พิมพ์นามแฝง

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

นามแฝงประเภทต่อไปนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลก

 • ประกาศ

  public typealias TensorFlowNumeric = TensorFlowScalar & Numeric
 • ประกาศ

  public typealias TensorFlowSignedNumeric = TensorFlowScalar & SignedNumeric
 • ประกาศ

  public typealias TensorFlowInteger = TensorFlowScalar & BinaryInteger
 • ประกาศ

  public typealias ParameterInitializer<Scalar> = (TensorShape) -> Tensor<Scalar> where Scalar : TensorFlowScalar
 • คอลเลกชันสำหรับกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการอนุมาน, การวาดภาพตัวอย่างจาก samples เข้าสู่กระบวนการของ batchSize

  ประกาศ

  public typealias NonuniformInferenceBatches<Samples: Collection> = Slices<
   Sampling<Samples, [Samples.Index]>
  >
 • ประกาศ

  public typealias OptimizerCallback = (inout OptimizerWeightStepState, inout OptimizerState) -> Void
 • ประกาศ

  public typealias TensorFlowSeed = (graph: Int32, op: Int32)
 • ประกาศ

  public typealias Raw = _Raw
 • ประกาศ

  public typealias BasicRNN<Scalar> = RecurrentLayer<BasicRNNCell<Scalar>> where Scalar : TensorFlowFloatingPoint
 • ประกาศ

  public typealias LSTM<Scalar> = RecurrentLayer<LSTMCell<Scalar>> where Scalar : TensorFlowFloatingPoint
 • GRU

  ประกาศ

  public typealias GRU<Scalar> = RecurrentLayer<GRUCell<Scalar>> where Scalar : TensorFlowFloatingPoint
 • ประกาศ

  public typealias BidirectionalBasicRNN<Scalar> = BidirectionalRecurrentLayer<BasicRNNCell<Scalar>> where Scalar : TensorFlowFloatingPoint
 • ประกาศ

  public typealias BidirectionalLSTM<Scalar> = BidirectionalRecurrentLayer<LSTMCell<Scalar>> where Scalar : TensorFlowFloatingPoint
 • ประกาศ

  public typealias BidirectionalGRU<Scalar> = BidirectionalRecurrentLayer<GRUCell<Scalar>> where Scalar : TensorFlowFloatingPoint
 • ประกาศ

