การวิเคราะห์แบบจำลองโดยใช้ TFX Pipeline และ TensorFlow Model Analysis

ในบทช่วยสอนที่ใช้โน้ตบุ๊กนี้ เราจะสร้างและเรียกใช้ไปป์ไลน์ TFX ซึ่งสร้างแบบจำลองการจัดประเภทอย่างง่าย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานในหลาย ๆ รัน โน๊ตบุ๊คนี้จะขึ้นอยู่กับท่อ TFX ที่เราสร้างขึ้นใน ง่าย TFX ท่อส่งกวดวิชา หากคุณยังไม่ได้อ่านบทช่วยสอนนั้น คุณควรอ่านก่อนดำเนินการกับสมุดบันทึกนี้

เมื่อคุณปรับแต่งโมเดลหรือฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูลใหม่ คุณต้องตรวจสอบว่าโมเดลของคุณมีการปรับปรุงหรือแย่ลง การตรวจสอบเมตริกระดับบนสุด เช่น ความแม่นยำอาจไม่เพียงพอ แบบจำลองที่ผ่านการฝึกอบรมทุกแบบควรได้รับการประเมินก่อนที่จะส่งไปยังการผลิต

เราจะเพิ่ม Evaluator ส่วนประกอบท่อที่สร้างขึ้นในการกวดวิชาก่อนหน้านี้ คอมโพเนนต์ของ Evaluator จะทำการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับโมเดลของคุณ และเปรียบเทียบโมเดลใหม่กับข้อมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาว่า "ดีเพียงพอ" จะดำเนินการโดยใช้ TensorFlow รุ่นวิเคราะห์ ห้องสมุด

โปรดดู เข้าใจ TFX วางท่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ใน TFX

ติดตั้ง

ขั้นตอนการตั้งค่าจะเหมือนกับบทช่วยสอนก่อนหน้า

ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งแพ็คเกจ TFX Python และดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่เราจะใช้สำหรับโมเดลของเรา

อัพเกรด Pip

เพื่อหลีกเลี่ยงการอัพเกรด Pip ในระบบเมื่อรันในเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าเรากำลังทำงานใน Colab แน่นอนว่าระบบในพื้นที่สามารถอัพเกรดแยกกันได้

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

ติดตั้ง TFX

pip install -U tfx

คุณรีสตาร์ทรันไทม์หรือไม่

หากคุณกำลังใช้ Google Colab ในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้เซลล์ด้านบน คุณต้องรีสตาร์ทรันไทม์โดยคลิกที่ปุ่ม "RESTART RUNTIME" ด้านบน หรือใช้เมนู "Runtime > Restart runtime ..." นี่เป็นเพราะวิธีที่ Colab โหลดแพ็คเกจ

ตรวจสอบเวอร์ชัน TensorFlow และ TFX

import tensorflow as tf
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
from tfx import v1 as tfx
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.6.2
TFX version: 1.4.0

ตั้งค่าตัวแปร

มีตัวแปรบางตัวที่ใช้กำหนดไปป์ไลน์ คุณสามารถปรับแต่งตัวแปรเหล่านี้ได้ตามต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เอาต์พุตทั้งหมดจากไปป์ไลน์จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ไดเร็กทอรีปัจจุบัน

import os

PIPELINE_NAME = "penguin-tfma"

# Output directory to store artifacts generated from the pipeline.
PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', PIPELINE_NAME)
# Path to a SQLite DB file to use as an MLMD storage.
METADATA_PATH = os.path.join('metadata', PIPELINE_NAME, 'metadata.db')
# Output directory where created models from the pipeline will be exported.
SERVING_MODEL_DIR = os.path.join('serving_model', PIPELINE_NAME)

from absl import logging
logging.set_verbosity(logging.INFO) # Set default logging level.

