,
  sum_over_axis=-1)
graph_reg_model = nsl.keras.GraphRegularization(base_reg_model,
                        graph_reg_config)
graph_reg_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss='sparse_categorical_crossentropy',
  metrics=['accuracy'])
graph_reg_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/framework/indexed_slices.py:434: UserWarning: Converting sparse IndexedSlices to a dense Tensor of unknown shape. This may consume a large amount of memory.
 "Converting sparse IndexedSlices to a dense Tensor of unknown shape. "
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.9454 - accuracy: 0.1652 - graph_loss: 0.0076
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.8517 - accuracy: 0.2956 - graph_loss: 0.0117
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.7589 - accuracy: 0.3151 - graph_loss: 0.0261
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.6714 - accuracy: 0.3392 - graph_loss: 0.0476
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 1.5607 - accuracy: 0.4037 - graph_loss: 0.0622
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.4486 - accuracy: 0.4807 - graph_loss: 0.0921
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.3135 - accuracy: 0.5383 - graph_loss: 0.1236
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.1902 - accuracy: 0.5912 - graph_loss: 0.1616
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 1.0647 - accuracy: 0.6575 - graph_loss: 0.1920
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.9416 - accuracy: 0.7067 - graph_loss: 0.2181
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.8601 - accuracy: 0.7378 - graph_loss: 0.2470
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.7968 - accuracy: 0.7462 - graph_loss: 0.2565
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.6881 - accuracy: 0.7912 - graph_loss: 0.2681
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.6548 - accuracy: 0.8139 - graph_loss: 0.2941
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5874 - accuracy: 0.8376 - graph_loss: 0.3010
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.5537 - accuracy: 0.8348 - graph_loss: 0.3014
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.5123 - accuracy: 0.8529 - graph_loss: 0.3097
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4771 - accuracy: 0.8640 - graph_loss: 0.3192
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4294 - accuracy: 0.8826 - graph_loss: 0.3182
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.4109 - accuracy: 0.8854 - graph_loss: 0.3169
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3901 - accuracy: 0.8965 - graph_loss: 0.3250
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.3700 - accuracy: 0.8956 - graph_loss: 0.3349
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3716 - accuracy: 0.8974 - graph_loss: 0.3408
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3258 - accuracy: 0.9202 - graph_loss: 0.3361
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3043 - accuracy: 0.9253 - graph_loss: 0.3351
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2919 - accuracy: 0.9253 - graph_loss: 0.3361
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.3005 - accuracy: 0.9202 - graph_loss: 0.3249
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2629 - accuracy: 0.9336 - graph_loss: 0.3442
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2617 - accuracy: 0.9401 - graph_loss: 0.3302
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2510 - accuracy: 0.9383 - graph_loss: 0.3436
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2452 - accuracy: 0.9411 - graph_loss: 0.3364
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2397 - accuracy: 0.9466 - graph_loss: 0.3333
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2239 - accuracy: 0.9466 - graph_loss: 0.3373
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.2084 - accuracy: 0.9513 - graph_loss: 0.3330
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2075 - accuracy: 0.9499 - graph_loss: 0.3383
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.2064 - accuracy: 0.9513 - graph_loss: 0.3394
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1857 - accuracy: 0.9568 - graph_loss: 0.3371
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1799 - accuracy: 0.9601 - graph_loss: 0.3477
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1844 - accuracy: 0.9573 - graph_loss: 0.3385
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1823 - accuracy: 0.9592 - graph_loss: 0.3445
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1713 - accuracy: 0.9615 - graph_loss: 0.3451
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1669 - accuracy: 0.9624 - graph_loss: 0.3398
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1692 - accuracy: 0.9671 - graph_loss: 0.3483
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1605 - accuracy: 0.9647 - graph_loss: 0.3437
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1485 - accuracy: 0.9703 - graph_loss: 0.3338
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1467 - accuracy: 0.9717 - graph_loss: 0.3405
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1492 - accuracy: 0.9694 - graph_loss: 0.3466
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1577 - accuracy: 0.9666 - graph_loss: 0.3338
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1363 - accuracy: 0.9773 - graph_loss: 0.3424
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1511 - accuracy: 0.9694 - graph_loss: 0.3402
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1366 - accuracy: 0.9759 - graph_loss: 0.3385
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1254 - accuracy: 0.9777 - graph_loss: 0.3474
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1289 - accuracy: 0.9740 - graph_loss: 0.3469
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1410 - accuracy: 0.9689 - graph_loss: 0.3475
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1356 - accuracy: 0.9703 - graph_loss: 0.3483
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1283 - accuracy: 0.9773 - graph_loss: 0.3412
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1264 - accuracy: 0.9745 - graph_loss: 0.3473
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1242 - accuracy: 0.9740 - graph_loss: 0.3443
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1144 - accuracy: 0.9782 - graph_loss: 0.3440
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1250 - accuracy: 0.9735 - graph_loss: 0.3357
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1190 - accuracy: 0.9787 - graph_loss: 0.3400
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1141 - accuracy: 0.9814 - graph_loss: 0.3419
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1085 - accuracy: 0.9787 - graph_loss: 0.3395
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1148 - accuracy: 0.9768 - graph_loss: 0.3504
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1137 - accuracy: 0.9791 - graph_loss: 0.3360
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1121 - accuracy: 0.9745 - graph_loss: 0.3469
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1046 - accuracy: 0.9810 - graph_loss: 0.3476
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1112 - accuracy: 0.9791 - graph_loss: 0.3431
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1075 - accuracy: 0.9787 - graph_loss: 0.3455
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0986 - accuracy: 0.9875 - graph_loss: 0.3403
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.1141 - accuracy: 0.9782 - graph_loss: 0.3508
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.1012 - accuracy: 0.9814 - graph_loss: 0.3453
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0958 - accuracy: 0.9833 - graph_loss: 0.3430
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0958 - accuracy: 0.9842 - graph_loss: 0.3447
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0988 - accuracy: 0.9842 - graph_loss: 0.3430
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0915 - accuracy: 0.9856 - graph_loss: 0.3475
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0960 - accuracy: 0.9833 - graph_loss: 0.3353
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0916 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3441
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0979 - accuracy: 0.9800 - graph_loss: 0.3476
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0994 - accuracy: 0.9782 - graph_loss: 0.3400
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0978 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3386
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0994 - accuracy: 0.9805 - graph_loss: 0.3416
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0957 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3398
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0896 - accuracy: 0.9879 - graph_loss: 0.3379
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0891 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3441
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0906 - accuracy: 0.9847 - graph_loss: 0.3445
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0891 - accuracy: 0.9852 - graph_loss: 0.3506
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0821 - accuracy: 0.9898 - graph_loss: 0.3448
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0803 - accuracy: 0.9865 - graph_loss: 0.3370
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0896 - accuracy: 0.9828 - graph_loss: 0.3428
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0887 - accuracy: 0.9852 - graph_loss: 0.3505
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0882 - accuracy: 0.9847 - graph_loss: 0.3396
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0807 - accuracy: 0.9879 - graph_loss: 0.3473
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0820 - accuracy: 0.9861 - graph_loss: 0.3367
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 9ms/step - loss: 0.0864 - accuracy: 0.9838 - graph_loss: 0.3353
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0786 - accuracy: 0.9889 - graph_loss: 0.3392
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0735 - accuracy: 0.9912 - graph_loss: 0.3443
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0861 - accuracy: 0.9842 - graph_loss: 0.3381
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0850 - accuracy: 0.9833 - graph_loss: 0.3376
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.0841 - accuracy: 0.9879 - graph_loss: 0.3510
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fc3d853ce10>

