کنترل عملیات جریان

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: سقط

هنگام فراخوانی، یک استثنا برای لغو فرآیند ایجاد کنید.

tensorflow:: ops:: ControlTrigger

هیچ کاری نمی کند.

tensorflow:: ops:: LoopCond

ورودی را به خروجی فوروارد می کند.

tensorflow:: ops:: ادغام

مقدار یک تانسور موجود را از inputs به output منتقل می کند.

tensorflow:: ops:: NextIteration

ورودی خود را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

tensorflow:: ops:: RefNextIteration

ورودی خود را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

tensorflow:: ops:: RefSelect

عنصر index inputs را به output منتقل می کند.

tensorflow:: ops:: RefSwitch

data تانسور ref را به درگاه خروجی که توسط pred تعیین می شود، ارسال می کند.

tensorflow:: ops:: سوئیچ

data به درگاه خروجی که توسط pred تعیین شده است، ارسال می کند.