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

เราจะใช้เหมือนกัน ชุดพาลเมอร์เพนกวิน

มีคุณลักษณะที่เป็นตัวเลขสี่ชุดในชุดข้อมูลนี้ซึ่งถูกทำให้เป็นมาตรฐานแล้วให้มีช่วง [0,1] เราจะสร้างรูปแบบการจัดชั้นที่คาดการณ์ species ของนกเพนกวิน

เนื่องจาก TFX ExampleGen อ่านอินพุตจากไดเร็กทอรี เราจึงต้องสร้างไดเร็กทอรีและคัดลอกชุดข้อมูลไปยังไดเร็กทอรี

import urllib.request
import tempfile

DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data') # Create a temporary directory.
_data_url = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/penguin/data/labelled/penguins_processed.csv'
_data_filepath = os.path.join(DATA_ROOT, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(_data_url, _data_filepath)
('/tmp/tfx-datal5lxy_yw/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7fa18a9da150>)

สร้างไปป์ไลน์

เราจะเพิ่ม Evaluator ส่วนประกอบท่อที่เราสร้างขึ้นใน ง่าย TFX ท่อส่งกวดวิชา

องค์ประกอบ Evaluator ต้องป้อนข้อมูลจาก ExampleGen องค์ประกอบและรูปแบบจากการเป็น Trainer องค์ประกอบและ tfma.EvalConfig วัตถุ เราสามารถจัดหาแบบจำลองพื้นฐานที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดกับแบบจำลองที่ได้รับการฝึกอบรมใหม่

ประเมินสร้างสองชนิดของสิ่งประดิษฐ์ออก ModelEvaluation และ ModelBlessing ModelEvaluation ประกอบด้วยผลการประเมินโดยละเอียดซึ่งสามารถตรวจสอบและแสดงภาพเพิ่มเติมด้วยไลบรารี TFMA ModelBlessing มีผลบูลีนไม่ว่าโมเดลจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และสามารถนำมาใช้ในส่วนประกอบในภายหลัง เช่น Pusher เป็นสัญญาณได้หรือไม่

เขียนโค้ดฝึกโมเดล

เราจะใช้รหัสรุ่นเช่นเดียวกับใน ง่าย TFX ท่อส่งกวดวิชา

_trainer_module_file = 'penguin_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}

# Copied from https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials/tfx/penguin_simple

from typing import List
from absl import logging
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from tfx.components.trainer.executor import TrainerFnArgs
from tfx.components.trainer.fn_args_utils import DataAccessor
from tfx_bsl.tfxio import dataset_options
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2

_FEATURE_KEYS = [
  'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g'
]
_LABEL_KEY = 'species'

_TRAIN_BATCH_SIZE = 20
_EVAL_BATCH_SIZE = 10

# Since we're not generating or creating a schema, we will instead create
# a feature spec. Since there are a fairly small number of features this is
# manageable for this dataset.
_FEATURE_SPEC = {
  **{
    feature: tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32)
      for feature in _FEATURE_KEYS
    },
  _LABEL_KEY: tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.int64)
}


def _input_fn(file_pattern: List[str],
       data_accessor: DataAccessor,
       schema: schema_pb2.Schema,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  schema: schema of the input data.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 return data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   dataset_options.TensorFlowDatasetOptions(
     batch_size=batch_size, label_key=_LABEL_KEY),
   schema=schema).repeat()


def _build_keras_model() -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying penguin data.

 Returns:
  A Keras Model.
 """
 # The model below is built with Functional API, please refer to
 # https://www.tensorflow.org/guide/keras/overview for all API options.
 inputs = [keras.layers.Input(shape=(1,), name=f) for f in _FEATURE_KEYS]
 d = keras.layers.concatenate(inputs)
 for _ in range(2):
  d = keras.layers.Dense(8, activation='relu')(d)
 outputs = keras.layers.Dense(3)(d)

 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2),
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: TrainerFnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """

 # This schema is usually either an output of SchemaGen or a manually-curated
 # version provided by pipeline author. A schema can also derived from TFT
 # graph if a Transform component is used. In the case when either is missing,
 # `schema_from_feature_spec` could be used to generate schema from very simple
 # feature_spec, but the schema returned would be very primitive.
 schema = schema_utils.schema_from_feature_spec(_FEATURE_SPEC)

 train_dataset = _input_fn(
   fn_args.train_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_TRAIN_BATCH_SIZE)
 eval_dataset = _input_fn(
   fn_args.eval_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_EVAL_BATCH_SIZE)

 model = _build_keras_model()
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps)

