RSVP สำหรับกิจกรรม TensorFlow Everywhere ในพื้นที่ของคุณวันนี้!
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตัวบ่งชี้ความเป็นธรรม

Fairness Indicators คือไลบรารีที่ช่วยให้สามารถคำนวณเมตริกความเป็นธรรมที่ระบุโดยทั่วไปสำหรับตัวจำแนกไบนารีและหลายคลาสได้อย่างง่ายดาย ด้วยชุดเครื่องมือ Fairness Indicators คุณสามารถ:

 • คำนวณเมตริกความเป็นธรรมที่ระบุโดยทั่วไปสำหรับโมเดลการจำแนกประเภท
 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลระหว่างกลุ่มย่อยกับพื้นฐานหรือกับโมเดลอื่น ๆ
 • ใช้ช่วงความเชื่อมั่นเพื่อแสดงความไม่เสมอภาคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 • ทำการประเมินผลในหลายเกณฑ์

ใช้ตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมผ่าน:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

ทรัพยากร