از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

کنترل جریان جریان

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: لغو

یک استثنا را مطرح کنید تا وقتی تماس گرفته می شود ، فرآیند را لغو کنید.

tensorflow :: ops :: ControlTrigger

هیچ کاری نمی کند

tensorflow :: ops :: LoopCond

ورودی را به خروجی هدایت می کند.

tensorflow :: ops :: ادغام

مقدار یک تانسور موجود را از inputs به output .

tensorflow :: ops :: بعدی تکرار

ورودی آن را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

ورودی آن را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

tensorflow :: ops :: RefSelect

عنصر index inputs به output .

tensorflow :: ops :: RefSwitch

data های pred ref data به پورت خروجی که توسط pred تعیین شده است pred .

tensorflow :: ops :: سوئیچ

data به پورت خروجی هدایت می شود که توسط pred تعیین می شود