 # The result of the training should be saved in `fn_args.serving_model_dir`
 # directory.
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf')
Writing penguin_trainer.py

เขียนนิยามไปป์ไลน์

เราจะกำหนดฟังก์ชันเพื่อสร้างไปป์ไลน์ TFX นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบ Evaluator เรากล่าวถึงข้างต้นเราจะเพิ่มหนึ่งโหนดเรียกว่า Resolver ในการตรวจสอบโมเดลใหม่กำลังดีกว่าโมเดลก่อนหน้า เราต้องเปรียบเทียบกับโมเดลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ เรียกว่า baseline ML เมตาดาต้า (MLMD) ติดตามสิ่งประดิษฐ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดของท่อและ Resolver สามารถค้นหาสิ่งที่เป็นความสุขรูปแบบใหม่ล่าสุด - รูปแบบที่ผ่านการประเมินผลประสบความสำเร็จ - จาก MLMD ใช้ระดับกลยุทธ์ที่เรียกว่า LatestBlessedModelStrategy

import tensorflow_model_analysis as tfma

def _create_pipeline(pipeline_name: str, pipeline_root: str, data_root: str,
           module_file: str, serving_model_dir: str,
           metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Creates a three component penguin pipeline with TFX."""
 # Brings data into the pipeline.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # Uses user-provided Python function that trains a model.
 trainer = tfx.components.Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=100),
   eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5))

 # NEW: Get the latest blessed model for Evaluator.
 model_resolver = tfx.dsl.Resolver(
   strategy_class=tfx.dsl.experimental.LatestBlessedModelStrategy,
   model=tfx.dsl.Channel(type=tfx.types.standard_artifacts.Model),
   model_blessing=tfx.dsl.Channel(
     type=tfx.types.standard_artifacts.ModelBlessing)).with_id(
       'latest_blessed_model_resolver')

 # NEW: Uses TFMA to compute evaluation statistics over features of a model and
 #  perform quality validation of a candidate model (compared to a baseline).

 eval_config = tfma.EvalConfig(
   model_specs=[tfma.ModelSpec(label_key='species')],
   slicing_specs=[
     # An empty slice spec means the overall slice, i.e. the whole dataset.
     tfma.SlicingSpec(),
     # Calculate metrics for each penguin species.
     tfma.SlicingSpec(feature_keys=['species']),
     ],
   metrics_specs=[
     tfma.MetricsSpec(per_slice_thresholds={
       'sparse_categorical_accuracy':
         tfma.PerSliceMetricThresholds(thresholds=[
           tfma.PerSliceMetricThreshold(
             slicing_specs=[tfma.SlicingSpec()],
             threshold=tfma.MetricThreshold(
               value_threshold=tfma.GenericValueThreshold(
                  lower_bound={'value': 0.6}),
               # Change threshold will be ignored if there is no
               # baseline model resolved from MLMD (first run).
               change_threshold=tfma.GenericChangeThreshold(
                 direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER,
                 absolute={'value': -1e-10}))
            )]),
     })],
   )
 evaluator = tfx.components.Evaluator(
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   model=trainer.outputs['model'],
   baseline_model=model_resolver.outputs['model'],
   eval_config=eval_config)

 # Checks whether the model passed the validation steps and pushes the model
 # to a file destination if check passed.
 pusher = tfx.components.Pusher(
   model=trainer.outputs['model'],
   model_blessing=evaluator.outputs['blessing'], # Pass an evaluation result.
   push_destination=tfx.proto.PushDestination(
     filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
       base_directory=serving_model_dir)))

 components = [
   example_gen,
   trainer,

   # Following two components were added to the pipeline.
   model_resolver,
   evaluator,

   pusher,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้ไป Evaluator ผ่าน eval_config :

