این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

تجزیه و تحلیل مدل TensorFlow

TensorFlow Model Analysis (TFMA) کتابخانه ای برای ارزیابی مدل های TensorFlow است. به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از همان معیارهای تعریف شده در مربی خود ، مدل های خود را بر روی مقدار زیادی از داده ها به صورت توزیع شده ارزیابی کنند. این معیارها را می توان با برش های مختلف داده محاسبه و در دفترهای یادداشت Jupyter تجسم کرد.

مرورگر متریک TFMA Slicing

نصب و راه اندازی

روش پیشنهادی برای نصب TFMA استفاده از بسته PyPI است :

pip install tensorflow-model-analysis

در حال حاضر ، TFMA نیاز به نصب TensorFlow دارد اما وابستگی آشکاری به بسته PyPI TensorFlow ندارد. برای راهنمایی به راهنماهای نصب TensorFlow مراجعه کنید .

برای فعال کردن تجسم TFMA در Jupyter Notebook:

  jupyter nbextension enable --py widgetsnbextension
  jupyter nbextension enable --py tensorflow_model_analysis

وابستگی های قابل توجه

TensorFlow لازم است.

پرتو آپاچی مورد نیاز است. این روشی است که از محاسبات توزیع شده کارآمد پشتیبانی می شود. به طور پیش فرض ، Apache Beam در حالت محلی اجرا می شود اما همچنین می تواند در حالت توزیع شده با استفاده از Google Cloud Dataflow و سایر دونده های Apache Beam اجرا شود.

Apache Arrow نیز مورد نیاز است. TFMA برای استفاده از توابع numpy برداری شده ، از Arrow برای نمایش داده ها در داخل استفاده می کند.

شروع شدن

برای راهنمایی در مورد استفاده از TFMA ، به راهنمای شروع کار مراجعه کنید .

نسخه های سازگار

جدول زیر نسخه های بسته TFMA است که با یکدیگر سازگار هستند. این توسط چارچوب تست ما تعیین می شود ، اما سایر ترکیبات آزمایش نشده نیز ممکن است کارساز باشند.

تجزیه و تحلیل مدل tensorflow پرتو آپاچی [gcp] پیارو جریان تنسور فراداده tensorflow tfx-bsl
استاد GitHub 2.23.0 0.17.0 شبانه (1.x / 2.x) 0.24.0 0.24.0
0.24.0 2.23.0 0.17.0 1.15 / 2.3 0.24.0 0.24.0
0.23.0 2.23.0 0.17.0 1.15 / 2.3 0.23.0 0.23.0
0.22.2 2.20.0 0.16.0 1.15 / 2.2 0.22.2 0.22.0
0.22.1 2.20.0 0.16.0 1.15 / 2.2 0.22.2 0.22.0
0.22.0 2.20.0 0.16.0 1.15 / 2.2 0.22.0 0.22.0
0.21.6 2.19.0 0.15.0 1.15 / 2.1 0.21.0 0.21.3
0.21.5 2.19.0 0.15.0 1.15 / 2.1 0.21.0 0.21.3
0.21.4 2.19.0 0.15.0 1.15 / 2.1 0.21.0 0.21.3
0.21.3 2.17.0 0.15.0 1.15 / 2.1 0.21.0 0.21.0
0.21.2 2.17.0 0.15.0 1.15 / 2.1 0.21.0 0.21.0
0.21.1 2.17.0 0.15.0 1.15 / 2.1 0.21.0 0.21.0
0.21.0 2.17.0 0.15.0 1.15 / 2.1 0.21.0 0.21.0
0.15.4 2.16.0 0.15.0 1.15 / 2.0 n / a 0.15.1
0.15.3 2.16.0 0.15.0 1.15 / 2.0 n / a 0.15.1
0.15.2 2.16.0 0.15.0 1.15 / 2.0 n / a 0.15.1
0.15.1 2.16.0 0.15.0 1.15 / 2.0 n / a 0.15.0
0.15.0 2.16.0 0.15.0 1.15 n / a n / a
0.14.0 2.14.0 n / a 1.14 n / a n / a
0.13.1 2.11.0 n / a 1.13 n / a n / a
0.13.0 2.11.0 n / a 1.13 n / a n / a
0.12.1 2.10.0 n / a 1.12 n / a n / a
0.12.0 2.10.0 n / a 1.12 n / a n / a
0.11.0 2.8.0 n / a 1.11 n / a n / a
0.9.2 2.6.0 n / a 1.9 n / a n / a
0.9.1 2.6.0 n / a 1.10 n / a n / a
0.9.0 2.5.0 n / a 1.9 n / a n / a
0.6.0 2.4.0 n / a 1.6 n / a n / a

سوالات

لطفاً هرگونه س questionsال در مورد کار با TFMA را با استفاده از برچسب tensorflow-model-analysis به Stack Overflow هدایت کنید .