ประเมินแบบจำลอง MLP ด้วยการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟ

eval_results = dict(
  zip(graph_reg_model.metrics_names,
    graph_reg_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('MLP + graph regularization', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 1.2475 - accuracy: 0.8192


Eval accuracy for MLP + graph regularization : 0.8191681504249573
Eval loss for MLP + graph regularization : 1.2474583387374878

ความแม่นยำของโมเดลที่กำหนดเป็นกราฟสูงกว่าโมเดลพื้นฐาน ( base_model ) ประมาณ 2-3%

สรุป

เราได้แสดงให้เห็นถึงการใช้การจัดลำดับกราฟสำหรับการจัดประเภทเอกสารบนกราฟการอ้างอิงตามธรรมชาติ (Cora) โดยใช้กรอบการเรียนรู้โครงสร้างประสาท (NSL) บทช่วยสอนขั้นสูง ของเราเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กราฟตามการฝังตัวอย่างก่อนที่จะฝึกโครงข่ายประสาทเทียมด้วยการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟ วิธีนี้มีประโยชน์หากข้อมูลเข้าไม่มีกราฟที่ชัดเจน

เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทดลองเพิ่มเติมโดยการปรับปริมาณการควบคุมดูแลที่แตกต่างกันและลองใช้สถาปัตยกรรมประสาทที่แตกต่างกันสำหรับการทำให้เป็นมาตรฐานของกราฟ