جریان تنسور:: خدمت:: ServableStateMonitor

#include <servable_state_monitor.h>

ابزاری که به یک EventBus<ServableState> گوش می دهد و وضعیت هر سرویس پذیر ذکر شده در اتوبوس را پیگیری می کند.

خلاصه

مورد استفاده در نظر گرفته است که برای ردیابی ایالت های servables در یک مدیر .

یک رابط برای پرس و جو از حالت های قابل سرویس ارائه می دهد. ممکن است به عنوان پایه ای برای داشبوردها و همچنین برای آزمایش یک مدیر مفید باشد.

مهم: شما باید این مانیتور قبل از تنظیم برای رویدادی که در اتوبوس رویداد منتشر می شود، به عنوان مثال دادن اتوبوس رویداد به ایجاد مدیریت .

سازندگان و تخریب کنندگان

ServableStateMonitor (EventBus< ServableState > *bus, const Options & options)
~ServableStateMonitor ()

انواع عمومی

BoundedLog استفاده كردن
std::deque< ServableStateAndTime >
NotifyFn استفاده كردن
std::function< void(const ServableState &)>
ServableMap استفاده كردن
std::map< ServableName, VersionMap >
ServableName استفاده كردن
string
ServableSet استفاده كردن
std::set< ServableName >
ServableStateNotifierFn استفاده كردن
std::function< void(bool reached_goal_state, const std::map< ServableId, ServableState::ManagerState > &states_reached)>
زمانی که همه سرویس‌ها به "goal_state" رسیدند، اطلاع می‌دهد.
Version استفاده كردن
int64
VersionMap استفاده كردن
std::map< Version, ServableStateAndTime, std::greater< Version >>

توابع عمومی

ForgetUnloadedServableStates ()
void
تمام نسخه‌های قابل استفاده را از ServableMap که حالت‌های آن‌ها به kEnd منتقل شده‌اند، حذف می‌کند.
GetAllServableStates ()
ServableMap
وضعیت فعلی همه نسخه‌های ردیابی شده همه سرویس‌پذیرها را برمی‌گرداند.
GetAvailableServableStates ()
ServableSet
GetBoundedLog ()
BoundedLog
گزارش محدود فعلی رویدادهای حالت قابل سرویس دهی شده را برمی گرداند.
GetLiveServableStates ()
ServableMap
وضعیت فعلی همه نسخه‌های همه سرویس‌پذیرهایی را که به وضعیت ServableState::ManagerState::kEnd منتقل نشده‌اند، برمی‌گرداند.
GetState (const ServableId & servable_id)
optional< ServableState >
وضعیت فعلی یک سرویس پذیر را برمی گرداند، یا اگر آن قابل خدمت ردیابی نمی شود، آن را خالی می کند.
GetStateAndTime (const ServableId & servable_id)
optional< ServableStateAndTime >
وضعیت و زمان فعلی یک سرویس پذیر را برمی گرداند، یا اگر آن قابل خدمت ردیابی نمی شود، آن را خالی می کند.
GetVersionStates (const string & servable_name)
VersionMap
وضعیت فعلی همه نسخه‌های ردیابی شده قابل ارائه داده شده را، در صورت وجود، برمی‌گرداند.
Notify (const NotifyFn & notify_fn)
void
NotifyWhenServablesReachState (const std::vector< ServableRequest > & servables, ServableState::ManagerState goal_state, const ServableStateNotifierFn & notifier_fn)
void
WaitUntilServablesReachState (const std::vector< ServableRequest > & servables, ServableState::ManagerState goal_state, std::map< ServableId, ServableState::ManagerState > *states_reached) TF_MUST_USE_RESULT
bool
مشابه NotifyWhenServablesReachState(...)، اما به جای اعلان، منتظر می مانیم تا به 'goal_state' یا kEnd برسد.

سازه ها

tensorflow :: خدمت :: ServableStateMonitor :: گزینه
tensorflow :: خدمت :: ServableStateMonitor :: ServableStateAndTime

انواع عمومی

BoundedLog

std::deque< ServableStateAndTime > BoundedLog

NotifyFn

std::function< void(const ServableState &)> NotifyFn

ServableMap

std::map< ServableName, VersionMap > ServableMap

ServableName

string ServableName

ServableSet

std::set< ServableName > ServableSet

ServableStateNotifierFn

std::function< void(bool reached_goal_state, const std::map< ServableId, ServableState::ManagerState > &states_reached)> ServableStateNotifierFn

زمانی که همه سرویس‌ها به "goal_state" رسیدند، اطلاع می‌دهد.

