این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub بارگیری نوت بوک

بررسی اجمالی

این آموزش بسته tfio.genome را نشان می دهد که عملکرد ژنتیک معمول IO را مورد استفاده قرار می دهد - یعنی خواندن چندین قالب پرونده ژنومیک و همچنین ارائه برخی از عملیات های متداول برای تهیه داده ها (به عنوان مثال - یک رمزگذاری داغ یا تجزیه کیفیت رد شده در احتمالات).

این بسته از کتابخانه Google Nucleus برای ارائه برخی از قابلیت های اصلی استفاده می کند.

برپایی

 try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass
!pip install -q tensorflow-io
 
 import tensorflow_io as tfio
import tensorflow as tf
 

داده FASTQ

FASTQ یک فرمت رایج ژنومیک است که علاوه بر اطلاعات مربوط به کیفیت پایه ، اطلاعات توالی را نیز ذخیره می کند.

ابتدا اجازه دهید یک نمونه پرونده fastq را fastq .

 # Download some sample data:
!curl -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/tests/test_genome/test.fastq
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  407 100  407  0   0  1850   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1841

داده های FASTQ را بخوانید

حال ، بیایید از tfio.genome.read_fastq برای خواندن این پرونده استفاده کنیم (به زودی یک API tf.data یادداشت کنید).

 fastq_data = tfio.genome.read_fastq(filename="test.fastq")
print(fastq_data.sequences)
print(fastq_data.raw_quality)
 
tf.Tensor(
[b'GATTACA'
 b'CGTTAGCGCAGGGGGCATCTTCACACTGGTGACAGGTAACCGCCGTAGTAAAGGTTCCGCCTTTCACT'
 b'CGGCTGGTCAGGCTGACATCGCCGCCGGCCTGCAGCGAGCCGCTGC' b'CGG'], shape=(4,), dtype=string)
tf.Tensor(
[b'BB>B@FA'
 b'AAAAABF@BBBDGGGG?FFGFGHBFBFBFABBBHGGGFHHCEFGGGGG?FGFFHEDG3EFGGGHEGHG'
 b'FAFAF;F/9;.:/;999B/9A.DFFF;-->.AAB/FC;9-@-=;=.' b'FAD'], shape=(4,), dtype=string)

همانطور که می بینید fastq_data دارای fastq_data.sequences که یک تانسور رشته ای برای تمام توالی های پرونده fastq است (که هر کدام می توانند اندازه متفاوتی داشته باشند) به همراه fastq_data.raw_quality که شامل اطلاعات با کیفیت کدگذاری شده fastq_data.raw_quality در مورد کیفیت هر پایه است. در دنباله

کیفیت

در صورت علاقه می توانید از یک راهنمای کمک کننده برای تبدیل این اطلاعات با کیفیت به احتمالات استفاده کنید.

 quality = tfio.genome.phred_sequences_to_probability(fastq_data.raw_quality)
print(quality.shape)
print(quality.row_lengths().numpy())
print(quality)
 
(4, None, 1)
[ 7 68 46 3]
<tf.RaggedTensor [[[0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.0007943279924802482], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502]], [[0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0007943279924802482], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.00012589251855388284], [0.0003981070767622441], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.015848929062485695], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.00019952621369156986], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.002511885715648532], [0.050118714570999146], [0.003162277629598975], [0.03981072083115578], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.0006309572490863502], [0.050118714570999146], [0.0003162277571391314], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.06309572607278824], [0.06309572607278824], [0.0012589251855388284], [0.050118714570999146], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.00019952621369156986], [0.0003981070767622441], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.06309572607278824], [0.0007943279924802482], [0.06309572607278824], [0.001584893325343728], [0.002511885715648532], [0.001584893325343728], [0.050118714570999146]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0003162277571391314]]]>

یک رمزگذاری داغ

همچنین ممکن است بخواهید داده های توالی ژنوم (که از پایه های A T C G ) را با استفاده از یک رمزگذار داغ رمزگذاری کنید. یک کار ساخت وجود دارد که می تواند به این امر کمک کند.

 one_hot = tfio.genome.sequences_to_onehot(fastq_data.sequences)
print(one_hot)
print(one_hot.shape)
 
<tf.RaggedTensor [[[0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0]]]>
(4, None, 4)

 print(tfio.genome.sequences_to_onehot.__doc__)
 
Convert DNA sequences into a one hot nucleotide encoding.

 Each nucleotide in each sequence is mapped as follows:
 A -> [1, 0, 0, 0]
 C -> [0, 1, 0, 0]
 G -> [0 ,0 ,1, 0]
 T -> [0, 0, 0, 1]

 If for some reason a non (A, T, C, G) character exists in the string, it is
 currently mapped to a error one hot encoding [1, 1, 1, 1].

 Args:
  sequences: A tf.string tensor where each string represents a DNA sequence

 Returns:
  tf.RaggedTensor: The output sequences with nucleotides one hot encoded.