عملیات تجزیه

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: DecodeCSV

رکوردهای CSV را به تانسور تبدیل کنید.

tensorflow:: ops:: رمزگشایی فشرده

رشته ها را از حالت فشرده خارج کنید.

tensorflow:: ops:: DecodeJSONExample

رکوردهای نمونه کدگذاری شده با JSON را به رشته های بافر پروتکل باینری تبدیل کنید.

tensorflow:: ops:: DecodePaddedRaw

بایت های یک رشته را مجدداً به عنوان بردار اعداد تفسیر کنید.

tensorflow:: ops:: DecodeRaw

بایت های یک رشته را مجدداً به عنوان بردار اعداد تفسیر کنید.

tensorflow:: ops:: ParseExample

یک بردار مغز را تبدیل می کند. نمونه پروتوها (به عنوان رشته ها) به تانسورهای تایپ شده.

tensorflow:: ops:: ParseSequenceExample

یک بردار مغز را تبدیل می کند. SequenceExample پروتوها (به عنوان رشته ها) به تانسورهای تایپ شده.

tensorflow:: ops:: ParseSingleExample

یک پروتو tf.Example (به عنوان یک رشته) را به تانسورهای تایپ شده تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: ParseSingleSequenceExample

یک مغز اسکالر را تبدیل می کند. SequenceExample پروتو (به عنوان رشته) به تانسورهای تایپ شده.

tensorflow:: ops:: ParseTensor

یک پروتو tensorflow.TensorProto سریالی را به یک Tensor تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: SerializeTensor

یک Tensor را به یک Proto سریال TensorProto تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: StringToNumber

هر رشته در تانسور ورودی را به نوع عددی مشخص شده تبدیل می کند.