 • เมตริกเพิ่มเติมเพื่อกำหนดค่า (หากต้องการเมตริกมากกว่าที่กำหนดไว้ในโมเดล)
 • ชิ้นที่จะกำหนดค่า
 • เกณฑ์การตรวจสอบแบบจำลองเพื่อตรวจสอบว่ามีการรวมการตรวจสอบหรือไม่

เพราะ SparseCategoricalAccuracy ถูกรวมอยู่ใน model.compile() โทรก็จะถูกรวมอยู่ในการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงไม่เพิ่มตัวชี้วัดใดๆ เพิ่มเติมที่นี่ SparseCategoricalAccuracy จะใช้ในการตัดสินใจว่ารูปแบบเป็นที่ดีพอมากเกินไป

เราคำนวณเมตริกสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดและสำหรับเพนกวินแต่ละสายพันธุ์ SlicingSpec ระบุวิธีการที่เรารวมตัวชี้วัดที่ประกาศ

เกณฑ์สองประการที่โมเดลใหม่ควรผ่าน เกณฑ์หนึ่งคือเกณฑ์สัมบูรณ์ที่ 0.6 และเกณฑ์อื่นคือเกณฑ์สัมพัทธ์ที่ควรสูงกว่าโมเดลพื้นฐาน เมื่อคุณเรียกใช้ท่อสำหรับครั้งแรกที่ change_threshold จะถูกละเว้นและมีเพียง value_threshold จะถูกตรวจสอบ ถ้าคุณเรียกใช้ท่อมากกว่าหนึ่งครั้งที่ Resolver จะหารูปแบบจากการทำงานที่ผ่านมาและมันจะถูกนำมาใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบ

ดู Evaluator คู่มือส่วนประกอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เรียกใช้ไปป์ไลน์

