عملیات تصادفی

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: چند جمله ای

نمونه هایی را از توزیع چندجمله ای ترسیم می کند.

tensorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: RandomGamma

مقادیر تصادفی را از توزیع(های) گاما که توسط آلفا توصیف شده است، خروجی می گیرد.

tensorflow:: ops:: RandomNormal

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خروجی می دهد.

tensorflow:: ops:: RandomPoissonV2

مقادیر تصادفی را از توزیع(های) پواسون که بر اساس نرخ توصیف شده اند، خروجی می گیرد.

tensorflow:: ops:: RandomShuffle

به طور تصادفی یک تانسور را در امتداد بعد اول آن به هم می زند.

tensorflow:: ops:: RandomUniform

مقادیر تصادفی را از یک توزیع یکنواخت خارج می کند.

tensorflow:: ops:: RandomUniformInt

خروجی اعداد صحیح تصادفی از یک توزیع یکنواخت.

tensorflow:: ops:: TruncatedNormal

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال کوتاه شده به دست می آورد.