  public typealias RNNCell = RecurrentLayerCell
 • RNN

  ประกาศ

  public typealias RNN = RecurrentLayer
 • ประกาศ

  public typealias SimpleRNNCell = BasicRNNCell
 • ประกาศ

  public typealias SimpleRNN = BasicRNN
 • เลเยอร์ที่เรียงกันเป็น 3 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential3<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, L3>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar
 • เลเยอร์ที่เรียงกันเป็น 4 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential4<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, Sequential<L3, L4>>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar, L3.TangentVector.VectorSpaceScalar == L4.TangentVector.VectorSpaceScalar
 • เลเยอร์ที่เรียงกันเป็น 5 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential5<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, Sequential<L3, Sequential<L4, L5>>>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input, L4.Output == L5.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar, L3.TangentVector.VectorSpaceScalar == L4.TangentVector.VectorSpaceScalar, L4.TangentVector.VectorSpaceScalar == L5.TangentVector.VectorSpaceScalar
 • เลเยอร์ที่เรียงกันเป็นชั้นๆ 6 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential6<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer, L6: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, Sequential<L3, Sequential<L4, Sequential<L5, L6>>>>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input, L4.Output == L5.Input, L5.Output == L6.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar, L3.TangentVector.VectorSpaceScalar == L4.TangentVector.VectorSpaceScalar, L4.TangentVector.VectorSpaceScalar == L5.TangentVector.VectorSpaceScalar, L5.TangentVector.VectorSpaceScalar == L6.TangentVector.VectorSpaceScalar
 • เลเยอร์ที่เรียงกันเป็น 7 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential7<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer, L6: Layer, L7: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, Sequential<L3, Sequential<L4, Sequential<L5, Sequential<L6, L7>>>>>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input, L4.Output == L5.Input, L5.Output == L6.Input, L6.Output == L7.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar, L3.TangentVector.VectorSpaceScalar == L4.TangentVector.VectorSpaceScalar, L4.TangentVector.VectorSpaceScalar == L5.TangentVector.VectorSpaceScalar, L5.TangentVector.VectorSpaceScalar == L6.TangentVector.VectorSpaceScalar, L6.TangentVector.VectorSpaceScalar == L7.TangentVector.VectorSpaceScalar
 • เลเยอร์ที่เรียงกันเป็น 8 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential8<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer, L6: Layer, L7: Layer, L8: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, Sequential<L3, Sequential<L4, Sequential<L5, Sequential<L6, Sequential<L7, L8>>>>>>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input, L4.Output == L5.Input, L5.Output == L6.Input, L6.Output == L7.Input, L7.Output == L8.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar, L3.TangentVector.VectorSpaceScalar == L4.TangentVector.VectorSpaceScalar, L4.TangentVector.VectorSpaceScalar == L5.TangentVector.VectorSpaceScalar, L5.TangentVector.VectorSpaceScalar == L6.TangentVector.VectorSpaceScalar, L6.TangentVector.VectorSpaceScalar == L7.TangentVector.VectorSpaceScalar, L7.TangentVector.VectorSpaceScalar == L8.TangentVector.VectorSpaceScalar
 • เลเยอร์ที่เรียงตามลำดับ 9 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential9<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer, L6: Layer, L7: Layer, L8: Layer, L9: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, Sequential<L3, Sequential<L4, Sequential<L5, Sequential<L6, Sequential<L7, Sequential<L8, L9>>>>>>>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input, L4.Output == L5.Input, L5.Output == L6.Input, L6.Output == L7.Input, L7.Output == L8.Input, L8.Output == L9.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar, L3.TangentVector.VectorSpaceScalar == L4.TangentVector.VectorSpaceScalar, L4.TangentVector.VectorSpaceScalar == L5.TangentVector.VectorSpaceScalar, L5.TangentVector.VectorSpaceScalar == L6.TangentVector.VectorSpaceScalar, L6.TangentVector.VectorSpaceScalar == L7.TangentVector.VectorSpaceScalar, L7.TangentVector.VectorSpaceScalar == L8.TangentVector.VectorSpaceScalar, L8.TangentVector.VectorSpaceScalar == L9.TangentVector.VectorSpaceScalar
 • เลเยอร์ที่เรียงกันเป็น 10 ชั้น

  ประกาศ

  public typealias Sequential10<L1: Module, L2: Layer, L3: Layer, L4: Layer, L5: Layer, L6: Layer, L7: Layer, L8: Layer, L9: Layer, L10: Layer> = Sequential<L1, Sequential<L2, Sequential<L3, Sequential<L4, Sequential<L5, Sequential<L6, Sequential<L7, Sequential<L8, Sequential<L9, L10>>>>>>>>>
   where L1.Output == L2.Input, L2.Output == L3.Input, L3.Output == L4.Input, L4.Output == L5.Input, L5.Output == L6.Input, L6.Output == L7.Input, L7.Output == L8.Input, L8.Output == L9.Input, L9.Output == L10.Input,
      L1.TangentVector.VectorSpaceScalar == L2.TangentVector.VectorSpaceScalar, L2.TangentVector.VectorSpaceScalar == L3.TangentVector.VectorSpaceScalar, L3.TangentVector.VectorSpaceScalar == L4.TangentVector.VectorSpaceScalar, L4.TangentVector.VectorSpaceScalar == L5.TangentVector.VectorSpaceScalar, L5.TangentVector.VectorSpaceScalar == L6.TangentVector.VectorSpaceScalar, L6.TangentVector.VectorSpaceScalar == L7.TangentVector.VectorSpaceScalar, L7.TangentVector.VectorSpaceScalar == L8.TangentVector.VectorSpaceScalar, L8.TangentVector.VectorSpaceScalar == L9.TangentVector.VectorSpaceScalar, L9.TangentVector.VectorSpaceScalar == L10.TangentVector.VectorSpaceScalar