เราจะใช้ LocalDagRunner เป็นในการกวดวิชาก่อนหน้านี้

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_pipeline(
   pipeline_name=PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   module_file=_trainer_module_file,
   serving_model_dir=SERVING_MODEL_DIR,
   metadata_path=METADATA_PATH))
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_trainer.py' (including modules: ['penguin_trainer']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version 1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmpr3anh67s/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmp6s2sw4dj', '--dist-dir', '/tmp/tmp6jr76e54']
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_trainer'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Evaluator"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.evaluator.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Pusher"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.pusher.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Trainer"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor"
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-tfma/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-tfma/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datal5lxy_yw"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "Evaluator"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying penguin_trainer.py -> build/lib
installing to /tmp/tmp6s2sw4dj
running install
running install_lib
copying build/lib/penguin_trainer.py -> /tmp/tmp6s2sw4dj
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing tfx_user_code_Trainer.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Trainer.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Trainer.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmp6s2sw4dj/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmp6s2sw4dj/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmp6jr76e54/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmp6s2sw4dj' to it
adding 'penguin_trainer.py'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmp6s2sw4dj
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1205 10:34:23.723806 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:34:23.730262 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:34:23.736788 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:34:23.744907 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:34:23.758380 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution 1
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638700463,sum_checksum:1638700463"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'output_file_format': 5, 'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_data_format': 6, 'input_base': '/tmp/tfx-datal5lxy_yw', 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638700463,sum_checksum:1638700463'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfma/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfma/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:34:23.517028', tmp_dir='pipelines/penguin-tfma/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datal5lxy_yw"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "Evaluator"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfma"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:34:23.517028')
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-datal5lxy_yw/* to TFExample.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638700463,sum_checksum:1638700463"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component latest_blessed_model_resolver is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.dsl.components.common.resolver.Resolver"
 }
 id: "latest_blessed_model_resolver"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.latest_blessed_model_resolver"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "model_blessing"
  value {
   channels {
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ModelBlessing"
     }
    }
   }
  }
 }
 resolver_config {
  resolver_steps {
   class_path: "tfx.dsl.input_resolution.strategies.latest_blessed_model_strategy.LatestBlessedModelStrategy"
   config_json: "{}"
   input_keys: "model"
   input_keys: "model_blessing"
  }
 }
}
downstream_nodes: "Evaluator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:Running as an resolver node.
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
WARNING:absl:Artifact type Model is not found in MLMD.
WARNING:absl:Artifact type ModelBlessing is not found in MLMD.
I1205 10:34:24.899447 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component latest_blessed_model_resolver is finished.
INFO:absl:Component Trainer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "Evaluator"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:34:24.924589 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-tfma/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638700463,sum_checksum:1638700463"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638700464882
last_update_time_since_epoch: 1638700464882
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Trainer/model_run/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Trainer:model_run:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)], 'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Trainer:model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)]}), exec_properties={'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'custom_config': 'null', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfma/Trainer/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfma/Trainer/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:34:23.517028', tmp_dir='pipelines/penguin-tfma/Trainer/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "Evaluator"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfma"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:34:23.517028')
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'custom_config': 'null', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpc97ini82', 'pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl']
Processing ./pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-tfma/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+1e19049dced0ccb21e0af60dae1c6e0ef09b63d1ff0e370d7f699920c2735703
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:culmen_length_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_depth_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:flipper_length_mm (InputLayer) [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:body_mass_g (InputLayer)    [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 4)      0      culmen_length_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 culmen_depth_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 flipper_length_mm[0][0]     
INFO:absl:                                 body_mass_g[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 8)      40     concatenate[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 8)      72     dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 3)      27     dense_1[0][0]          
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 139
INFO:absl:Trainable params: 139
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
100/100 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.5273 - sparse_categorical_accuracy: 0.8175 - val_loss: 0.2412 - val_sparse_categorical_accuracy: 0.9600
