تبدیل کتابخانه برای کاربران غیر TFX

Transform به عنوان یک کتابخانه مستقل در دسترس است.

مستندات ماژول tft تنها ماژولی است که به کاربران TFX مربوط می شود. ماژول tft_beam فقط در صورت استفاده از Transform به عنوان یک کتابخانه مستقل مرتبط است. به طور معمول، یک کاربر TFX یک preprocessing_fn را می سازد و بقیه فراخوانی های کتابخانه Transform توسط جزء Transform انجام می شود.