از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

تجزیه Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: DecodeCSV

سوابق CSV را به تنسور تبدیل کنید.

tensorflow :: ops :: رمزگشایی فشرده

رشته ها را از حالت فشرده خارج کنید.

tensorflow :: ops :: رمزگشایی JSONE مثال

رکوردهای نمونه کد شده با JSON را به رشته های بافر پروتکل باینری تبدیل کنید.

tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw

بایت های یک رشته را به عنوان بردار از اعداد دوباره تفسیر کنید.

tensorflow :: ops :: DecodeRaw

بایت های یک رشته را به عنوان بردار از اعداد دوباره تفسیر کنید.

tensorflow :: ops :: ParseExample

بردار مغز را تبدیل می کند. نمونه اولیه (به عنوان رشته) به سنسور تایپ شده.

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample

بردار مغز را تبدیل می کند. ترتیب مثال مثال (به عنوان رشته) به سنسور تایپ شده.

tensorflow :: ops :: ParseSingleExample

یک نمونه اولیه از نمونه tf را تبدیل می کند (به عنوان یک رشته) به سنسور تایپ شده.

tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample

یک مغز اسکالر را تغییر می دهد. SquenceEx نمونه اولیه (به عنوان رشته) به سنسور تایپ شده.

tensorflow :: ops :: ParseTensor

یک تنسورفل سریال TensorProto را به یک تنسور تبدیل می کند .

tensorflow :: ops :: SerializeTensor

تبدیل یک تنسور به یک سریال اولیه TensorProto.

tensorflow :: ops :: StringToNumber

هر رشته در Tensor ورودی را به نوع عددی مشخص تبدیل می کند.