جزء لوله Pusher TFX

جزء فروشنده استفاده می شود برای فشار یک مدل معتبر به یک هدف استقرار در طول آموزش مدل و یا آموزش مجدد. قبل از استقرار، Pusher به یک یا چند موهبت از سایر مؤلفه‌های اعتبارسنجی متکی است تا تصمیم بگیرد که آیا مدل را فشار دهد یا نه.

 • ارزیاب برکت مدل اگر مدل آموزش دیده جدید "به اندازه کافی خوب" به تولید تحت فشار قرار دادند است.
 • (اختیاری اما توصیه می شود) InfraValidator برکت مدل اگر مدل مکانیکی در یک محیط تولید servable است.

جزء A فروشنده مصرف یک مدل آموزش دیده در SavedModel فرمت، و تولید همان SavedModel، همراه با نسخه ابرداده.

استفاده از کامپوننت Pusher

استقرار یک جزء Pusher Pipeline معمولاً بسیار آسان است و نیاز به سفارشی سازی کمی دارد، زیرا تمام کار توسط مؤلفه Pusher TFX انجام می شود. کد معمولی به صورت زیر است:

pusher = Pusher(
 model=trainer.outputs['model'],
 model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
 infra_blessing=infra_validator.outputs['blessing'],
 push_destination=tfx.proto.PushDestination(
  filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
    base_directory=serving_model_dir)
 )
)

هل دادن یک مدل تولید شده از InfraValidator.

(از نسخه 0.30.0)

InfraValidator نیز می تواند تولید InfraBlessing مصنوع شامل یک مدل با گرم کردن و فروشنده می توانید آن را درست مانند یک فشار Model مصنوع.

infra_validator = InfraValidator(
  ...,
  # make_warmup=True will produce a model with warmup requests in its
  # 'blessing' output.
  request_spec=tfx.proto.RequestSpec(..., make_warmup=True)
)

pusher = Pusher(
  # Push model from 'infra_blessing' input.
  infra_blessing=infra_validator.outputs['blessing'],
  push_destination=tfx.proto.PushDestination(...)
)

جزئیات بیشتر در دسترس هستند مرجع API فروشنده .