2021-12-05 10:34:29.879208: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3/Format-Serving/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3/Format-Serving. ModelRun written to pipelines/penguin-tfma/Trainer/model_run/3
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Trainer/model_run/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Trainer:model_run:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)], 'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:34:30.399760 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:34:30.404250 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Trainer is finished.
INFO:absl:Component Evaluator is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.evaluator.component.Evaluator"
 }
 id: "Evaluator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.Evaluator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "baseline_model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "latest_blessed_model_resolver"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.latest_blessed_model_resolver"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "blessing"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelBlessing"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "evaluation"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelEvaluation"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "eval_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"metrics_specs\": [\n  {\n   \"per_slice_thresholds\": {\n    \"sparse_categorical_accuracy\": {\n     \"thresholds\": [\n      {\n       \"slicing_specs\": [\n        {}\n       ],\n       \"threshold\": {\n        \"change_threshold\": {\n         \"absolute\": -1e-10,\n         \"direction\": \"HIGHER_IS_BETTER\"\n        },\n        \"value_threshold\": {\n         \"lower_bound\": 0.6\n        }\n       }\n      }\n     ]\n    }\n   }\n  }\n ],\n \"model_specs\": [\n  {\n   \"label_key\": \"species\"\n  }\n ],\n \"slicing_specs\": [\n  {},\n  {\n   \"feature_keys\": [\n    \"species\"\n   ]\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "example_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "fairness_indicator_thresholds"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "Trainer"
upstream_nodes: "latest_blessed_model_resolver"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:34:30.428037 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 4
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=4, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-tfma/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638700463,sum_checksum:1638700463"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638700464882
last_update_time_since_epoch: 1638700464882
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)], 'model': [Artifact(artifact: id: 3
type_id: 19
uri: "pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638700470409
last_update_time_since_epoch: 1638700470409
, artifact_type: id: 19
name: "Model"
)], 'baseline_model': []}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'blessing': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Evaluator/blessing/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Evaluator:blessing:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelBlessing"
)], 'evaluation': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Evaluator/evaluation/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Evaluator:evaluation:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelEvaluation"
)]}), exec_properties={'example_splits': 'null', 'eval_config': '{\n "metrics_specs": [\n  {\n   "per_slice_thresholds": {\n    "sparse_categorical_accuracy": {\n     "thresholds": [\n      {\n       "slicing_specs": [\n        {}\n       ],\n       "threshold": {\n        "change_threshold": {\n         "absolute": -1e-10,\n         "direction": "HIGHER_IS_BETTER"\n        },\n        "value_threshold": {\n         "lower_bound": 0.6\n        }\n       }\n      }\n     ]\n    }\n   }\n  }\n ],\n "model_specs": [\n  {\n   "label_key": "species"\n  }\n ],\n "slicing_specs": [\n  {},\n  {\n   "feature_keys": [\n    "species"\n   ]\n  }\n ]\n}', 'fairness_indicator_thresholds': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfma/Evaluator/.system/executor_execution/4/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfma/Evaluator/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:34:23.517028', tmp_dir='pipelines/penguin-tfma/Evaluator/.system/executor_execution/4/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.evaluator.component.Evaluator"
 }
 id: "Evaluator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.Evaluator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "baseline_model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "latest_blessed_model_resolver"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.latest_blessed_model_resolver"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "blessing"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelBlessing"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "evaluation"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelEvaluation"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "eval_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"metrics_specs\": [\n  {\n   \"per_slice_thresholds\": {\n    \"sparse_categorical_accuracy\": {\n     \"thresholds\": [\n      {\n       \"slicing_specs\": [\n        {}\n       ],\n       \"threshold\": {\n        \"change_threshold\": {\n         \"absolute\": -1e-10,\n         \"direction\": \"HIGHER_IS_BETTER\"\n        },\n        \"value_threshold\": {\n         \"lower_bound\": 0.6\n        }\n       }\n      }\n     ]\n    }\n   }\n  }\n ],\n \"model_specs\": [\n  {\n   \"label_key\": \"species\"\n  }\n ],\n \"slicing_specs\": [\n  {},\n  {\n   \"feature_keys\": [\n    \"species\"\n   ]\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "example_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "fairness_indicator_thresholds"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "Trainer"
upstream_nodes: "latest_blessed_model_resolver"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfma"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:34:23.517028')
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'example_splits': 'null', 'eval_config': '{\n "metrics_specs": [\n  {\n   "per_slice_thresholds": {\n    "sparse_categorical_accuracy": {\n     "thresholds": [\n      {\n       "slicing_specs": [\n        {}\n       ],\n       "threshold": {\n        "change_threshold": {\n         "absolute": -1e-10,\n         "direction": "HIGHER_IS_BETTER"\n        },\n        "value_threshold": {\n         "lower_bound": 0.6\n        }\n       }\n      }\n     ]\n    }\n   }\n  }\n ],\n "model_specs": [\n  {\n   "label_key": "species"\n  }\n ],\n "slicing_specs": [\n  {},\n  {\n   "feature_keys": [\n    "species"\n   ]\n  }\n ]\n}', 'fairness_indicator_thresholds': 'null'} 'custom_eval_shared_model'
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "species"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "species"
}
metrics_specs {
 per_slice_thresholds {
  key: "sparse_categorical_accuracy"
  value {
   thresholds {
    slicing_specs {
    }
    threshold {
     value_threshold {
      lower_bound {
       value: 0.6
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

