EagerSession.Options

کلاس استاتیک عمومی EagerSession.Options

روش های عمومی

EagerSession.Options
ناهمگام (مقدار بولی)
نحوه اجرای واقعی عملیات ارسال شده را کنترل می کند.
EagerSession
ساختن ()
یک جلسه مشتاق با گزینه های انتخاب شده ایجاد می کند.
EagerSession.Options
پیکربندی (مقدار بایت[])
جلسه را بر اساس داده های موجود در بافر ارائه شده، که پروتوی پیکربندی سریالی TensorFlow است، پیکربندی می کند.
EagerSession.Options
devicePlacementPolicy (مقدار EagerSession.DevicePlacementPolicy )
وقتی می‌خواهیم عملیاتی را روی یک دستگاه خاص اجرا کنیم، اما برخی از تانسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند، چگونه عمل کنیم.
EagerSession.Options
resourceCleanupStrategy (مقدار EagerSession.ResourceCleanupStrategy )
نحوه پاکسازی منابع TensorFlow را در صورت عدم نیاز کنترل می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی EagerSession.Options غیر همگام (مقدار بولی)

نحوه اجرای واقعی عملیات ارسال شده را کنترل می کند.

وقتی روی true تنظیم شود، هر عملیات به صورت ناهمزمان اجرا می شود (در این صورت ممکن است برخی از عملیات ها خروجی های "غیر آماده" را برگردانند). وقتی روی false تنظیم می شود، همه عملیات ها به صورت همزمان اجرا می شوند.

اجرای همزمان به طور پیش فرض استفاده می شود.

مولفه های
ارزش درست برای اجرای ناهمزمان، غلط برای اجرای همزمان.

ساخت عمومی EagerSession ()

یک جلسه مشتاق با گزینه های انتخاب شده ایجاد می کند.

پیکربندی عمومی EagerSession.Options (مقدار بایت[])

جلسه را بر اساس داده های موجود در بافر ارائه شده، که پروتوی پیکربندی سریالی TensorFlow است، پیکربندی می کند.

هشدار: پشتیبانی از این ویژگی در معرض تغییرات است زیرا پروتوهای TensorFlow ممکن است در آینده در نقاط پایانی عمومی پشتیبانی نشوند.

همچنین ببینید: config.proto

مولفه های
ارزش یک پروتو پیکربندی سریالی

عمومی EagerSession.Options devicePlacementPolicy ( مقدار EagerSession.DevicePlacementPolicy )

وقتی می‌خواهیم عملیاتی را روی یک دستگاه خاص اجرا کنیم، اما برخی از تانسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند، چگونه عمل کنیم.

EagerSession.DevicePlacementPolicy.SILENT به طور پیش فرض استفاده می شود.

مولفه های
ارزش سیاست برای اعمال
همچنین ببینید

عمومی EagerSession.Options resourceCleanupStrategy (مقدار EagerSession.ResourceCleanupStrategy )

نحوه پاکسازی منابع TensorFlow را در صورت عدم نیاز کنترل می کند.

EagerSession.ResourceCleanupStrategy.IN_BACKGROUND به طور پیش فرض استفاده می شود.

مولفه های
ارزش استراتژی برای استفاده
همچنین ببینید