از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

موارد تصادفی

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: چند جمله ای

از توزیع چند جمله ای نمونه می کشد.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خارج می کند.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

مقادیر تصادفی را از توزیع گاما (های) توصیف شده توسط آلفا صادر می کند.

tensorflow :: ops :: تصادفی نرمال

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خارج می کند.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

مقادیر تصادفی را از توزیع (های) پواسون که با نرخ توصیف می شوند ، صادر می کند.

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

به طور تصادفی یک تانسور را در اولین ب itsعد خود تغییر می دهد.

tensorflow :: ops :: RandomUniform

مقادیر تصادفی را از یک توزیع یکنواخت خارج می کند.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

از توزیع یکنواخت عددهای صحیح تصادفی را صادر می کند.

tensorflow :: ops :: کوتاه شده نرمال

مقادیر تصادفی را از یک توزیع طبیعی کوتاه شده خارج می کند.