جزء خط لوله BulkInferrer TFX

جزء BulkInferrer TFX استنتاج دسته ای را روی داده های بدون برچسب انجام می دهد. InferenceResult ایجاد شده ( tensorflow_serving.apis.prediction_log_pb2.PredictionLog ) حاوی ویژگی های اصلی و نتایج پیش بینی است.

BulkInferrer مصرف می کند:

 • یک مدل آموزش دیده با فرمت SavedModel .
 • بدون برچسب tf. مثال هایی که حاوی ویژگی هایی هستند.
 • (اختیاری) نتیجه اعتبارسنجی از مؤلفه ارزیاب .

BulkInferrer منتشر می کند:

با استفاده از کامپوننت BulkInferrer

یک جزء BulkInferrer TFX برای انجام استنتاج دسته ای در tf.Examples بدون برچسب استفاده می شود. معمولاً بعد از یک مؤلفه Evaluator برای انجام استنتاج با یک مدل معتبر یا بعد از یک مؤلفه Trainer برای اجرای مستقیم استنتاج بر روی مدل صادر شده استفاده می شود.

در حال حاضر استنتاج مدل درون حافظه و استنتاج از راه دور را انجام می دهد. استنتاج از راه دور نیاز به میزبانی مدل در پلتفرم Cloud AI دارد.

کد معمولی به شکل زیر است:

bulk_inferrer = BulkInferrer(
  examples=examples_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],
  model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
  data_spec=bulk_inferrer_pb2.DataSpec(),
  model_spec=bulk_inferrer_pb2.ModelSpec()
)

جزئیات بیشتر در مرجع BulkInferrer API موجود است.