INFO:absl:Using pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3/Format-Serving as model.
INFO:absl:The 'example_splits' parameter is not set, using 'eval' split.
INFO:absl:Evaluating model.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'example_splits': 'null', 'eval_config': '{\n "metrics_specs": [\n  {\n   "per_slice_thresholds": {\n    "sparse_categorical_accuracy": {\n     "thresholds": [\n      {\n       "slicing_specs": [\n        {}\n       ],\n       "threshold": {\n        "change_threshold": {\n         "absolute": -1e-10,\n         "direction": "HIGHER_IS_BETTER"\n        },\n        "value_threshold": {\n         "lower_bound": 0.6\n        }\n       }\n      }\n     ]\n    }\n   }\n  }\n ],\n "model_specs": [\n  {\n   "label_key": "species"\n  }\n ],\n "slicing_specs": [\n  {},\n  {\n   "feature_keys": [\n    "species"\n   ]\n  }\n ]\n}', 'fairness_indicator_thresholds': 'null'} 'custom_extractors'
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "species"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "species"
}
metrics_specs {
 model_names: ""
 per_slice_thresholds {
  key: "sparse_categorical_accuracy"
  value {
   thresholds {
    slicing_specs {
    }
    threshold {
     value_threshold {
      lower_bound {
       value: 0.6
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "species"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "species"
}
metrics_specs {
 model_names: ""
 per_slice_thresholds {
  key: "sparse_categorical_accuracy"
  value {
   thresholds {
    slicing_specs {
    }
    threshold {
     value_threshold {
      lower_bound {
       value: 0.6
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "species"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "species"
}
metrics_specs {
 model_names: ""
 per_slice_thresholds {
  key: "sparse_categorical_accuracy"
  value {
   thresholds {
    slicing_specs {
    }
    threshold {
     value_threshold {
      lower_bound {
       value: 0.6
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:Evaluation complete. Results written to pipelines/penguin-tfma/Evaluator/evaluation/4.
INFO:absl:Checking validation results.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:114: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:114: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
INFO:absl:Blessing result True written to pipelines/penguin-tfma/Evaluator/blessing/4.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 4 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'blessing': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Evaluator/blessing/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Evaluator:blessing:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelBlessing"
)], 'evaluation': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Evaluator/evaluation/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Evaluator:evaluation:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelEvaluation"
)]}) for execution 4
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:34:35.040588 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 10:34:35.045548 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Evaluator is finished.
INFO:absl:Component Pusher is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "model_blessing"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Evaluator"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.Evaluator"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ModelBlessing"
     }
    }
    output_key: "blessing"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-tfma\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Evaluator"
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:34:35.068168 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 5
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=5, input_dict={'model': [Artifact(artifact: id: 3
type_id: 19
uri: "pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638700470409
last_update_time_since_epoch: 1638700470409
, artifact_type: id: 19
name: "Model"
)], 'model_blessing': [Artifact(artifact: id: 4
type_id: 21
uri: "pipelines/penguin-tfma/Evaluator/blessing/4"
custom_properties {
 key: "blessed"
 value {
  int_value: 1
 }
}
custom_properties {
 key: "current_model"
 value {
  string_value: "pipelines/penguin-tfma/Trainer/model/3"
 }
}
custom_properties {
 key: "current_model_id"
 value {
  int_value: 3
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Evaluator:blessing:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638700475049
last_update_time_since_epoch: 1638700475049
, artifact_type: id: 21
name: "ModelBlessing"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Pusher/pushed_model/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}), exec_properties={'custom_config': 'null', 'push_destination': '{\n "filesystem": {\n  "base_directory": "serving_model/penguin-tfma"\n }\n}'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfma/Pusher/.system/executor_execution/5/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfma/Pusher/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T10:34:23.517028', tmp_dir='pipelines/penguin-tfma/Pusher/.system/executor_execution/5/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfma.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "model_blessing"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Evaluator"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T10:34:23.517028"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfma.Evaluator"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ModelBlessing"
     }
    }
    output_key: "blessing"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-tfma\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Evaluator"
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfma"
, pipeline_run_id='2021-12-05T10:34:23.517028')
INFO:absl:Model version: 1638700475
INFO:absl:Model written to serving path serving_model/penguin-tfma/1638700475.
INFO:absl:Model pushed to pipelines/penguin-tfma/Pusher/pushed_model/5.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 5 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfma/Pusher/pushed_model/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfma:2021-12-05T10:34:23.517028:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}) for execution 5
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 10:34:35.098553 28099 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Pusher is finished.

