หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ข้อมูลอ้างอิง TFX API

TensorFlow ขยาย

การตรวจสอบข้อมูล

แปลง

การวิเคราะห์โมเดล

ให้บริการ

ML Metadata

TFX Basic Shared Libraries ( tfx_bsl )