هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

EagerSession

کلاس نهایی عمومی EagerSession

محیطی برای اجرای عملیات TensorFlow با اشتیاق.

اجرای مشتاق یک محیط برنامه نویسی ضروری است که بدون ایجاد نمودار ، بلافاصله عملیات را ارزیابی می کند. عملیات به جای ساختن نمودار محاسباتی برای اجرای بعداً ، مانند Graph s و Session مقادیر مشخصی را برمی گرداند.

این امر با استفاده از مدلهای TensorFlow و اشکال زدایی آسان ساخت ، زیرا رفتار آن بیشتر مانند یک کتابخانه استاندارد برنامه نویسی است.

نمونه های EagerSession بدون موضوع ایمن هستند.

کلاسهای تو در تو

شمردن EagerSession.DevicePlacementPolicy نحوه عملکرد را کنترل می کند وقتی که می خواهیم عملیاتی را روی دستگاه معینی اجرا کنیم اما برخی از سنسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند.
کلاس EagerSession. گزینه ها
شمردن EagerSession.ResourceCleanupStrategy نحوه تمیز کردن منابع TensorFlow را هنگامی که دیگر نیازی به آنها ندارند کنترل می کند.

روشهای عمومی

باطل هماهنگ شده
EagerSession ثابت
ایجاد ()
EagerSession با گزینه های پیش فرض پیکربندی می کند.
EagerSession ثابت
getDefault ()
جلسه مشتاق پیش فرض را برمی گرداند

پس از مقداردهی اولیه ، جلسه مشتاق پیش فرض برای کل برنامه کاربردی باقی می ماند ، برخلاف جلساتی که از create() یاbuild() به دست می آیند و باید بعد از استفاده بسته شوند.

EagerSession ثابت
initDefault (گزینه های EagerSession.Options )
جلسه مشتاق پیش فرض را که برای مادام العمر برنامه فعال است ، آغاز می کند.
OperationBuilder
opBuilder (نوع رشته ، نام رشته)
سازنده را برای ایجاد یک Operation جدید برمی گرداند.
EagerSession ثابت. گزینه ها
گزینه ها ()
یک شی EagerSession با گزینه های سفارشی پیکربندی و ایجاد می کند.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

خلاoid هماهنگ شده عمومی نزدیک ()

ایجاد استاتیک عمومی EagerSession ()

بازگرداندن یک EagerSession پیکربندی شده با گزینه های پیش فرض.

هشدار: مواردی که EagerSession برگردانده شده است با این روش باید صریحاً با فراخوانی close() آزاد شود EagerSession که دیگر نیازی به آنها نیست. این می تواند با استفاده از تکنیک "سعی با منابع" حاصل شود.

کاربرد مثال:

try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly...
 
 }

استاتیک عمومی EagerSession getDefault ()

جلسه مشتاق پیش فرض را برمی گرداند

پس از مقداردهی اولیه ، جلسه مشتاق پیش فرض برای کل برنامه کاربردی باقی می ماند ، برخلاف جلساتی که از create() یاbuild() به دست می آیند و باید بعد از استفاده بسته شوند.

مجموعه به طور پیش فرض از EagerSession.Options استفاده می شود برای مقداردهی اولیه جلسه در اولین تماس. برای نادیده گرفتن این رفتار ، می توانید با مجموعه گزینه های مختلف قبل از این تماس اول ، initDefault(Options) فراخوانی کنید.

مثال استفاده:

// Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

برمی گردد
  • جلسه مشتاق پیش فرض
همچنین مراجعه کنید

استاتیک عمومی EagerSession initDefault (گزینه های EagerSession.Options )

جلسه مشتاق پیش فرض را که برای مادام العمر برنامه فعال است ، آغاز می کند.

این روش به طور ضمنی در اولین تماس با getDefault() فراخوانی می شود ، اما همچنین می تواند برای لغو گزینه های پیش فرض به طور صریح فراخوانی شود.

توجه داشته باشید که فراخوانی این روش بیش از یک بار باعث ایجاد یک IllegalArgumentException زیرا جلسه پیش فرض پس از ایجاد نمی تواند اصلاح شود. بنابراین ، مهم است که قبل از getDefault() برای اولین بار از هر موضوعی ، آن را صریحاً مقدار دهی کنید.

کاربرد مثال:

// Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));  // throws
 

مولفه های
گزینه ها گزینه های مورد استفاده برای ساخت جلسه پیش فرض
برمی گردد
  • جلسه مشتاق پیش فرض
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر جلسه پیش فرض از قبل آغاز شده باشد
همچنین مراجعه کنید

عمومی OperationBuilder opBuilder (نوع رشته ، نام رشته)

سازنده را برای ایجاد یک Operation جدید برمی گرداند.

مولفه های
نوع عملیات (یعنی محاسبه انجام شده را مشخص می کند)
نام برای مراجعه به عملیات ایجاد شده در این محدوده محیط.
برمی گردد
  • یک OperationBuilder برای ایجاد یک عملیات هنگام build() فراخوانی می شود. اگر build() فراخوانی نشود ، ممکن است برخی منابع نشت کنند.

EagerSession استاتیک عمومی. گزینه های گزینه ()

یک شی EagerSession با گزینه های سفارشی پیکربندی و ایجاد می کند.

هشدار: مواردی که EagerSession برگردانده شده است با این روش باید صریحاً با فراخوانی close() آزاد شود EagerSession که دیگر نیازی به آنها نیست. این می تواند با استفاده از تکنیک "سعی با منابع" حاصل شود.

مثال استفاده:

try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly and asynchronously...
 
 }