Servable ها را می توان به دو صورت مشخص کرد:

 1. به‌عنوان نسخه‌های خاصی از نام جریان قابل ارائه. در این مورد، بررسی می کنیم که آیا نسخه خاص به 'goal_state' یا kEnd رسیده است.
 2. به‌عنوان آخرین نسخه‌ها، در این صورت، هر نسخه برای نام جریان قابل ارائه با «goal_state» یا kEnd مطابقت داده می‌شود.

زمانی که هر دو شرط درست باشد، "notifier_fn" را صدا می کنیم -

 1. همه درخواست‌های خاص قابل ارائه یا به 'goal_state' یا kEnd رسیده‌اند.
 2. همه آخرین درخواست‌های قابل ارائه به "goal_state" یا kEnd رسیده‌اند. 'notifier_fn' فقط یک بار و نه به طور مکرر فراخوانی می شود.

اگر همه سرویس‌دهی‌های خاص به «goal_state» رسیده باشند، آرگومان 'Reached_goal_state' به عنوان درست تنظیم می‌شود. بنابراین تماس گیرندگان باید تأیید کنند که "reached_goal_state" در "notifier_fn" درست است.

آرگومان "states_reached" با شناسه سرویس پذیر و وضعیتی که به آن رسیده است پر می شود. اگر "حالت_به_ساخت" درست باشد، حالت "goal_state" خواهد بود، در غیر این صورت دارای یک یا چند سرویس پذیر در حالت kEnd خواهد بود. برای آخرین درخواست‌های قابل ارائه، شناسه قابل ارائه، شناسه قابل ارائه در جریانی است که به وضعیت رسیده است.

نسخه

int64 Version

نسخه نقشه

std::map< Version, ServableStateAndTime, std::greater< Version >> VersionMap

توابع عمومی

ForgetUnloadedServableStates

void ForgetUnloadedServableStates()

تمام نسخه‌های قابل استفاده را از ServableMap که حالت‌های آن‌ها به kEnd منتقل شده‌اند، حذف می‌کند.

GetAllServableStates

ServableMap GetAllServableStates()

وضعیت فعلی همه نسخه‌های ردیابی شده همه سرویس‌پذیرها را برمی‌گرداند.

GetAvailableServableStates

ServableSet GetAvailableServableStates()

GetBoundedLog

BoundedLog GetBoundedLog()

گزارش محدود فعلی رویدادهای حالت قابل سرویس دهی شده را برمی گرداند.

GetLiveServableStates

ServableMap GetLiveServableStates()

وضعیت فعلی همه نسخه‌های همه سرویس‌پذیرهایی را که به وضعیت ServableState::ManagerState::kEnd منتقل نشده‌اند، برمی‌گرداند.

GetState

optional< ServableState > GetState(
 const ServableId & servable_id
)

وضعیت فعلی یک سرویس پذیر را برمی گرداند، یا اگر آن قابل خدمت ردیابی نمی شود، آن را خالی می کند.

GetStateAndTime

optional< ServableStateAndTime > GetStateAndTime(
 const ServableId & servable_id
)

وضعیت و زمان فعلی یک سرویس پذیر را برمی گرداند، یا اگر آن قابل خدمت ردیابی نمی شود، آن را خالی می کند.

GetVersionStates

VersionMap GetVersionStates(
 const string & servable_name
)

وضعیت فعلی همه نسخه‌های ردیابی شده قابل ارائه داده شده را، در صورت وجود، برمی‌گرداند.

اعلام کردن

void Notify(
 const NotifyFn & notify_fn
)

NotifyWhenServablesReachState

void NotifyWhenServablesReachState(
 const std::vector< ServableRequest > & servables,
 ServableState::ManagerState goal_state,
 const ServableStateNotifierFn & notifier_fn
)

ServableStateMonitor

 ServableStateMonitor(
 EventBus< ServableState > *bus,
 const Options & options
)

WaitUntilServablesReachState

bool WaitUntilServablesReachState(
 const std::vector< ServableRequest > & servables,
 ServableState::ManagerState goal_state,
 std::map< ServableId, ServableState::ManagerState > *states_reached
) TF_MUST_USE_RESULT

مشابه NotifyWhenServablesReachState(...)، اما به جای اعلان، منتظر می مانیم تا به 'goal_state' یا kEnd برسد.

برای درک مقدار بازگشتی و پارامتر بازگشتی 'states_reached'، لطفاً مستندات را در NotifyWhenServablesReachState (...) بخوانید.

~ServableStateMonitor

virtual ~ServableStateMonitor()