พารามิเตอร์ GroupOptimizer

public struct ParameterGroupOptimizer

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำงานในกลุ่มพารามิเตอร์เดียว