جزء خط لوله BulkInferrer TFX

جزء BulkInferrer TFX استنتاج دسته ای را روی داده های بدون برچسب انجام می دهد. InferenceResult تولید شده ( tensorflow_serving.apis.prediction_log_pb2.PredictionLog ) شامل ویژگی های اصلی و نتایج پیش بینی.

BulkInferrer مصرف می کند:

 • مدل آموزش دیده در SavedModel فرمت.
 • بدون برچسب tf. مثال هایی که حاوی ویژگی هایی هستند.
 • (اختیاری) اعتبار سنجی ناشی از ارزیاب جزء.

BulkInferrer منتشر می کند:

استفاده از مولفه BulkInferrer

یک جزء BulkInferrer TFX برای انجام استنتاج دسته ای در tf.Examples بدون برچسب استفاده می شود. به طور معمول پس از مستقر ارزیاب جزء به انجام استنتاج با یک مدل معتبر، یا پس از یک مربی جزء به طور مستقیم انجام استنتاج بر مدل صادر می شود.

در حال حاضر استنتاج مدل درون حافظه و استنتاج از راه دور را انجام می دهد. استنتاج از راه دور نیاز به میزبانی مدل بر روی پلتفرم Cloud AI دارد.

کد معمولی به صورت زیر است:

bulk_inferrer = BulkInferrer(
  examples=examples_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],
  model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
  data_spec=bulk_inferrer_pb2.DataSpec(),
  model_spec=bulk_inferrer_pb2.ModelSpec()
)

جزئیات بیشتر در دسترس هستند مرجع BulkInferrer API .