เมื่อไปป์ไลน์เสร็จสิ้น คุณควรจะเห็นสิ่งต่อไปนี้:

INFO:absl:Blessing result True written to pipelines/penguin-tfma/Evaluator/blessing/4.

หรือคุณยังสามารถตรวจสอบไดเร็กทอรีเอาต์พุตที่จัดเก็บสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง หากคุณเข้าชม pipelines/penguin-tfma/Evaluator/blessing/ มี broswer ไฟล์ที่คุณสามารถดูไฟล์ที่มีชื่อ BLESSED หรือ NOT_BLESSED ตามผลการประเมินผล

หากผลการให้ศีลให้พรเป็น False , Pusher จะปฏิเสธที่จะผลักดันรูปแบบไปยัง serving_model_dir เพราะรูปแบบที่ไม่ดีพอที่จะนำมาใช้ในการผลิต

คุณสามารถเรียกใช้ไปป์ไลน์อีกครั้งโดยใช้การกำหนดค่าการประเมินที่แตกต่างกัน แม้ว่าคุณจะเรียกใช้ท่อที่มีการตั้งค่าเดียวกันแน่นอนและชุดรูปแบบการฝึกอบรมอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการสุ่มโดยธรรมชาติของการฝึกอบรมรุ่นที่สามารถนำไปสู่การ NOT_BLESSED รุ่น

ตรวจสอบผลลัพธ์ของไปป์ไลน์

คุณสามารถใช้ TFMA เพื่อตรวจสอบและแสดงผลการประเมินในสิ่งประดิษฐ์ ModelEvaluation

รับผลการวิเคราะห์จากสิ่งประดิษฐ์เอาต์พุต

คุณสามารถใช้ MLMD API เพื่อค้นหาเอาต์พุตเหล่านี้โดยทางโปรแกรม ขั้นแรก เราจะกำหนดฟังก์ชันยูทิลิตี้บางอย่างเพื่อค้นหาสิ่งประดิษฐ์เอาท์พุตที่เพิ่งสร้างขึ้น

from ml_metadata.proto import metadata_store_pb2
# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.portable.mlmd import execution_lib

# TODO(b/171447278): Move these functions into the TFX library.

def get_latest_artifacts(metadata, pipeline_name, component_id):
 """Output artifacts of the latest run of the component."""
 context = metadata.store.get_context_by_type_and_name(
   'node', f'{pipeline_name}.{component_id}')
 executions = metadata.store.get_executions_by_context(context.id)
 latest_execution = max(executions,
             key=lambda e:e.last_update_time_since_epoch)
 return execution_lib.get_artifacts_dict(metadata, latest_execution.id,
                     [metadata_store_pb2.Event.OUTPUT])

เราสามารถหาการดำเนินการล่าสุดของการ Evaluator องค์ประกอบและได้รับสิ่งประดิษฐ์การส่งออกของมัน

# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.metadata import Metadata
from tfx.types import standard_component_specs

metadata_connection_config = tfx.orchestration.metadata.sqlite_metadata_connection_config(
  METADATA_PATH)

with Metadata(metadata_connection_config) as metadata_handler:
 # Find output artifacts from MLMD.
 evaluator_output = get_latest_artifacts(metadata_handler, PIPELINE_NAME,
                     'Evaluator')
 eval_artifact = evaluator_output[standard_component_specs.EVALUATION_KEY][0]
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Evaluator เสมอกลับหนึ่งสิ่งประดิษฐ์การประเมินผลและเราสามารถเห็นภาพการใช้ห้องสมุด TensorFlow รูปแบบการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น โค้ดต่อไปนี้จะแสดงเมตริกความแม่นยำสำหรับเพนกวินแต่ละสายพันธุ์

import tensorflow_model_analysis as tfma

eval_result = tfma.load_eval_result(eval_artifact.uri)
tfma.view.render_slicing_metrics(eval_result, slicing_column='species')
SlicingMetricsViewer(config={'weightedExamplesColumn': 'example_count'}, data=[{'slice': 'species:0', 'metrics…

หากคุณเลือก 'sparse_categorical_accuracy ใน Show รายการแบบหล่นลงคุณจะเห็นค่าความถูกต้องต่อสายพันธุ์ คุณอาจต้องการเพิ่มชิ้นและตรวจสอบว่าแบบจำลองของคุณดีสำหรับการกระจายทั้งหมดหรือไม่ และหากมีอคติที่เป็นไปได้

ขั้นตอนถัดไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบจำลองที่ TensorFlow รุ่นวิเคราะห์ห้องสมุดกวดวิชา

คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials

โปรดดู เข้าใจ TFX วางท่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ใน TFX